NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Špecialista riadenia kvality vo výrobe žiaruvzdorných materiálov


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
18246

Garancia
Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály

Alternatívne názvy
Špecialista riadenia kontroly kvality

Charakteristika
Špecialista riadenia kvality vo výrobe žiaruvzdorných materiálov zabezpečuje kontrolné a vyhodnocovacie činnosti vstupnej, výstupnej a medzioperačnej technickej kontroly pre suroviny, polotovary a finálne produkty (výrobky). Riadi činnosti chemického, fyzikálneho laboratória a tepelných skúšok, koordinuje činnosti v rámci systému QMS (Quality Management System) a EMS (Environmental Management System).

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 3 roky

Klasifikácie
ISCO-08: 2141 - Špecialisti v oblasti priemyslu a výroby
SK ISCO-08: 2141042 - Špecialista riadenia kvality vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
SK NACE Rev.2: Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
EKR: Úroveň 7
SKKR: Úroveň 7
ISCED: 767

Príslušnosť k povolaniu
Špecialista výroby stavebných, keramických, žiaruvzdorných materiálov

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Vysoká
rozhodovanie Vysoká
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Pokročilá
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Pokročilá
kultivovaný písomný prejav Pokročilá
matematická gramotnosť Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
osobnostný rozvoj Pokročilá
prezentovanie Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
tímová práca Pokročilá
informačná gramotnosť Elementárna
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí SKKR
suroviny na výrobu žiaruvzdorných materiálov a ich vlastnosti
7
technológia výroby a spracovania žiaruvzdorných materiálov
7
štatistické metódy spracovania výsledkov meraní
7
oblasti použitia a spôsoby aplikácie žiaruvzdorných materiálov
7
ekonomika a riadenie výroby žiaruvzdorných materiálov
7
normy EN a STN pre výrobu žiaruvzdorných materiálov
7
druhy žiaruvzdorných materiálov, výrobkov a ich vlastnosti
7
metódy testovania vlastností žiaruvzdorných materiálov
(Metódy skúšania výrobkov, vrátane vedomostí meracích a kontrolných prístrojov.)
7
systémy, normy a štandardy kvality v oblasti výroby a spracovania žiaruvzdorných materiálov
7
fyzikálna chémia
7
chémia silikátov
(Chémia žiaruvzdorných materiálov.)
7
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
4

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
koordinácia nápravných opatrení v kvalite žiaruvzdorných výrobkov
7
technické skúšky vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
7
udržiavanie komplexnej dokumentácie riadenia kontroly kvality vo výrobe žiaruvzdorných materiálov a riadenia dokumentácie iso
7
vypracovávanie potvrdení o kvalite (atesty) expedovaných žiaruvzdorných výrobkov
7
laboratórne skúšky (vstupné, medzioperačné a výstupné) nekovových materiálov
(Laboratórne skúšky na overovanie žiaruvzdorných výrobkov podľa schválených noriem a predpisov.)
7
spracovávanie podkladov na reklamačné konanie došlých a expedovaných žiaruvzdorných materiálov
7
rozhodovanie o pozastavení expedície žiaruvzdorných výrobkov, ktoré nezodpovedajú parametrom v kmeňovom liste
7
klasifikácia žiaruvzdorných výrobkov nesprávnej kvality a nepodarkov
(Vrátane ich izolácie a označovania.)
7
evidencia a analýza príčin vzniku nekvalitnej výroby žiaruvzdorných materiálov a nepodarkov a zabezpečenie akostného a nepodarkového riadenia
7
vyhodnocovanie činnosti vstupnej, výstupnej a medzioperačnej technickej kontroly vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
7
optimalizácia výrobných procesov vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
7
orientácia v normách a technických podkladoch vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
(Orientácia v technických normách súvisiacich s vlastnosťami a testovaním žiaruvzdorných materiálov.)
7
spracovávanie databázových/textových súborov, vytváranie tabuliek, grafov a pod.
6
označovanie žiaruvzdorných výrobkov
(Vrátane správneho balenia žiaruvzdorných výrobkov, ich uskladňovania a manipulácie s nimi.)
6

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE


Ilustračná fotografia