NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Mechanik, opravár lodných motorov a zariadení (okrem lodných strojníkov - posádky)


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ

Garancia
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby

Alternatívne názvy
Pre zamestnanie nie sú známe alternatívne názvy

Charakteristika
Mechanik, opravár lodných motorov a zariadení (okrem lodných strojníkov - posádky) vykonáva komplexnú údržbu, opravy a nastavenie strojných zariadení a mechanických častí plavidiel.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Vykonáva údržbu, opravy a nastavenie strojných zariadení plavidiel - hlavné motory, pomocné motory, kompresory, čerpadlá a iné mechanické zariadenia plavidiel. Opravy vykonáva v dielni, v prípade potreby priamo na plavidle, nie je stálym členom posádky plavidla.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 1 rok

Klasifikácie
ISCO-08: 7233 - Mechanici, opravári poľnohospodárskych, ťažobných a priemyselných strojov a zariadení
SK ISCO-08: 7233009 - Mechanik, opravár lodných motorov a zariadení (okrem lodných strojníkov - posádky)
SK NACE Rev.2: Vodná doprava
EKR: Úroveň 3
NKR: Úroveň 3
ISCED: 353

Príslušnosť k povolaniu
Mechanik priemyselných strojov a zariadení

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Pokročilá
fyzická zdatnosť Pokročilá
manuálna zručnosť Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Elementárna
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Elementárna
rozhodovanie Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
nástroje, prípravky a meradlá v strojárstve
3
riadiace moduly a zariadenia
3
druhy a obsluha zdvíhacích zariadení
3
výkresová dokumentácia v oblasti strojárstva
3
elektrotechnika
(Základy elektrotechniky.)
3
metódy nastavovania, údržby a opráv strojového vybavenia plavidla
(Hlavných strojov, pomocných motorov, kompresorov, čerpadiel a ostatných mechanických zariadení plavidla.)
3
jednotlivé časti lodných motorov, mechanizmov a zariadení plavidla
3

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
ošetrovanie a údržba palubných zariadení na plavidlách
3
vedenie evidencie a agendy riečneho plavidla
3

Návrhy na doplnenie: EKR
dopĺňanie a výmena prevádzkových a pohonných hmôt
3
orientácia v normách a technickej dokumentácii plavidla
3
nastavovanie ovládacích obvodov strojov a zariadení plavidla
3
používanie príslušných meradiel a diagnostických prístrojov
3

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE