NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Hlavný účtovník


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ

Garancia
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment

Alternatívne názvy
Head Accountant, Lead Accountant, Senior Accountant, Vedúci účtovník

Charakteristika
Hlavný účtovník riadi, kontroluje, metodicky podporuje tím účtovníkov, prípadne vykonáva odborné účtovné a finančné procesy v organizácii. Organizuje a koordinuje činnosti útvaru zabezpečujúceho vedenie účtovníctva. Spracováva koncepciu a metodiku finančnej analýzy a finančného plánovania organizácie.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Zodpovedá za plánovanie a monitoring čerpania nákladov, spracovávanie účtovnej závierky a účtovných výkazov a pod. Spoluzodpovedá za financovanie a ekonomickú efektívnosť činnosti organizácie. Zodpovedá za kvalitné plnenie úloh, za efektívne hospodárenie riadeného útvaru. Vedie, motivuje a hodnotí podriadených a kontroluje dodržiavanie metodík, právnych predpisov a interných noriem.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 5 rokov

Klasifikácie
ISCO-08: 2411 - Špecialisti v oblasti účtovníctva a finančnej kontroly
SK ISCO-08: 2411001 - Hlavný účtovník
SK NACE Rev.2: Právne a účtovnícke činnosti
EKR: Úroveň 7
NKR: Úroveň 7
ISCED: 767

Príslušnosť k povolaniu
Špecialista účtovníctva

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Vysoká
finančná a ekonomická gramotnosť Vysoká
kultivovaný písomný prejav Vysoká
matematická gramotnosť Vysoká
rozhodovanie Vysoká
samostatnosť Vysoká
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
informačná gramotnosť Pokročilá
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Pokročilá
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Pokročilá
motivovanie ľudí Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
osobnostný rozvoj Pokročilá
prezentovanie Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
tímová práca Pokročilá
tvorivosť (kreativita) Pokročilá
vedenie ľudí Pokročilá
komunikácia v cudzom jazyku Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
účtovné doklady a ich evidencia
(Druhy účtovných dokladov a ich náležitosti.)
7
majetok podnikateľského subjektu
(Dlhodobý majetok, zásoby, ceniny, pohľadávky, záväzky, vlastné imanie, úvery a pod.)
7
pravidlá a postupy skartácie
4
inventarizácia
7
náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
4
pravidlá evidencie korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
4
princípy daňovej sústavy, druhy daní
(Daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty, spotrebné dane a pod.)
7
princípy tvorby kalkulácií a rozpočtov
7
finančná analýza, ekonomické bilancie
(Spôsoby výpočtov a vyhodnocovania ekonomických ukazovateľov.)
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
6
účtovná závierka
(Súvaha; výkaz ziskov a strát, poznámky (vrátane prehľadu peňažných tokov - Cash flow).)
7
podniková ekonomika
(Formy podnikania, podnikateľskej činnosti a pod.)
7
daňová sústava vo vzťahu k účtovníctvu
(Daňové pojmy: subjekt dane, základ dane, zdaňovacie obdobie a pod. Správa daní (daňový poriadok), účtovníctvo, cestovné náhrady, medzinárodné zdaňovanie a pod.)
7
postupy evidencie a archivácie účtovných dokladov
(Analytická a syntetická evidencia a pod., evidencia a archivácia dokladov v súlade s účtovnými, daňovými a internými predpismi.)
7
metodika a postupy účtovania
(Napr. národné účtovné postupy, medzinárodné štandardy finančného výkazníctva (IFRS) a pod.)
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti účtovníctva
(Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, Zákon č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a pod.)
7
zásady vedenia pracovného kolektívu
7
postupy a metódy vedenia porád
7
personálny manažment
(Postupy výberu a plánovania zamestnancov, hodnotiace a motivačné systémy, formy odmeňovania, personalistika, mzdy, platové predpisy, kariérny rast, formy a možnosti ďalšieho vzdelávania a pod.)
7

Návrhy na doplnenie EKR
účtovné systémy (sústavy)
(Podvojné účtovníctvo (podstata a forma účtov, vznik, účtovanie, uzatváranie súvahových účtov a pod.); jednoduché účtovníctvo.)
7
účtovné zápisy a účtovné knihy
(Účtovné knihy (denník, hlavná kniha) a ich náležitosti.)
7
výsledok hospodárenia
(Podstata, význam hospodárenia. Faktory ovplyvňujúce výsledok hospodárenia a pod.)
7
účtovné programy
(Podnikové účtovné systémy, ekonomické informačné systémy.)
7
systém a zásady organizácie účtovníckych prác
7
matematické a štatistické metódy
(V oblasti účtovníctva.)
7
metódy a postupy finančného plánovania
7

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR

Návrhy na doplnenie: EKR
vedenie tímu účtovníkov
(Riadenie, koordinácia a kontrola výsledkov prác zvereného oddelenia.)
7
tvorba koncepcie a metodiky finančnej analýzy a finančného plánovanie v organizácii
7
podieľanie sa na príprave rozpočtu organizácie, vrátane vyhodnocovania jeho plnenia
7
monitoring zmien a analýza potrieb organizácie v oblasti účtovníctva
(Monitoring a implementácia zmien v oblasti účtovných procesov a postupov, interných zmien v organizácii, zmien právnych predpisov a pod.)
7
spolupráca pri vytváraní, zavádzaní a prevádzke účtovného systému v organizácii
7
tvorba a aktualizácia metodických postupov účtovania v organizácii
7
tvorba a implementácia interných smerníc, predpisov a pokynov týkajúcich sa účtovníctva
(Pravidlá, metodiky a kontrolné mechanizmy týkajúce sa účtovníctva v zmysle slovenských a medzinárodných štandardov.)
7
metodické usmerňovanie a poskytovanie operatívneho poradenstva na implementáciu účtovných predpisov, metód a postupov účtovania v organizácii
7
príprava podkladov na vypracovanie audítorských a ratingových hodnotení
7
tvorba návrhov parametrov funkčnosti účtovných programov organizácie
(Napr. zmena metód a postupov účtovania, druhov výstupov/výkazov a vstupov, dátovej štruktúry, účtovej osnovy a pod.)
7
spolupráca na tvorbe a kontrola finančných analýz organizácie
7
zabezpečovanie poradenskej činnosti v oblasti účtovníctva
(Pre nižšie organizačné celky, a to v oblasti metodiky účtovania, platnej legislatívy, správnej interpretácie účtovných predpisov a pod.)
7
spolupráca na zostavovaní účtovnej závierky, konsolidovanej účtovnej závierky a účtovných výkazov
(Podľa slovenských účtovných predpisov a medzinárodných štandardov IFRS. Tvorba podkladov pre prílohy k účtovnej závierke.)
7
vedenie príslušnej dokumentácie súvisiacej s účtovníctvom
7
riešenie vzniknutých nezrovnalostí v účtovníctve organizácie
(Napr. neuhradené faktúry a pod.)
7
stanovovanie, plánovanie a optimalizácia investičných zámerov organizácie
7
výber zamestnancov do tímu
7
kontrola účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky
(Kontrola rozboru účtovnej a finančnej situácie organizácie, vrátane interpretácie ukazovateľov ekonomickej výkonnosti.)
7
spolupráca s príslušnými inštitúciami v oblasti účtovníctva
(Daňový úrad, Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, Štatistický úrad SR, relevantné ministerstvá, regulačné úrady a pod.)
7
spolupráca s príslušnými oddeleniami organizácie v oblasti účtovníctva
7
kontrola dodržiavania národných a medzinárodných účtovných štandardov, účtovného systému, smerníc a interných noriem súvisiacich s účtovníctvom
7
kontrola stavu záväzkov pohľadávok, spoluúčasť pri kontrolách (inventarizáciách) majetku a zásob, vrátane vyčíslenia výsledkov inventarizácií
7
spolupráca pri príprave prognóz v oblasti účtovníctva v organizácii
7
spolupráca pri zostavovaní kontrolných akcií súvisiacich s účtovníctvom
7
zaúčtovanie účtovných zápisov
7
spolupráca pri finančnom riadení organizácie
(Tvorba Cash flow. Spolupráca s finančnými inštitúciami, finančným riaditeľom v oblasti riešenia a určenia financovania organizácie (vrátane výberu zhodnotenia finančných prebytkov a pod.).)
7
kontrola dodržiavania zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
7

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE