NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Špecialista bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ

Garancia
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment

Alternatívne názvy
Autorizovaný bezpečnostný technik, Bezpečnostný pracovník expert, Bezpečnostný pracovník špecialista, Health & Environment Manager, Health & Safety Officer

Charakteristika
Špecialista bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci rieši legislatívne, koncepčné a systémové projekty, poskytuje poradenstvo, konzultácie a organizačnú podporu v odbore bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. Zabezpečuje metodické, organizačné, riadiace a kontrolné činnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v činnostiach pri ktorých existuje zvýšené riziko vzniku závažného poškodenia zdravia. Zisťuje príčiny a zdroje vzniku pracovných úrazov a za akých okolnosti k nim došlo, hlavne v prípadoch smrti alebo ťažkej ujmy na zdraví.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Vedie evidenciu pracovných úrazov, na základe ktorej analyzuje riziká vzniku týchto pracovných úrazov a vydáva odporúčania pre zavedenie opatrení eliminujúce vznik pracovných úrazov. V zmysle Zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov môže realizovať svoju činnosť vo všetkých odvetviach národného hospodárstva, pričom zoznam činností s vyšším rizikom je uvedený v prílohe č. 1 zákona o BOZP.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
  • Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie autorizovaného bezpečnostného technika podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 24)

  • Oprávnenie na organizáciu a výkon výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce v rozsahu jednotlivých činností podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 27 ods. 3)

  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
aspoň 2 roky

Právne predpisy:
  • Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Klasifikácie
ISCO-08: 2149 - Technickí špecialisti inde neuvedení (okrem špecialistov v oblasti elektrotechnológií)
SK ISCO-08: 2149008 - Špecialista bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
SK NACE Rev.2: Prierezové
EKR: Úroveň 4
NKR: Úroveň 4
ISCED: 354

Príslušnosť k povolaniu
Špecialista bezpečnosti a ochrany

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Vysoká
motivovanie ľudí Vysoká
organizovanie a plánovanie práce Vysoká
prezentovanie Vysoká
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Vysoká
rozhodovanie Vysoká
samostatnosť Vysoká
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Pokročilá
informačná gramotnosť Pokročilá
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Pokročilá
kultivovaný písomný prejav Pokročilá
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
tvorivosť (kreativita) Pokročilá
finančná a ekonomická gramotnosť Elementárna
komunikácia v cudzom jazyku Elementárna
matematická gramotnosť Elementárna
tímová práca Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR

Návrhy na doplnenie EKR
právny predpis a pojmy v oblasti pracovných podmienok
(Zákon č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce) v znení neskorších predpisov (všeobecné ustanovenia; pracovný pomer; pracovný čas a doba odpočinku; ochrana práce a náhrada škody).)
4
právny predpis a pojmy v oblasti požiadaviek na zaistenie BOZP
(Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (základné ustanovenia, povinnosti zamestnávateľa a práva a povinnosti zamestnancov; spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia a pod.).)
4
právny predpis a pojmy inšpekcie práce a jej činnosti
(Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (predmet zákona, rozsah inšpekcie práce, orgány štátnej správy v oblasti inšpekcii práce; oprávnenia inšpekcie práce, súvisiace písomnosti; povinnosti fyzických osôb a právnických osôb; správne delikty a poriadkové pokuty).)
4
právny predpis a pojmy výkonu verejného zdravotníctva, najmä zdravie pri práci
(Zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (základné ustanovenia a výkon verejného zdravotníctva; mimoriadne udalosti; ďalšie povinnosti fyzických osôb a právnických osôb; štátny zdravotný dozor; sankcie, priestupky, iné správne delikty; spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia).)
4
politika riadenia BOZP
(Politika (politika BOZP; účasť zamestnancov); plánovanie (úvodná analýza, posudzovanie rizík, ciele, program realizácie); organizačné zabezpečenie (organizačná štruktúra, povinnosti a zodpovednosť, školenie a odborná spôsobilosť); kontrola a hodnotenie (kontrola stavu BOZP, vyšetrovanie udalostí, kontrola systému riadenia); opatrenia na zlepšenie (preskúmanie vedením, zlepšovanie).)
4
právne predpisy verejného zdravotníctva, vrátane predpisov upravujúcich faktory pracovného prostredia
(Predpisy upravujúce pracovné minimálne požiadavky na ochranu zdravia; Traumatologický plán a všeobecné zásady poskytovania prvej pomoci; Aspekty priemyselnej ergonómie.)
4
problematika BOZP podľa odvetví ekonomických činností, bezpečnostné predpisy
(Právne predpisy a STN v: stavebnej činnosti; rezorte poľnohospodárstva; v doprave a manipulácii s materiálom; rezorte školstva; rezorte zdravotníctva, na technické zariadenia (pri obrábaní kovov; tvárnení; spracovaní plastov a obrábaní dreva))
4
právne predpisy a pojmy z oblasti bezpečnosti technických zariadení
(Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov. Technické zariadenia na zváranie plameňom a elektrickým oblúkom.)
4
teória posúdenia rizika v oblasti BOZP
(Bodová metóda, Kombinovaná metóda, FMEA/FMECA, HAZOP a pod.)
4
právny predpis a pojmy upravujúce oblasť úrazového poistenia
(Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov; Nariadenie vlády o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracoviská, na používanie pracovných prostriedkov, na práce so zobrazovacími jednotkami, práce s bremenami, na staveniská a na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov.)
4

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR

Návrhy na doplnenie: EKR
zisťovanie a posudzovanie nebezpečenstva a hodnotenie rizík v oblasti BOZP
(Zisťovanie úrazových a havarijných rizík a iných ohrození zdravia zamestnancov. Zisťovanie zdrojov a príčiny vzniku nežiaducich udalostí (pracovné úrazy, iné úrazy, nebezpečné udalosti). Koordinácia opatrení vedúcich k zvýšeniu úrovne BOZP u zamestnávateľa.)
4
zabezpečovanie vedenia dokumentácie súvisiacej s BOZP s príslušnými útvarmi zamestnávateľa
(Spracovanie pravidiel na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, plánu školení v oblasti BOZP, preventívnych prehliadok zamestnancov, harmonogramu prehliadok a skúšok technických zariadení, záznamov a správ o pracovných úrazoch, prevádzkových nehôd a porúch technických zariadení, harmonogramu odstraňovania zistených závad a pod. )
4
vypracovávanie zásad na poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov
4
spolupráca na tvorbe dokumentov súvisiacich s BOZP s príslušnými útvarmi zamestnávateľa
(Vyhotovovanie zoznamu rizikových prác a pracovísk, zoznamu zakázaných prác pre ženy a mladistvých, prevádzkových predpisov prevádzky, obsluhy, údržby a opravy technických zariadení, návrhov na úpravu strojov a zariadení, pracovného priestoru z hľadiska BOZP a pod.)
4
spracovanie ročnej správy o stave pracovného prostredia a pracovných podmienok zamestnávateľa
4
kontrola zabezpečenia osobitne nebezpečných a rizikových prác
(Napr. práce vo výškach, v hĺbkach, búracie práce, zváranie a pod., používanie a manipulácia s horľavinami, so žieravinami, s chemickými látkami, jedmi a výbušninami.)
4
kontrola oprávnenosti obsluhy technických zariadení
(Kontrola odbornej spôsobilosti pri výrobe, montáži, prevádzke, opravách, údržbe a výkone odborných prehliadok a odborných skúšok na technických zariadeniach.)
4
odborné konzultácie, lektorská a poradenská činnosť v oblasti BOZP
(Zabezpečovanie informovanosti vedúcich zamestnancov a zamestnancov organizácie a externých pracovníkov, ktorí sa združujú na pracoviskách o oblasti BOZP. Overovanie získaných vedomostí z požiadaviek BOZP.)
4
ohlasovanie vzniku pracovných úrazov, prevádzkových nehôd, porúch technických zariadení, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce príslušným orgánom
(Napr. Inšpektorát práce, Regionálny úrad verejného zdravotníctva, útvar Policajného zboru, Sociálna poisťovňa)
4
metodické vedenie zamestnancov k dodržiavaniu BOZP a poradenstvo pre zamestnávateľa
4
vyšetrovanie príčin vzniku pracovných úrazov, vrátane analýzy a tvorby opatrení na ich zamedzenie, resp. opakovanie
(Hodnotenie vývoja pracovnej úrazovosti.)
4
spolupráca pri výbere a nákupe osobných ochranných pracovných prostriedkov a pracovných pomôcok, vrátane kontroly ich funkčnosti
4
kontrola prevádzky pracoviska z hľadiska dodržiavania ustanovení vzťahujúcich sa na bezpečnosť práce
(Kontrola stavu budov, pracovného prostredia, pracoviska, strojov, zariadení, náradia, nástrojov, pracovných postupov a pod, pracovné podmienky, platné bezpečnostné a hygienické predpisy, príkazy a pokyny a oboznamovanie zamestnancov s nimi. Kontrola zákazu požívania alkoholických nápojov, príp. iných návykových látok. Kontrola zákazu fajčenia na pracoviskách. )
4

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE