NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Výrobca kraslíc


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ

Garancia
Sektorová rada pre remeslá a osobné služby

Alternatívne názvy
Ľudovo umelecký výrobca kraslíc, Krasličiarka

Charakteristika
Výrobca kraslíc vyrába, farbí, zdobí a dekoruje kraslice.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Výrobca kraslíc vyhotovuje a zdobí kraslice (výduvky) tradičným technologickým postupom (farbením, leptaním, vyškrabovaním, batikovaním, voskovaním, oblepovaním alebo odrôtovaním) s možnosťou kreatívneho prístupu k ich dekorovaniu.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Nižšie stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 6 mesiacov

Klasifikácie
ISCO-08: 7319 - Umeleckí remeselníci inde neuvedení
SK ISCO-08: 7319007 - Výrobca kraslíc
SK NACE Rev.2: Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
EKR: Úroveň 2
NKR: Úroveň 2
ISCED: 252

Príslušnosť k povolaniu
Remeselník umeleckej (ľudovej) tvorby

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
manuálna zručnosť Pokročilá
tvorivosť (kreativita) Pokročilá
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Elementárna
finančná a ekonomická gramotnosť Elementárna
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Elementárna
organizovanie a plánovanie práce Elementárna
osobnostný rozvoj Elementárna
samostatnosť Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
2

Návrhy na doplnenie EKR
odborná terminológia v tradičnej výrobe a remeslách
(kraslice a výzdoba)
2
technologický postup vyfukovania vajíčok
2
kalendárne obyčaje a jarné zvykoslovie
2
význam vajíčka a kraslice v ľudovom zvykosloví
2
ornamentálna výzdoba, symboly dekóru
2
história a výzdobné techniky
(farbenie, vyškrabávanie, batikovanie, voskovanie, leptanie, oblepovanie, odrôtovanie, a pod.)
2
druhy farbív
(napr. rastlinné odvary, anilínové farby atď.)
2
vzory kraslíc
(napr. geometrické ornamenty, pracovné, ľúbostné a náboženské námety, rastlinné, renesančné/barokové motívy, výšivkové ornamenty atď.)
2
postupy povrchovej úpravy výrobkov
2
postupy tvorby ceny
2
materiál, pracovné nástroje a pomôcky na zhotovenie kraslíc
2

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR

Návrhy na doplnenie: EKR
navrhovanie nových vzorov výzdoby
2
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
2
komunikácia so zákazníkom
2
tvorba ceny
2
voľba materiálu, pracovných nástrojov a technologického postupu vyfukovania a zdobenia kraslíc
2
príprava a úprava surovín a materiálov na výrobu kraslíc
2
zdobenie kraslíc výzdobnými technikami
(farbením, vyškrabávaním, batikovaním, leptaním, voskovaním, oblepovaním, odrôtovaním )
2
vyfukovanie výduviek, príprava a ošetrenie na zdobenie kraslice
2
ručná výroba kraslíc
2
maľovanie výduviek voskom, zdobenie špendlíkom, batikovanie
2
kontrola a posudzovanie kvality vyrobených kraslíc
(odstraňovanie prípadných nedostatkov )
2
prijímanie platieb za tovar
2
finálna úprava kraslice
(balenie krehkého tovaru)
2
balenie, skladovanie a expedícia kraslíc
2

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE


Ilustračná fotografia