NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Mechanik, opravár zabezpečovacích a oznamovacích zariadení v doprave


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
1820

Garancia
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby

Alternatívne názvy
Elektromechanik elektrických a elektronických zariadení, Návestný a oznamovací dozorca, Zabezpečovací a oznamovací elektromechanik

Charakteristika
Mechanik, opravár zabezpečovacích a oznamovacích zariadení v doprave vykonáva kontrolu, diagnostiku, pravidelnú údržbu, opravy, montáž a demontáž všetkých druhov oznamovacích a zabezpečovacích systémov (elektrodynamických, reléových, automatických traťových, dispečerských diaľkových a automatických prejazdových zabezpečovacích zariadení). Zabezpečuje technickú prevádzku ovládacích pracovísk rádiových a rádiodispečerských zariadení, vrátane diaľkového ovládania hnacích vozidiel.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
  • Zákon č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z.z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach

  • Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 245/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe v znení neskorších predpisov

  • Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov


Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Doklad o odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 32) a vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 245/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe v znení neskorších predpisov.

  • Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)

  • Doklad o odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 32) a vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z.z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach (§ 23)


Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie

Poznámka:
Výhodou je absolvovanie študijného odboru elektrotechnik v doprave a telekomunikáciách.

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax

Klasifikácie
ISCO-08: 7421 - Mechanici a opravári elektrotechnických a elektronických zariadení (okrem informačných a komunikačných technológií)
SK ISCO-08: 7421005 - Mechanik, opravár zabezpečovacích, poplachových a oznamovacích zariadení
SK NACE Rev.2: Pozemná doprava a doprava potrubím
Skladové a pomocné činnosti v doprave
EKR: Úroveň 4
NKR: Úroveň 4
ISCED: 354

Príslušnosť k povolaniu
Mechanik elektrotechnických (elektronických) zariadení

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
manuálna zručnosť Vysoká
analyzovanie a riešenie problémov Pokročilá
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
fyzická zdatnosť Pokročilá
matematická gramotnosť Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
osobnostný rozvoj Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
rozhodovanie Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
tímová práca Pokročilá
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Elementárna
informačná gramotnosť Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
princípy meracích a regulačných zariadení
4
vysielacie, telekomunikačné, rádiokomunikačné a ďalšie spojovacie zariadenia a systémy
4
elektrotechnika
4
návesti a výhybky
4

Návrhy na doplnenie EKR
predpisy v oblasti dopravy a prepravy, pravidlá signalizácie
4
oznamovacia a zabezpečovacia technika a systémy
(Druhy, princípy fungovania, metódy údržby a diagnostikovania porúch, postupy kontroly a vykonávania funkčných skúšok zabezpečovacích a oznamovacích zariadení v doprave (napr. v železničnej, cestnej a pod.).)
4
technologické postupy opráv, montáže a demontáže oznamovacích a zabezpečovacích systémov
4
metódy revízie a inšpekčných prehliadok určených technických zariadení na dráhe
4
informačné systémy v doprave
(V železničnej, cestnej a pod.)
4
dopravná geografia
(Železničná sieť ŽSR, elektrizované trate, úzkorozchodné trate, cestná sieť SR a pod.)
4
technické normy v elektrotechnike
4
technická dokumentácia v elektrotechnike
(Vrátane návodov na montáž a inštaláciu zabezpečovacích a oznamovacích systémov.)
4
nástroje, prípravky a meradlá v elektrotechnike
4

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
kompletizácia, opravy a údržba elektrotechnických zariadení
4
vykonávanie prípravných činností pri montáži, inštalácii a opravách na elektrotechnických zariadeniach a prístrojoch
4
orientácia v normách a technickej dokumentácii v elektrotechnike
4
zostavovanie, montáž, opravy, rekonštrukcie, zapájanie a obnovenie zabezpečovacích a oznamovacích systémov, signalizačnej, vysielacej a riadiacej techniky
4
kontrola a vykonávanie funkčných skúšok zabezpečovacích a oznamovacích systémov, signalizačnej, vysielacej a riadiacej techniky
4
diagnostikovanie porúch zabezpečovacích a oznamovacích systémov, signalizačnej, vysielacej a riadiacej techniky
4
stavba, montáž, rekonštrukcia a zapájanie trakčných zabezpečovacích vedení a zariadení, elektrických rozvodov, prístrojov a zariadení železničnej dopravy
4
kontrola stavu a fungovania trakčných a zabezpečovacích vedení a zariadení, elektrických rozvodov, prístrojov a zariadení železničnej dopravy
4
údržba a opravy trakčných a zabezpečovacích vedení a zariadení, elektrických rozvodov, prístrojov a zariadení železničnej dopravy
4
kontroly a revízie meracích prístrojov a zariadení
4
riadenie chodu a obsluha energetických zariadení, lokálnych zdrojov elektrickej energie, elektrických staníc a pod.
4

Návrhy na doplnenie: EKR
orientácia v dopravných informačných systémoch
4
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE