NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Špecialista v oblasti správy a vymáhania pohľadávok


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
22855

Garancia
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment

Alternatívne názvy
Collection Specialist, Expert vymáhania , Operátor vymáhania pohľadávok, Vymáhač pohľadávok

Charakteristika
Špecialista v oblasti správy a vymáhania pohľadávok vykonáva koncepčnú, kontrolnú a metodickú činnosť zameranú na oblasť vymáhania pohľadávok. Zabezpečuje právnu agendu súvisiacu so správou a vymáhaní pohľadávok organizácie. Spolupracuje so súdnym exekútorom/mandátnymi spoločnosti pri postupovaní nevymožených pohľadávok organizácie.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 2 roky

Klasifikácie
ISCO-08: 2619 - Špecialisti v oblasti práva, sociálneho a zdravotného poistenia inde neuvedení
SK ISCO-08: 2619003 - Špecialista v oblasti správy a vymáhania pohľadávok
SK NACE Rev.2: Právne a účtovnícke činnosti
EKR: Úroveň 7
NKR: Úroveň 7
ISCED: 767

Príslušnosť k povolaniu
Právnik

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Vysoká
finančná a ekonomická gramotnosť Vysoká
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Vysoká
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Vysoká
organizovanie a plánovanie práce Vysoká
rozhodovanie Vysoká
vyjednávanie Vysoká
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
informačná gramotnosť Pokročilá
komunikácia v cudzom jazyku Pokročilá
kultivovaný písomný prejav Pokročilá
matematická gramotnosť Pokročilá
prezentovanie Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
tímová práca Pokročilá
tvorivosť (kreativita) Pokročilá

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
účtovné doklady a ich evidencia
(Náležitosti dodávateľských, odberateľských faktúr, dobropisov, ťarchopisov a pod.)
4
princípy daňovej sústavy, druhy daní
(Spotrebné dane, daň z pridanej hodnoty a pod.)
4
postupy evidencie a archivácie účtovných dokladov
4
podniková ekonomika
4
pravidlá evidencie korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
7
postupy vymáhania pohľadávok
(Mimosúdne vymáhanie pohľadávok, súdne vymáhanie pohľadávok (súdny výkon rozhodnutia, exekúcia, konkurzné konanie, reštrukturalizačné konanie a pod.).)
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7
spôsoby a metódy komunikácie
7
exekútorské postupy a pravidlá, vrátane realizácie dražieb
7
zásady, metódy a postupy práce s databázami
4

Návrhy na doplnenie EKR
informačné systémy
(V oblasti správy a evidencie pohľadávok.)
4
manažment pohľadávok
7
spôsoby zabezpečenia pohľadávok
(Preddavky od odberateľov, ručenie, zmluvná pokuta, zmenky, dokumentárny akreditív a pod.)
7
právne predpisy a pojmy súvisiace s pohľadávkami
(Zákon č. 40/1967 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, Zákon č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti a o zmene a doplnení ďalších zákonov, Zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov a pod.)
7
postupy a metódy oceňovania pohľadávok
(Vrátane odpisovania nevymožiteľných pohľadávok a pod.)
7
náležitosti právnych úkonov, listín a dokumentov
(V oblasti pohľadávok)
7
matematické a štatistické metódy
7
postupy evidencie vedenia pohľadávok
7
dokumentácia súvisiaca s pohľadávkami organizácie a jej náležitosti
(Napr. zmluva (o pôžičke, úvere, kúpna zmluva, zmluva o dielo a iné zmluvy), faktúra, dodacie listy, doklady o prevzatí tovaru, objednávky, zmenky a ďalšie doklady súvisiace s pohľadávkou.)
7

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR

Návrhy na doplnenie: EKR
spolupráca na tvorbe a určovaní postupov v oblasti vymáhania pohľadávok
(Navrhovanie opatrení na maximalizáciu návratnosti pohľadávok s rizikom neúplného splatenia pohľadávok v dohodnutej lehote a výške. Navrhovanie a implementovanie zmien procesov v oblasti riešenia klientov v defaulte.)
7
tvorba stanovísk a vyjadrení k meritórnym problémom v oblasti vymáhania pohľadávok
(Vybavovanie písomných podnetov a podaní v oblasti vecnej pôsobnosti vymáhania pohľadávok a pod.)
7
monitoring a analýza stavu pohľadávok klientov
(Monitoring rizikových klientov a analýza ich ekonomickej situácie. Monitoring a analýza plnenia kritérií prípustnosti kolaterálov v súlade s platnými právnymi predpismi na zabezpečovacie prostriedky. )
7
poskytovanie podpory obchodným miestam pri monitorovaní rizikových prípadov
7
zabezpečovanie predaja zábezpeky pohľadávky
(Napr. dražby nehnuteľnosti, predaj zásob, exekúcia účtu. )
7
obhliadky a supervízia znaleckých posudkov na ohodnotenie nehnuteľností na zabezpečenie pohľadávky záložným právom
7
účasť na auditoch organizácie
7
navrhovanie dohôd a splátkových kalendárov v prípade platobnej neschopnosti dlžníkov
7
spolupráca pri postupovaní nevymožených pohľadávok súdnym exekútorom a mandátnym spoločnostiam
7
právna agenda pri správe pohľadávok v konkurzoch a reštrukturalizáciách
(Prihlasovanie pohľadávok v konkurze a reštrukturalizácii, podávanie žalôb pri popretí a neuznaní pohľadávok, účasť na súdnych pojednávaniach, účasť na schôdzach veriteľov, schvaľovanie rozvrhu výťažku z konkurzu, analýza reštrukturalizačného plánu, vypracovanie námietok k reštrukturalizačnému plánu, návrhu na zmenu plánu, návrh na neúčinnosť plánu a pod.)
7
príprava dokumentácie súvisiacej s vymáhaním pohľadávok od klientov
(Napr. príprava zmluvnej dokumentácie súvisiacej s vymáhaním pohľadávok (dokumentácia súvisiaca s reštrukturalizáciou a pod.). )
7
príprava analýz a reportov súvisiacich s vymáhaním a zabezpečovaním pohľadávok organizácie
(Príprava pravidelných písomných správ a analýz o celkovom stave pohľadávok. )
7
spolupráca s príslušnými oddeleniami organizácie
(Prerokovávanie zákazníckych limitov s obchodným oddelením. Spolupráca s právnym oddelením s cieľom voliť najlepšie a najúčinnejšie riešenie v čiastkových prípadoch porušenia platobnej morálky. Stanovovanie ratingov zákazníka/dlžníka s finančným oddelením organizácie. Určovanie opravných položiek a odpisovania nevymožiteľných pohľadávok a pod. )
7
spolupráca s príslušnými úradmi, inštitúciami a organizáciami
(Napr. súdy, mandátne organizácie.)
7
sledovanie platnosti a zmien právnych predpisov v oblasti vymáhania pohľadávok
7
činnosti súvisiace s postúpením pohľadávok, faktoring, predaj pohľadávky
7
kontrola úverových návrhov a ratingu a príprava možností riešenia pre rizikových klientov
7
monitoring kvality dát kolaterálov v informačnom systéme organizácie na účely sledovania prípustných a neprípustných kolaterálov
7
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny
7

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE