NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Úradný veterinárny lekár


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
1801

Garancia
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov

Alternatívne názvy
Štátny veterinárny lekár

Charakteristika
Úradný veterinárny lekár je vymenovaný príslušným orgánom. Vykonáva úradné veterinárne kontroly na farmách, bitúnkoch, v prevádzkarniach na manipuláciu so zverou a rozrábkarniach, ktoré uvádzajú na trh čerstvé mäso. Vykonáva úradnú kontrolu potravín v obchodnej sieti a v miestach určenia. Pôsobí aj na hraničných inšpekčných staniciach, kde vykonáva veterinárne kontroly zvierat a produktov živočíšneho pôvodu.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Úradný veterinárny lekár vykonáva kontroly zdravotného stavu zvierat, dodržiavania podmienok pohody zvierat, kontrolu liečenia zvierat a správnej aplikácie liekov, kontrolu rezíduí veterinárnych liekov. Pôsobí na farmách ako dozor nad správnym kŕmením a napájaním zvierat. Vydáva certifikáty pri vývoze zvierat do tretích krajín. Vykonáva veterinárne prehliadky ante mortem, post mortem na určených bitúnkoch, rozhoduje o posúdení mäsa, označuje ho zdravotnou značkou. Kontroluje prevádzkárne na spracovanie živočíšnych produktov, vydáva záväzné stanoviská a rozhodnutia o schválení prevádzkární. Vykonáva audity a úradné kontroly skladov, predajní, kde sa manipuluje so živočíšnymi produktami. Spolupracuje s ostatnými orgánmi štátnej správy pri zisťovaní príčin otráv zvierat a iného znečistenia životného prostredia.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
  • Zákon č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov


Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie o skúške podľa nariadenia Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 854/2004, ktorým sa ustanovujú osobitné predpisy na organizáciu úradných kontrol produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu (príloha I. oddiel III. kapitola IV. písm. A.)

  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 1 rok

Klasifikácie
ISCO-08: 2250 - Veterinárni lekári
SK ISCO-08: 2250003 - Úradný veterinárny lekár
SK NACE Rev.2: Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Veterinárne činnosti
EKR: Úroveň 7
NKR: Úroveň 7

Príslušnosť k povolaniu
Veterinárny lekár

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Vysoká
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Vysoká
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Vysoká
rozhodovanie Vysoká
samostatnosť Vysoká
informačná gramotnosť Pokročilá
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Pokročilá
kultivovaný písomný prejav Pokročilá
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Pokročilá
manuálna zručnosť Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
osobnostný rozvoj Pokročilá
tímová práca Pokročilá
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Elementárna
finančná a ekonomická gramotnosť Elementárna
fyzická zdatnosť Elementárna
komunikácia v cudzom jazyku Elementárna
vyjednávanie Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
správne právo, správny poriadok
(Postupy vydávania rozhodnutí v súlade so správnym poriadkom.)
7
spôsoby prevencie, diagnostiky a terapie infekčných ochorení zvierat
(Vedomosti o pôvodcoch infekčných ochorení, diagnostických postupoch, liečení zvierat, preventívnych vakcináciách.)
7
epizootológia a parazitológia
7
spôsoby kŕmenia a výživy hospodárskych zvierat
7
hygiena produkcie mäsa a mlieka
7
možnosti očkovania a postupy v prevencii nákazlivých chorôb a ich liečenie
(Spôsoby kontroly vykonávaných preventívnych opatrení, očkovania zvierat, podávania liečiv.)
7
metodika odberov biologických vzoriek na laboratórne vyšetrenia
7
metódy vykonávania veterinárneho dohľadu
(Metódy úradných kontrol, auditov.)
7
metódy vyšetrovania zvierat
7
metódy liečenia zvierat a používania prostriedkov potrebných na liečbu
(Spôsoby kontroly nakladania s veterinárnymi liekmi.)
7
štátny dozor a kontrola v oblasti starostlivosti o zdravie zvierat a životného prostredia
(Spôsoby kontroly pri hromadných úhynoch zvierat, zisťovania ich príčin, prípadných otráv zo znečisteného životného prostredia.)
7
technológia výroby kŕmnych zmesí pre zvieratá
(Zapracovávanie živočíšnej zložky do krmív.)
7
welfare zvierat
(Spôsoby kontroly welfare v chovoch, na bitúnkoch a počas prepravy zvierat.)
7
spôsoby chovu hospodárskych zvierat a ich produkcia
(Spôsoby ustajnenia, kŕmenia, napájania zvierat.)
7
zootechnika
7
fyziológia a anatómia rôznych druhov zvierat
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7

