NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Vedúci strediska v poľnohospodárstve


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
1810

Garancia
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov

Alternatívne názvy
Vedúci farmy

Charakteristika
Vedúci strediska v poľnohospodárstve komplexne riadi, usmerňuje, koordinuje plnenie úloh na úseku rastlinnej výroby a živočíšnej výroby v stredisku, a to v súlade s plánmi celého poľnohospodárskeho podniku.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Vedúci strediska v poľnohospodárstve organizuje a riadi denný režim výrobných procesov rastlinnej a živočíšnej produkcie v stredisku. Organizuje prácu v procesoch získavania, prvotného ošetrenia a uskladnenia rastlinných produktov a spracovania živočíšnych produktov, ako aj v procesoch nakladania s biologickým odpadom a plní ďalšie úlohy zamerané na zvýšenie efektívnosti poľnohospodárskej produkcie strediska. Zodpovedá za zabezpečenie technologicko-ekonomických riešení rastlinnej výroby v konkrétnych pestovateľských podmienkach, požadovanú úroveň chovu hospodárskych zvierat, ich ošetrovanie a welfare. Zabezpečuje evidenciu majetku, účtovníctvo, bezpečnosť a ochranu zdravia.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 2 roky

Klasifikácie
ISCO-08: 3142 - Technici v poľnohospodárstve a potravinárstve
SK ISCO-08: 3142001 - Vedúci strediska v poľnohospodárstve
SK NACE Rev.2: Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
EKR: Úroveň 4
NKR: Úroveň 4
ISCED: 354

Príslušnosť k povolaniu
Technik poľnohospodárstva

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Vysoká
organizovanie a plánovanie práce Vysoká
rozhodovanie Vysoká
samostatnosť Vysoká
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Pokročilá
finančná a ekonomická gramotnosť Pokročilá
informačná gramotnosť Pokročilá
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Pokročilá
kultivovaný písomný prejav Pokročilá
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Pokročilá
matematická gramotnosť Pokročilá
motivovanie ľudí Pokročilá
osobnostný rozvoj Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
tímová práca Pokročilá
vedenie ľudí Pokročilá
vyjednávanie Pokročilá

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
právne predpisy a základné pojmy v rastlinnej a živočíšnej výrobe
(Právne predpisy súvisiace s chovom hospodárskych zvierat a pestovaním poľnohospodárskych plodín.)
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
právne predpisy o životnom prostredí
4
ekonomika podnikateľského subjektu
(Poľnohospodársky podnik.)
4
účtovné doklady a ich evidencia
(Poľnohospodársky podnik.)
4
cenové analýzy, cenová politika, stanovenie ceny
(Poľnohospodársky podnik.)
4
zmluvy a zmluvné vzťahy
(Poľnohospodársky podnik.)
4
obchodné vzťahy
(Poľnohospodársky podnik.)
4
postupy a metódy vedenia porád
4
zásady vedenia pracovného kolektívu
4
postupy a metódy normovania práce a pracovného výkonu
(Efektívnosť využívania poľnohospodárskych strojov, materiálu, personálu a pod.)
4
personálny manažment
(Postupy plánovania a výberu zamestnancov, hodnotiace a motivačné systémy, odmeňovanie personálu, mzdy, kariérny rast, formy a možnosti ďalšieho vzdelávania a pod.)
4
metódy vyhodnocovania ekonomickej efektívnosti investícií a projektov
(Poľnohospodársky podnik.)
4
spôsoby nakladania a uskladnenia biologického odpadového materiálu
4
metódy riadenia a plánovania v rastlinnej výrobe
(Spôsoby pestovania poľnohospodárskych plodín s ohľadom na dodržiavanie správnej poľnohospodárskej a environmentálnej praxe, metódy ich zberu, pozberovej úpravy a skladovania. )
4
metódy riadenia a plánovania v živočíšnej výrobe
(Spôsoby chovu jednotlivých druhov a kategórií hospodárskych zvierat.)
4
zariadenia a technológie v rastlinnej výrobe
(Poľnohospodárske stroje, zariadenia a technológie používané v rastlinnej výrobe.)
4
zariadenia a technológie v živočíšnej výrobe
(Zariadenia a technológie používané v živočíšnej výrobe - dojárne, kŕmne a napájacie linky, technológie na odstraňovanie exkrementov, vzduchotechnika.)
4

Návrhy na doplnenie EKR
zásady správnej poľnohospodárskej praxe v zmiešanom hospodárstve
4
základy marketingu, manažmentu a ekonomiky podniku
4
vedenie tímu zamestnancov s cieľom bezproblémového chodu strediska v poľnohospodárstve
4

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
komplexné riadenie rastlinnej výroby
(Vrátane vzťahov s dodávateľmi a odberateľmi.)
4
komplexné riadenie živočíšnej výroby
(Vrátane vzťahov s dodávateľmi a odberateľmi.)
4
orientácia v predpisoch a pokynoch týkajúcich sa poskytovania poľnohospodárskych dotácií
4
stanovovanie druhov, typov, značiek a množstva osív, hnojív a poľnohospodárskej techniky pre rastlinnú výrobu
4
stanovovanie druhu a množstva hospodárskych zvierat, krmiva a poľnohospodárskej techniky pre živočíšnu výrobu
4
rozhodovanie o technologických postupoch v rastlinnej a živočíšnej výrobe
4
evidencia poľnohospodárskej prevádzky a poľnohospodárskej produkcie
4
uzatváranie obchodných zmlúv v rastlinnej a živočíšnej výrobe
4
riešenie havarijných stavov a krízových situácií
4
motivácia a hodnotenie zamestnancov
4
riadenie poľnohospodárskej farmy
4
návrh nových pracovných postupov na zvýšenie efektívnosti výroby a produktivity práce v rámci organizácie
4
dodržiavanie právnych predpisov vo vzťahu k výkonu činnosti a spoločnej poľnohospodárskej politiky
4

Návrhy na doplnenie: EKR
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4
kontrola uplatňovania zásad správnej výrobnej praxe a správnej hygienickej praxe
4
plánovanie výkonov zamestnancov poľnohospodárskeho podniku
4
spracovávanie plánov podnikateľských aktivít v oblasti rastlinnej výroby a živočíšnej výroby
4
posudzovanie a schvaľovanie obchodných koncepcií poľnohospodárskeho podniku a rozhodovanie o jeho obchodnej stratégii
4

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE