NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Riadiaci pracovník (manažér) rastlinnej výroby


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
1804

Garancia
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov

Alternatívne názvy
Manažér rastlinnej výroby

Charakteristika
Riadiaci pracovník (manažér) rastlinnej výroby komplexne riadi biologické a technologické procesy jednotlivých úsekov rastlinnej výroby v súlade s ekonomickými cieľmi organizácie a udržateľnosťou hospodárenia na pôde.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Riadiaci pracovník (manažér) rastlinnej výroby riadi jednotlivé úseky rastlinnej výroby, vypracováva komplexné výrobne plány rastlinnej výroby a stanovuje strategické ciele rozvoja podniku v agropodnikaní. Rozhoduje o postupoch a opatreniach vo výžive a ochrane poľnohospodárskych plodín, ovocia, zeleniny, húb, kvetín a okrasných drevín, technológiách pri pestovaní poľnohospodárskych plodín pre jednotlivé úseky rastlinnej výroby (výsev, výsadba, hnojenie, zber, zostavovanie plánov zberu pre jednotlivé úseky rastlinnej výroby a ich korigovanie vrátane kontroly, nastavovania a údržby techniky). Zodpovedá za ekonomiku rastlinnej výroby. Navrhuje, projektuje a implementuje udržateľné poľnohospodárske systémy v konkrétnych agroklimatických podmienkach.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny T podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 1 rok

Klasifikácie
ISCO-08: 1311 - Riadiaci pracovníci (manažéri) v poľnohospodárstve a lesníctve
SK ISCO-08: 1311002 - Riadiaci pracovník (manažér) rastlinnej výroby
SK NACE Rev.2: Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
EKR: Úroveň 7
NKR: Úroveň 7
ISCED: 767

Príslušnosť k povolaniu
Manažér v poľnohospodárstve

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Vysoká
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Vysoká
finančná a ekonomická gramotnosť Vysoká
informačná gramotnosť Vysoká
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Vysoká
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Vysoká
organizovanie a plánovanie práce Vysoká
osobnostný rozvoj Vysoká
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Vysoká
rozhodovanie Vysoká
samostatnosť Vysoká
tvorivosť (kreativita) Vysoká
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
komunikácia v cudzom jazyku Pokročilá
kultivovaný písomný prejav Pokročilá
matematická gramotnosť Pokročilá
motivovanie ľudí Pokročilá
prezentovanie Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
tímová práca Pokročilá
vedenie ľudí Pokročilá
vyjednávanie Pokročilá

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
zariadenia a technológie v rastlinnej výrobe
(Vrátane spôsobov obsluhy poľnohospodárskych strojov v rastlinnej výrobe.)
7
spôsoby pestovania poľnohospodárskych plodín, zberu, pozberovej úpravy a skladovania
7
metódy ochrany rastlín proti škodcom a likvidácie chorôb
7
agrochémia
(Organické a anorganické hnojivá a ich aplikácia v agroekosystéme.)
7
poľnohospodárske plodiny a buriny
7
metódy výživy rastlín
(Poľnohospodárskych plodín, ovocia, zeleniny, húb, kvetín a okrasných drevín.)
7
osevné postupy
7
metódy riadenia a plánovania v rastlinnej výrobe
7
právne predpisy o životnom prostredí
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7
postupy a metódy vedenia porád
(V rastlinnej výrobe.)
7
zásady vedenia pracovného kolektívu
(V rastlinnej výrobe.)
7
pracovnoprávne predpisy v oblasti miezd, platov a zaraďovania zamestnancov
(V rastlinnej výrobe.)
7
metódy a postupy plánovania ľudských zdrojov
(V rastlinnej výrobe.)
7
finančné plánovanie
(V rastlinnej výrobe.)
7
účtovné doklady a ich evidencia
7
cenové analýzy, cenová politika, stanovenie ceny
7
postupy prieskumu trhu
7
obchodné vzťahy
7
zmluvy a zmluvné vzťahy
7
botanika
7
spôsoby nakladania a uskladnenia biologického odpadového materiálu
7

Návrhy na doplnenie EKR
základy marketingu, manažmentu a ekonomiky podniku
7
zásady ekologického poľnohospodárstva
7

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
orientácia v predpisoch a pokynoch týkajúcich sa poskytovania poľnohospodárskych dotácií
(Vrátane vypracovania žiadosti o dotácie v rastlinnej výrobe.)
7
určovanie postupov pri pestovaní bežných poľnohospodárskych plodín pre jednotlivé úseky rastlinnej výroby (výsev, výsadba, hnojenie, zber a pozberové a ďalšie práce)
(Vrátane riadenia preventívnych a priamych praktických opatrení na ochranu rastlín, kontroly, nastavovania a následnej očisty aplikačnej techniky. Stanovovanie opatrení pri výbere a použití technológií pri pestovaní poľnohospodárskych plodín.)
7
spracovávanie komplexných výrobných plánov rastlinnej výroby
(Zostavovanie plánov zberu pre jednotlivé úseky rastlinnej výroby a ich korigovanie. Tvorba plánov hnojenia a ochrany rastlín, zavlažovania a pod.)
7
komplexné riadenie rastlinnej výroby
(Vrátane riadenia jednotlivých úsekov rastlinnej výroby a ich zamestnancov.)
7
orientácia v dokumentácii, metódach, normách, právnych a ďalších predpisoch v organizácii
(V oblasti rastlinnej výroby a životného prostredia. Predpis č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.)
7
vyhľadávanie a zhromažďovanie odborných informácií potrebných k podnikateľskej činnosti v agropodnikaní
(Vrátane spracovávania plánov podnikateľských aktivít v oblasti agropodnikania, stanovovanie strategických cieľov rozvoja firmy.)
7
vedenie technickej, prevádzkovej, personálnej a účtovnej dokumentácie o poskytovaných službách v oblasti agropodnikania
7
zostavovanie podkladov na účtovanie, kalkulácie a tvorbu cien v rastlinnej výrobe
7
uzatváranie dodávateľských a odberateľských zmlúv v oblasti agropodnikania
(Rozhodovanie, ktoré činnosti v agropodnikaní budú vykonávané dodávateľsky a ktoré s využitím vlastných kapacít, riadenie a posudzovanie efektívnosti marketingových procesov.)
7
zabezpečovanie a kontrola dodržiavania pracovno-právnych predpisov a predpisov s nimi súvisiacich
(V rastlinnej výrobe.)
7
analýza a hodnotenie pracovných miest v organizácii a zaisťovanie ľudských zdrojov v rámci riadenia personálnej práce
7
analýza trhových a dodacích podmienok a výsledkov rozborov trhu
7
posudzovanie a schvaľovanie obchodných koncepcií organizácie, rozhodovanie o obchodnej stratégii spoločnosti
7
riešenie havarijných stavov a krízových situácií
(V rastlinnej výrobe.)
7

Návrhy na doplnenie: EKR
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
7
kontrola biologických a technologických procesov
7
kontrola plnenia plánovaných výkonov v rastlinnej výrobe
7
plánovanie stratégie konkurencieschopnosti
7
plánovanie marketingových aktivít
7
analýza agroklimatických podmienok a s tým súvisiace rozhodnutia
7
stanovovanie postupov a opatrení vo výžive a ochrane poľnohospodárskych plodín
7

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE