NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Špecialista požiarnej ochrany


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
22859

Garancia
Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu

Alternatívne názvy
Fire Protection Specialist, Požiarny projektant, Požiarny špecialista, Projektant požiarnej bezpečnosti stavby, Projektant požiarnej ochrany, Špecialista na vypracovanie požiarneho projektu

Charakteristika
Špecialista požiarnej ochrany zabezpečuje plnenie úloh na úseku ochrany pred požiarmi v súlade s platnými právnymi predpismi. Vypracováva riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavieb, zvyšuje zabezpečenie ochrany stavieb pred požiarmi najmä z hľadiska ich technického riešenia a vyhotovenia.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Špecialista požiarnej ochrany môže vykonávať aj činnosti, ktoré vykonáva technik požiarnej ochrany a preventivár požiarnej ochrany obce.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
  • Vyhláška MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

  • Zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov


Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti špecialistu požiarnej ochrany podľa zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov (§ 11)


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Poznámka:
V zmysle § 11 ods. 2 Zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov môže odbornú spôsobilosť špecialistu požiarnej ochrany získať fyzická osoba, ktorá má najmenej vyššie odborné vzdelanie v študijnom odbore požiarna ochrana alebo vysokoškolské vzdelanie I. stupňa technického smeru.

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax

Klasifikácie
ISCO-08: 2149 - Technickí špecialisti inde neuvedení (okrem špecialistov v oblasti elektrotechnológií)
SK ISCO-08: 2149007 - Špecialista požiarnej ochrany
SK NACE Rev.2: Prierezové
EKR: Úroveň 6
SKKR: Úroveň 6
ISCED: 645

Príslušnosť k povolaniu
Špecialista bezpečnosti a ochrany

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Vysoká
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Vysoká
prezentovanie Vysoká
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Vysoká
rozhodovanie Vysoká
technická gramotnosť Vysoká
vyjednávanie Vysoká
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Pokročilá
informačná gramotnosť Pokročilá
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Pokročilá
kultivovaný písomný prejav Pokročilá
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Pokročilá
matematická gramotnosť Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
osobnostný rozvoj Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
tímová práca Pokročilá
tvorivosť (kreativita) Pokročilá
komunikácia v cudzom jazyku Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí SKKR
predpisy a technické normy požiarnej ochrany
(STN 73 0834, STN 92 021_2 a pod.)
6
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
6
technické kreslenie v stavebníctve
6

Návrhy na doplnenie EKR
zásady a požiadavky protipožiarnej ochrany stavieb/objektov
6
organizácia a riadenie ochrany pred požiarmi
(Napr. orgány štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi a ich pôsobnosť.)
4
horľavé plyny a horenie podporujúce plyny
6
horľavé kvapaliny, lakovne
6
komíny, spotrebiče a tuhé horľavé látky
6
dokumentácia ochrany pred požiarmi a jej náležitosti
(Napr. požiarna identifikačná karta, požiarny poriadok pracoviska, požiarne poplachové smernice, požiarny evakuačný plán, požiarna kniha.)
4
požiarne zariadenia
(Funkcie, parametre, ich rozdelenie, vhodnosť ich použitia, druhy požiarnych zariadení (napr. hasiace prístroje, požiarne uzávery, zariadenia na hasenie iskier v pneumatických dopravníkoch, elektrická požiarna signalizácia, stabilné hasiace zariadenia, zariadenia na dodávku vody na hasenie požiarov, zariadenia na trvalú dodávku elektrickej energie pri požiari, požiarne výťahy, evakuačné výťahy, núdzové osvetlenie a iné zariadenia slúžiace na evakuáciu osôb a zásah) a iných vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi.)
4
grafické počítačové systémy
(Na vyhotovovanie grafických častí technických výkresov.)
6
protipožiarna bezpečnosť technologických a elektrických zariadení
(Parametre, činnosť a podmienky prevádzkovania požiarnotechnických zariadení, zabezpečovanie stavieb vodou na hasenie požiarov, procesy horenia a hasenia, hasičská technika a vecné prostriedky ochrany pred požiarmi.)
6
postupy pri ukladaní sankcií za porušenie povinnosti na úseku ochrany pred požiarmi a druhy sankcií
6
právne predpisy v oblasti požiarnej ochrany
(Napr. Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov; Vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov; Vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov; Vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 719/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov; Vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 478/2008 Z. z. o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly požiarneho uzáveru, Vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 124/2000 Z. z., ktorou sa ustanovujú zásady požiarnej bezpečnosti pri činnostiach s horľavými plynmi a horenie podporujúcimi plynmi.)
6
požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť stavieb
(Vedomosti z oblasti protipožiarnej bezpečnosti stavieb.)
6
postupy a metódy určovania síl a prostriedkov na zdolávanie požiarov
(Výpočet sily a prostriedkov na hasenie požiaru a pod.)
6
procesy horenia a hasenia
(Princípy a podstata horenia, požiar z hľadiska jeho prejavu, pôsobenia, možnosti likvidácie, proces samovznietenia, postupy prerušenia horenia a pod.)
6

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR

Návrhy na doplnenie: EKR
vypracovávanie riešení protipožiarnej bezpečnosti v projektovej dokumentácii stavieb
(Projektová dokumentácia protipožiarnej bezpečnosti stavieb súvisiaca s územným, stavebným a kolaudačným konaním.)
6
vykonávanie činností pri posudzovaní zhody výrobkov alebo pri ich certifikácii
6
riešenie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti pri vývoji nových výrobkov a pri ich používaní
6
riešenie protipožiarnej bezpečnosti pri umiestňovaní technologických zariadení a protipožiarnej bezpečnosti výrobkov
6
orientácia v právnych predpisoch a technických normách v oblasti požiarnej ochrany
6
spracovávanie analýz nebezpečenstva vzniku požiaru
(Napr. spracovávanie analýz nebezpečenstva vzniku požiaru s výsledkom určenia potreby zriadenia hasičskej jednotky v objekte organizácie. )
6
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
6

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE