NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Riadiaci pracovník (manažér) služieb v poľnohospodárstve


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
1805

Garancia
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov

Alternatívne názvy
Pre zamestnanie nie sú známe alternatívne názvy

Charakteristika
Riadiaci pracovník (manažér) služieb v poľnohospodárstve zabezpečuje a koordinuje poskytovanie širokého spektra služieb pre špecializované a výrobné podniky v oblasti rastlinnej a živočíšnej výroby, vrátane prípravy projektov v súlade so spoločnou poľnohospodárskou politikou Európskej únie a politikou Európskej únie v oblasti životného prostredia. Pozná problematiku projektovania udržateľných poľnohospodárskych systémov a podporné programy rozvoja vidieka.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 2 roky

Klasifikácie
ISCO-08: 1311 - Riadiaci pracovníci (manažéri) v poľnohospodárstve a lesníctve
SK ISCO-08: 1311003 - Riadiaci pracovník (manažér) služieb v poľnohospodárstve
SK NACE Rev.2: Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Vedenie firiem, poradenstvo v oblasti riadenia
EKR: Úroveň 7
NKR: Úroveň 7
ISCED: 767

Príslušnosť k povolaniu
Manažér v poľnohospodárstve

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Vysoká
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Vysoká
finančná a ekonomická gramotnosť Vysoká
informačná gramotnosť Vysoká
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Vysoká
motivovanie ľudí Vysoká
organizovanie a plánovanie práce Vysoká
osobnostný rozvoj Vysoká
prezentovanie Vysoká
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Vysoká
rozhodovanie Vysoká
samostatnosť Vysoká
tímová práca Vysoká
vedenie ľudí Vysoká
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Pokročilá
komunikácia v cudzom jazyku Pokročilá
kultivovaný písomný prejav Pokročilá
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Pokročilá
matematická gramotnosť Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
tvorivosť (kreativita) Pokročilá
vyjednávanie Pokročilá
fyzická zdatnosť Elementárna
manuálna zručnosť Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
cestovný ruch
(Služby v oblasti vidieckeho cestovného ruchu.)
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7
ekonomika podnikateľského subjektu
7
zmluvy a zmluvné vzťahy
7
metódy a postupy riadenie rizika a vnútornej kontroly
7
metódy a postupy finančného riadenia
7
problematika grantov a grantovej politiky
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti rozpočtovania a financovania
7
postupy a pravidlá čerpania fondov z Európskej únie a iných zdrojov
7

Návrhy na doplnenie EKR
rozvoj vidieka
7
spoločná poľnohospodárska politika Európskej únie
(I. pilier.)
7
politika Európskej únie v oblasti životného prostredia
7
zásady správnej poľnohospodárskej praxe v zmiešanom hospodárstve
(Zásady správnej poľnohospodárskej praxe pri pestovaní poľnohospodárskych plodín a v chove hospodárskych zvierat.)
7
legislatíva a právne predpisy v poľnohospodárstve
7
spôsoby projektovania udržateľných poľnohospodárskych systémov
7

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
podpora čerpania finančných prostriedkov z fondov EÚ v oblasti rozvoja vidieka
(Príprava projektov na využitie podporných programov rozvoja vidieka.)
7
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
7
metodické riadenie prác pri tvorbe a rozpise plánov, bilancií, rozpočtov a usmerňovanie hospodárenia
(V oblasti služieb v poľnohospodárstve.)
7
zastupovanie organizácie pri jednaniach s úradmi a inštitúciami
7
manažovanie obchodných vzťahov s dodávateľmi
(V oblasti služieb v poľnohospodárstve.)
7

Návrhy na doplnenie: EKR
poradenstvo pri optimalizácii výrobných procesov v rastlinnej výrobe
7
poradenstvo pri optimalizácii výrobných procesov v živočíšnej výrobe
7
príprava projektov udržateľných poľnohospodárskych systémov
7
poradenstvo v oblasti vidieckeho cestovného ruchu
7
príprava podporných projektov v oblasti agroturistiky
7
metodické riadenie poskytovania špecifických biologických služieb
(V oblasti pedológie, výživy, genetiky a šľachtenia zvierat a rastlín.)
7

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE