NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Spracovateľ hrozna, vinár


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
23002

Garancia
Sektorová rada pre potravinárstvo

Alternatívne názvy
Pivničný majster, Vincúr, Výrobca vína

Charakteristika
Spracovateľ hrozna, vinár vyrába vína a sekty a riadi prácu v pivnici.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Spracovateľ hrozna, vinár plánuje a riadi výrobu vína od prijatia hrozna, cez lisovanie, kvasenie, ošetrovanie, stabilizáciu, sceľovanie, školenie, filtrovanie až po fľašovanie. Vyberá a navrhuje vhodnú technológiu výroby v závislosti od kvality a odrody hrozna. Navrhuje vhodnosť vína na archiváciu. Vyrába tiché, šumivé a dezertné vína na báze hrozna. Riadi a určuje kvalitu hotových produktov v súlade s právnymi predpismi na výrobu vína. Určuje harmonogram jednotlivých operácií, vedie vinársku evidenciu týkajúcu sa výroby vína.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny T podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Osvedčenie posudzovateľa vinárskych výrobkov podľa STN EN ISO 8586 v platnom znení

  • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov (zdravotný, potravinársky preukaz) podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)


Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 1 rok

Klasifikácie
ISCO-08: 7514 - Spracovatelia ovocia, zeleniny a ďalších rastlinných produktov (prevažne ruční)
SK ISCO-08: 7514008 - Spracovateľ hrozna, vinár
SK NACE Rev.2: Výroba nápojov
EKR: Úroveň 4
NKR: Úroveň 4
ISCED: 354

Príslušnosť k povolaniu
Vinár

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Pokročilá
fyzická zdatnosť Pokročilá
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Pokročilá
manuálna zručnosť Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
rozhodovanie Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
tímová práca Pokročilá
vedenie ľudí Pokročilá
analyzovanie a riešenie problémov Elementárna
informačná gramotnosť Elementárna
komunikácia v cudzom jazyku Elementárna
kultivovaný písomný prejav Elementárna
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Elementárna
prezentovanie Elementárna
tvorivosť (kreativita) Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
technológia potravinárskej výroby
3
metódy analýzy potravín
(Vinárske suroviny a víno - rozbor biochemických parametrov a určenie kvality suroviny (obsah cukru, kyselín a.i.); posudzovanie senzorickej (farba, vôňa, chuť, dochuť a.i.) a analytickej akosti vín (obsah zbytkového cukru, kyselín, alkoholu a.i.); eliminácia a zmierňovanie nedostatkov vín a ich úprava.)
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
malé a stredné podnikanie
(Podnikanie vo vinohradníctve a vinárstve. Prieskum a analýza trhu, vypracovanie podnikateľského zámeru, kalkulácie, ovládanie legislatívy pre samostatne hospodáriaceho roľníka, základy účtovníctva.)
4
vinohradníctvo
3
potravinárske technológie a strojno-technologické zariadenia
4
biológia
(Systematika, základy morfológie, ekológie rastlín rodu Vitis.)
4
fyziológia rastlín
4
spôsoby pestovania vínnej révy
3
náuka o druhoch viniča a charakteristika odrôd
4
zásady a postupy hodnotenia vín
4
technológia výroby vína
4
vinárstvo
4
potravinárska chémia
3
biochémia
3
metódy riadenia a plánovania vo vinárskej výrobe
(Postupy, riadenie a plánovanie vo vinohradníckej a vinárskej praxi. Základy ekonomiky (evidencia a riadenie zásob, normy technologických strát pri výrobe).)
4
hygiena potravín
3

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
výber technológie výroby vína v súvislosti od kvality a odrody hrozna
4
vedenie evidencie súvisiacej s výrobou vína
4
výber vín na archiváciu
4
stáčanie, čírenie a filtrácia vína
4
spracovanie hrozna a kvasenie muštu
4
príjem, spracovanie a lisovanie hrozna
4
sírenie vína
4
obsluha zariadenia na výrobu vín
4
senzorické posudzovanie vín
4
výroba vín, špeciálnych a šumivých vín
(Postup výroby vín, šumivých a perlivých vín; základné operácie pri výrobe vína, ošetrovanie a školenie vína, filtrácia a plnenie vína do fliaš, výroba červených vín, výroba špeciálnych vín, prevádzková kontrola atď.)
4
plnenie vína do fliaš a obsluha plniacej linky
4
sceľovanie vín
(Tvorba kupáží vín s využitím odrodových vlastností jednotlivých druhov vína pre celkovú harmóniu výsledného produktu. )
4

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE


Ilustračná fotografia


kvasné tanky v pivnici