NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Riadiaci pracovník (manažér) v akvakultúre


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
1812

Garancia
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov

Alternatívne názvy
Riaditeľ spoločnosti

Charakteristika
Riadiaci pracovník (manažér) v akvakultúre zabezpečuje plnenie cieľov a úloh prijatých orgánmi organizácie v oblasti akvakultúry. Koordinuje prácu zamestnancov zabezpečujúcich výrobnú, obchodnú, personálnu a ekonomickú činnosť organizácie.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Riadiaci pracovník (manažér) v akvakultúre zabezpečuje vypracovanie plánov výroby a odbytu organizácie, ktoré vedú k plneniu stanovených cieľov organizácie pre dané obdobie. Prostredníctvom podriadených zamestnancov zabezpečuje výrobnú, obchodnú, personálnu a ekonomickú činnosť organizácie. Zastupuje organizáciu navonok v rámci zverených kompetencií a vypracováva hodnotiace správy pre zasadnutia orgánov organizácie.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 3 roky

Klasifikácie
ISCO-08: 1312 - Riadiaci pracovníci (manažéri) v akvakultúre
SK ISCO-08: 1312000 - Riadiaci pracovník (manažér) v akvakultúre
SK NACE Rev.2: Rybolov a akvakultúra
Vedenie firiem, poradenstvo v oblasti riadenia
EKR: Úroveň 7
NKR: Úroveň 7
ISCED: 767

Príslušnosť k povolaniu
Manažér v poľnohospodárstve

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Vysoká
finančná a ekonomická gramotnosť Vysoká
informačná gramotnosť Vysoká
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Vysoká
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Vysoká
organizovanie a plánovanie práce Vysoká
osobnostný rozvoj Vysoká
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Vysoká
rozhodovanie Vysoká
samostatnosť Vysoká
vedenie ľudí Vysoká
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Pokročilá
komunikácia v cudzom jazyku Pokročilá
kultivovaný písomný prejav Pokročilá
matematická gramotnosť Pokročilá
motivovanie ľudí Pokročilá
prezentovanie Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
tímová práca Pokročilá
vyjednávanie Pokročilá

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
metódy plánovania rybárskej produkcie
7
metódy zabezpečovania hygieny prostredia na chov rýb
7
ochorenia a zdravotný stav rýb
7
spôsoby kŕmenia a výživy rýb
7
náuka o rybách
7
metódy riadenia a plánovania v rybničnom hospodárstve a spracovania rýb
(Spôsoby riadenia organizácie a jej jednotlivých úsekov zo zameraním na chov a spracovanie rýb na komerčné účely.)
7
právne predpisy a základné pojmy o rybárstve
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7
právne predpisy o životnom prostredí
7
zoológia
7
welfare zvierat
7
obchodné vzťahy
7
zmluvy a zmluvné vzťahy
7
metódy a postupy plánovania ľudských zdrojov
(V akvakultúre.)
7
zásady vedenia pracovného kolektívu
(V akvakultúre.)
7
postupy a metódy vedenia porád
7

Návrhy na doplnenie EKR
HACCP a jeho základné princípy
(Zásady správnej výrobnej praxe v akvakultúre.)
7
stavby, zariadenia a technológie v chove rýb
6
ekonomika a riadenie v akvakultúre
7

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
komplexné riadenie rybničného hospodárstva
(Vrátane riadenia jednotlivých úsekov a ich zamestnancov. Koordinácia výrobných, odbytových a ekonomických činností.)
7
posudzovanie stavu rybničného hospodárstva a jeho vývoja
7
orientácia v dokumentácii, metódach, normách, právnych a ďalších predpisoch v organizácii
7
analýza a hodnotenie pracovných miest v organizácii a zaisťovanie ľudských zdrojov v rámci riadenia personálnej práce
(Dohľad nad výberom zamestnancov v rybničnom hospodárstve a akvakultúre.)
7
zabezpečovanie a kontrola dodržiavania pracovno-právnych predpisov a predpisov s nimi súvisiacich
7
posudzovanie a schvaľovanie obchodných koncepcií organizácie, rozhodovanie o obchodnej stratégii spoločnosti
(Formulácia investičných zámerov v súlade so strednodobou stratégiou organizácie.)
7
rozbor účtovnej závierky a finančnej situácie podniku, vrátane interpretácie ukazovateľov ekonomickej výkonnosti
(Analýza výstupov z účtovnej evidencie a následné prijímanie nápravných opatrení v hospodárskej činnosti organizácie.)
7
analýza trhových a dodacích podmienok a výsledkov rozborov trhu
(Optimalizácia výrobných kapacít s prihliadnutím na meniace sa podmienky trhu.)
7

Návrhy na doplnenie: EKR
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
7
posudzovanie možností využívania štrukturálnych fondov, tvorba a získavanie projektov na čerpanie prostriedkov zo štrukturálnych fondov
7
aplikácia noriem a predpisov v oblasti rybničného hospodárstva
7
zabezpečovanie produktov akvakultúry a rybolovu pre potreby trhu
7
obchodné vzťahy v oblasti rybničného hospodárstva
7
zabezpečovanie investičných zámerov v rybničnom hospodárstve
(Napr. nákup strojov, zariadení v rybničnom hospodárstve.)
7
spracovanie, implementácia, plnenie a vyhodnotenie komplexných plánov rybničného hospodárstva
(Zostavovanie plánov výroby na základe plánu odbytu a výrobných kapacít.)
7

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE