NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Špecialista pre vývoj produktov vo finančníctve


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
2190

Garancia
Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo

Alternatívne názvy
Product manager, Produktový manažér, Produktový špecialista, Špecialista vzniku produktov

Charakteristika
Špecialista pre vývoj produktov vo finančníctve spracováva návrhy nových a úpravy existujúcich produktov a produktových procesov v súlade s vývojom na finančnom trhu a jeho stratégiou. Spracováva metodické pokyny a usmernenia v oblasti finančných produktov.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Špecialista pre vývoj produktov vo finančníctve spracováva analýzu konkurenčných produktov a analýzu objemu predaja konkurentov. Vyhodnocuje parametre produktov a navrhuje zmeny v nadväznosti na previazanie a vývoj nových produktov. Analyzuje požiadavky segmentov finančného trhu, tvorí a realizuje koncept starostlivosti o klienta s ohľadom na jeho potreby a životný cyklus produktov. Predkladá a prezentuje výsledky analýz a návrhy na nové produkty a služby v oblasti financií.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Poznámka:
Odporúčané zameranie: ekonomika a matematika

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 2 roky

Klasifikácie
ISCO-08: 2413 - Finanční analytici a špecialisti v oblasti finančníctva, poisťovníctva a ostatných finančných služieb
SK ISCO-08: 2413006 - Špecialista pre vývoj produktov vo finančníctve
SK NACE Rev.2: Finančné služby, okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia
EKR: Úroveň 7
NKR: Úroveň 7
ISCED: 767

Príslušnosť k povolaniu
Špecialista finančného sektora

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Vysoká
finančná a ekonomická gramotnosť Vysoká
informačná gramotnosť Vysoká
komunikácia v cudzom jazyku Vysoká
kultivovaný písomný prejav Vysoká
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Vysoká
osobnostný rozvoj Vysoká
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Vysoká
samostatnosť Vysoká
tvorivosť (kreativita) Vysoká
vyjednávanie Vysoká
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Pokročilá
matematická gramotnosť Pokročilá
motivovanie ľudí Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
prezentovanie Pokročilá
rozhodovanie Pokročilá
tímová práca Pokročilá
vedenie ľudí Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
bankovníctvo a bankové služby
( )
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7

Návrhy na doplnenie EKR
ekonomické aspekty vývoja produktov
7
analýzy konkurencie a konkurenčné stratégie
7
kvantitatívne metódy analýzy trhu
7
právne predpisy a pojmy v oblasti kapitálového trhu
7
finančný trh
(základy a úlohy, podstatné špecifiká sektorov finančného trhu, princípy fungovania produktov)
7
postupy a psychológia predaja finančných produktov
7
obchodné, marketingové a konkurenčné stratégie
7
produktové portfólio finančných inštitúcií
7
segmentácia trhu
7
všeobecne záväzné právne predpisy v oblasti finančného trhu
(Zákon č. 39/2015 o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 483/2001 o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) Zákon č. 566/2001 o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov)
7
finančná matematika
7
finančná analýza, ekonomické bilancie
7
postupy vypracovania metodiky na vývoj produktov vo finančníctve
7
životný cyklus produktu
(jeho fázy, charakteristika fáz atď.)
7
druhy analýz finančného trhu
7
právne predpisy v oblasti ochrany spotrebiteľa
7
princípy obchodovania s finančnými produktmi
7

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
návrh a spracovanie metodických materiálov a pracovných postupov v rámci realizácie obchodov na finančných trhoch
7
analýza potrieb zákazníka
7
spracovávanie popisov produktov, procedúr, príprava normatívnych predpisov a pod.
7
analýza produktov iných peňažných ústavov
7
vymýšľanie a vývoj nových produktov, popr. modifikácia súčasných produktov
7

Návrhy na doplnenie: EKR
prezentácia výsledkov analýz a návrhov vývoja produktov
7
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
7
analýza užívateľských požiadaviek, podmienok, prostredí
7
analýza konkurenčných stratégií, produktov a objemu konkurenčného obchodu
7
analýza trhu finančných produktov a služieb
(Conjoint analýza, SWOT analýza)
7
vyhodnocovanie parametrov produktu
7
sledovanie životného cyklu finančného produktu, vyhodnocovanie a navrhovanie opatrení
7

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE