NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Vysekávač obuvníckych a kožiarskych materiálov


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
2363

Garancia
Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože

Alternatívne názvy
Pre zamestnanie nie sú známe alternatívne názvy

Charakteristika
Vysekávač kožiarskych a obuvníckych materiálov obsluhuje zariadenia na vysekávanie a opracovanie dielcov potrebných na priemyselnú obuvnícku alebo kožiarsku výrobu. Monitoruje, obsluhuje, prípadne zoraďuje a nastavuje zariadenia na vysekávanie či vyrezávanie zvrškov a spodkov obuvi, dielcov na výrobu koženej galantérie, rukavíc, sedlárskych výrobkov či rôznych úžitkových predmetov z prírodných usní, textílií, lepenky alebo zo syntetických materiálov.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 6 mesiacov

Klasifikácie
ISCO-08: 8156 - Operátori strojov na výrobu obuvi
SK ISCO-08: 8156002 - Vysekávač kožiarskych a obuvníckych materiálov
SK NACE Rev.2: Výroba kože a kožených výrobkov
EKR: Úroveň 4
NKR: Úroveň 4
ISCED: 354

Príslušnosť k povolaniu
Operátor výroby obuvi

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
manuálna zručnosť Vysoká
samostatnosť Vysoká
fyzická zdatnosť Pokročilá
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Elementárna
matematická gramotnosť Elementárna
organizovanie a plánovanie práce Elementárna
technická gramotnosť Elementárna
tímová práca Elementárna
tvorivosť (kreativita) Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
druhy, vlastnosti a chyby kože a usne
(Druhy, vlastnosti a chyby. )
4
stroje a zariadenia v kožiarskej výrobe
4
tovaroznalectvo textilu, kože a obuvi
4
druhy koží a koženiek
4
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
4
technológia výroby kožiarskych výrobkov
(Patrí sem technológia výroby galantérneho tovaru, kabeliek a iného ďalšieho brašnárskeho tovaru )
4
technológia výroby usňovej (koženej) obuvi
(Technológia výroby usňovej (koženej), odlievanej, gumovej obuvi a obuvi s priamym nástrekom podošiev. )
4

Návrhy na doplnenie EKR
stroje a zariadenia v kožiarskej a obuvníckej výrobe
4

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
obsluha obuvníckych strojov
4
obsluha programovateľných liniek na vysekávanie obuvníckych dielcov
4
posudzovanie kvality usní
4
voľba postupu práce, materiálu a nástrojov na vysekávanie dielov obuvi
4
výroba obuvníckych šablón v systéme automatizovanej konštrukcie
4
základné nastavovanie, ošetrovanie a údržba obuvníckych strojov a zariadení
4
spájanie spodkových a zvrškových dielcov obuvi
3
posudzovanie fyzikálno - mechanických vlastností usní podľa topografie na optimálne polohovanie dielcov kožiarskych a obuvníckych výrobkov
4
rozlišovanie rozdielneho charakteru a farebného odtieňa povrchu usní pri určovaní miesta na vyseknutie dielcov
4
stanovenie optimálneho polohovania dielcov pre minimalizáciu odpadu materiálu
4

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE


Ilustračná fotografia