Návrhy na doplnenie EKR
spôsoby identifikácie a registrácie zvierat, vydávania pasov spoločenských a hospodárskych zvierat a označovania zvierat transpondérom
7
postupy odberov vzoriek krmív, vody
7
postupy odberov vzoriek potravín a surovín živočíšneho pôvodu
7
systém veterinárnych opatrení pri zistení nákaz zvierat, nevyhovujúcich potravín a krmív
(Veterinárne opatrenia pri dovoze zvierat a potravín, kontrolách na farmách, zberných strediskách, v prevádzkarniach určených na výrobu, distribúciu a predaj produktov živočíšneho pôvodu.)
7
postupy kontroly čistenia a dezinfekcie dopravných prostriedkov na prepravu zvierat a produktov živočíšneho pôvodu
7
úradné záznamy o zisteniach, uložených opatreniach a vydaných pokynoch
7
postupy veterinárnej kontroly živočíšnych vedľajších produktov na všetkých stupňoch výroby a distribúcie
7
postupy veterinárnej kontroly na bitúnkoch pri zabíjaní zvierat
(Postupy kontroly patologicko-anatomických zmien na telách zabitých zvierat, zdravotné označovanie čerstvého mäsa.)
7
ochorenia, stavy a úrazy rôznych druhov zvierat, postupy a prostriedky ich liečenia
7
právne predpisy súvisiace s poskytovaním veterinárnej starostlivosti
(Veterinárna a potravinová národná a európska legislatíva. Vrátane Zákona 372/1990 Zb. o priestupkoch. Vedomosti o blokovom konaní. Vnútroštátne právne predpisy a právne predpisy Spoločenstva o veterinárnych aspektoch zdravia verejnosti, bezpečnosť potravín, zdravie zvierat, pohoda zvierat a farmaceutické látky.)
7
zásady spoločnej poľnohospodárskej politiky, trhových opatrení, vývozných náhrad a zisťovania podvodov
(Vrátane globálnych súvislostí: WTO, SPS, Codex alimentarius, OIE.)
7
HACCP a jeho základné princípy
(Systém analýzy rizika a stanovovania kritických kontrolných bodov.)
7

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
kontrola dodržiavania veterinárnych hygienických požiadaviek vo výrobe, spracovaní, skladovaní a preprave živočíšnych produktov, posudzovanie výsledkov prehliadok zabíjačkových zvierat
7
vedenie dokumentácie a záznamov o vykonávaní preventívnej, dozornej, diagnostickej a liečebnej činnosti v odbore veterinárneho lekárstva
7
kontrolné činnosti v oblasti liečiv, zdravotníckych prostriedkov, veterinárnych liečivých prípravkov a technických veterinárnych prostriedkov
7
spracovanie celoštátne platných metodických pokynov na riadenie dozornej činnosti v oblasti veterinárnej správy
7
analýza výsledkov inšpekčnej, dozornej a kontrolnej činnosti v rámci výkonu veterinárneho dozoru v oblasti starostlivosti o zdravie zvierat a starostlivosti o nezávadnosť surovín živočíšneho pôvodu
7
sledovanie, kontrola a posudzovanie vplyvu vnútorného prostredia na chov zvierat, monitorovanie cudzorodých látok v potravinovom reťazci v rozsahu dozornej činností veterinárneho lekára
7
vyhodnocovanie a posudzovanie výsledkov veterinárnych mikrobiologických, chemických a toxikologických vyšetrení živočíšnych produktov a rozhodovanie o ich ďalšom využívaní
7
kontrola dodržiavania platných právnych predpisov, veterinárnych, hygienických a zoohygienických požiadaviek a zásad pre chov a výživu zvierat
7
organizovanie kontroly krmív a kŕmnych komponentov pri exporte, importe a schvaľovacích riadeniach výroby nových krmív a veterinárny dozor pri ich zavádzaní a pri intoxikáciách
7
vypracovávanie kontrolných správ a hlásení o zdravotnej nezávadnosti potravín a krmív živočíšneho pôvodu v rámci výkonu dozoru v oblasti veterinárnej správy
7
štátna inšpekcia alebo dozor nad dodržiavaním veterinárnych požiadaviek v oblasti šľachtenia, plemenenia a evidencie hospodárskych zvierat
7
kontrola a štátny dozor nad veterinárnymi liečivami a veterinárnymi zdravotníckymi prostriedkami u distribútorov a vo veterinárnych zdravotníckych zariadeniach
(Kontrola rezíduí veterinárnych liekov.)
7
kontrola dodržiavania podmienok EÚ pri importe zvierat a potravín živočíšneho pôvodu z tretích zemí v rámci dozoru v oblasti veterinárnej správy
7

Návrhy na doplnenie: EKR
rozhodovanie o veterinárnych opatreniach v chove zvierat
7
kontrola zdravotného stavu zvierat
7
kontrola liečby zvierat a správnosti aplikácie liekov
7
dozor nad správnym kŕmením a napájaním zvierat
7
veterinárne prehliadky ante mortem, post mortem na bitúnkoch
7
poskytovanie úradných záznamov určeným právnickým a fyzickým osobám
7
vedenie úradných záznamov o zisteniach, uložených opatreniach a vydaných pokynoch
7
podávanie hlásení hlavnému veterinárnemu lekárovi pri podozrení na výskyt choroby podliehajúcej nahláseniu, ako aj ďalšie skutočnosti v záujme ochrany zvierat, zdravia zvierat, zdravia ľudí a bezpečnosti potravín živočíšneho pôvodu
(Slintačka, krívačka, mor hovädzieho dobytka a pod.)
7

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE