NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Ručný tkáč


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
19885

Garancia
Sektorová rada pre remeslá a osobné služby

Alternatívne názvy
Pre zamestnanie nie sú známe alternatívne názvy

Charakteristika
Ručný tkáč vyrába textilné tkaniny, koberce, tapisérie a guby.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Ručný tkáč tká a vyrába textilné tkaniny, koberce, tapisérie a guby na krosnách alebo rámoch. Finálne ich upravuje do dekoratívnych alebo úžitkových výrobkov.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 6 mesiacov

Klasifikácie
ISCO-08: 7318 - Remeselníci spracúvajúci textil, kožu a podobný materiál
SK ISCO-08: 7318003 - Ručný tkáč
SK NACE Rev.2: Výroba textilu
Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
EKR: Úroveň 3
SKKR: Úroveň 3
ISCED: 353

Príslušnosť k povolaniu
Remeselník umeleckej (ľudovej) tvorby

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
manuálna zručnosť Vysoká
tvorivosť (kreativita) Pokročilá
analyzovanie a riešenie problémov Elementárna
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Elementárna
finančná a ekonomická gramotnosť Elementárna
fyzická zdatnosť Elementárna
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Elementárna
organizovanie a plánovanie práce Elementárna
osobnostný rozvoj Elementárna
rozhodovanie Elementárna
samostatnosť Elementárna
technická gramotnosť Elementárna
umelecký talent

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí SKKR
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
3
spôsoby a postupy umelecko-remeselného spracovávania textilu
3
technológia ručného tkania
3
tapisérie, druhy, postupy tkania
3

Návrhy na doplnenie EKR
textilné materiály
(druhy, vlastnosti, použitie)
3
snovanie osnovy
(príprava, postup)
3
odborná terminológia
(Základné pojmy pri ručnom tkaní.)
3
základné tkáčske väzby a ich odvodeniny
3
pracovné nástroje a pomôcky
(Spôsob ich použitia, základná údržba, funkcie a konštrukcia zariadení používaných pri ručnom tkaní.)
3
základné postupy tvorby ceny
(kalkulácia nákladov na určenie ceny ručne tkaných výrobkov)
3

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
empatická komunikácia so zákazníkom, získavanie a udržanie zákazníka
3
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
3
ručné tkanie poťahových, dekoračných a odevných tkanín v základných väzbách farebným vzorovaním osnovou alebo útkom
(Farebným vzorovaním osnovou alebo útkom.)
3
ručné tkanie hladkých kobercov farebným vzorovaním osnovou alebo útkom
(Farebným vzorovaním osnovou alebo útkom.)
3
orientácia v podkladoch a technickej dokumentácii na ručné tkanie
3
príprava a úprava surovín a materiálov na ručné tkanie a ručné viazanie kobercov a tkanín
3
ručné tkanie kobercov a tkanín vzorovaním kombináciou väzieb a vyväzovaním
3
finálna úprava a začisťovanie kobercov, tkanín a tapisérií
3
voľba postupu práce, spôsobov spracovania a materiálov na ručné tkanie
3
spracovanie výtvarného zámeru na ručné tkanie
3
ručné tkanie hladkých jednofarebných a jednoducho vzorovaných kobercov a ručné viazanie hladkých kobercov
3
ručné tkanie a viazanie poťahových, dekoračných a odevných tkanín v jednofarebných základných väzbách
3
príprava osnovy na tkanie na krosnách a na viazanie tapisérií
3

Návrhy na doplnenie: EKR
finálna úprava výrobkov
(Kompletizácia, začistenie, kontrola kvality.)
3
návrh nových vzorov kobercov, tkanín
3
prijímanie platieb za tovar
3
kontrola kvality hotových výrobkov
(Prípadné odstránenie nedostatkov.)
3
tvorba ceny
(kalkulácia nákladov na určenie ceny ručne tkaných výrobkov)
3

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE


Ilustračná fotografia