NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Špecialista agrochemickej kontroly


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
1793

Garancia
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov

Alternatívne názvy
Pre zamestnanie nie sú známe alternatívne názvy

Charakteristika
Špecialista agrochemickej kontroly zabezpečuje, resp. realizuje kontrolu pôdy, hospodárskych a priemyselných hnojív a pesticídov. Kontroluje dodržiavanie zásad správnej poľnohospodárskej praxe pri aplikácii hnojív a pesticídov. Navrhuje riešenia na reguláciu škodlivých organizmov v súlade s princípmi udržateľného používania hnojív a pesticídov.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh podľa zákona č. 405/2011 Z.z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (§ 32 ods. 1)

  • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a s toxickými látkami a zmesami, ktoré vydáva regionálny úrad verejného zdravotníctva podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 3 písm. a)

  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 3 roky

Klasifikácie
ISCO-08: 2132 - Špecialisti v oblasti poľnohospodárstva, lesníctva a akvakultúry
SK ISCO-08: 2132012 - Špecialista agrochemickej kontroly
SK NACE Rev.2: Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
EKR: Úroveň 7
NKR: Úroveň 7
ISCED: 767

Príslušnosť k povolaniu
Špecialista poľnohospodárstva

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Vysoká
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Vysoká
rozhodovanie Vysoká
samostatnosť Vysoká
informačná gramotnosť Pokročilá
manuálna zručnosť Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Elementárna
komunikácia v cudzom jazyku Elementárna
kultivovaný písomný prejav Elementárna
osobnostný rozvoj Elementárna
tímová práca Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
pedológia
(Druhy, typy a vlastnosti pôdy. Metódy posudzovania štruktúry pôdy, obsahu humusu a živín v pôde, vedomosti o PH pôdy.)
7
zásady správnej poľnohospodárskej praxe pri pestovaní poľnohospodárskych plodín
7
poľnohospodárske plodiny a buriny
7
metódy ochrany rastlín proti škodcom a likvidácie chorôb
(Chemické prípravky na ničenie burín, škodcov a chorôb.)
7
rastlinolekárstvo
7
metódy výživy rastlín
7
fyziológia rastlín
(Vrátane patofyziológie rastlín.)
7
agrochémia
(Organické a anorganické hnojivá, spôsoby rozdelenia hnojív, dávkovania a aplikácie.)
7
ekológia
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7
právne predpisy o chemických látkach a zmesiach
7
právne predpisy a základné pojmy pre oblasť životného prostredia
7
spôsoby pestovania poľnohospodárskych plodín, zberu, pozberovej úpravy a skladovania
7
právne predpisy a základné pojmy v rastlinnej a živočíšnej výrobe
7
poľnohospodárske stroje v rastlinnej a živočíšnej výrobe
7
spôsoby nakladania a uskladnenia biologického odpadového materiálu
7
metódy údržby, diagnostiky a opravy poľnohospodárskych strojov
7

Návrhy na doplnenie EKR
integrovaná ochrana plodín
7
orgány štátnej správy pre oblasť rastlinolekárskej starostlivosti
7
postupy autorizácie prípravkov na ochranu rastlín
7
postupy skúšok biologickej účinnosti prípravkov
7
riziká použitia prípravkov na ochranu rastlín pre zdravie ľudí a životné prostredie
7
zásady správneho skladovania prípravkov na ochranu rastlín
7
klasifikácia, označovanie a balenie prípravkov na ochranu rastlín
7
postupy vedenia záznamov o prípravkoch na ochranu rastlín a nahlasovania údajov určených orgánom štátnej správy
7

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
orientácia v právnych predpisoch životného prostredia
7
orientácia v predpisoch k chemickým látkam a prípravkom
7
práca s jedmi, nakladanie s nebezpečnými odpadmi a ich likvidácia
7
kontrola skladovania, používania a zneškodňovania prípravkov na ochranu rastlín
7
kontrola dodržiavania platných právnych predpisov a rozhodnutí v oblasti ochrany ovzdušia, ochrany vôd a ochrany prírody a krajiny
7
kontrola používania aplikačných zariadení a sušiarní, kontrola vyhlásení o zhode
7
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
7
dodržiavanie zásad správnej výrobnej praxe
7
identifikáca škodlivých organizmov vo všetkých vývojových štádiách a stanovenie spôsobov a postupov ich likvidácie
7
prieskum a monitoring vybraných škodlivých organizmov
7
posudzovanie a sledovanie účinnosti prijatých opatrení pri kontrolnej činnosti
7
posudzovanie a vyhodnocovanie výsledkov meraní zdrojov znečisťovaní prírody a krajiny v rámci odbornej činnosti na úseku ochrany životného prostredia
7
posudzovanie a monitoring zložitých technických zásahov a opatrení v ochrane prírody a krajiny
7

Návrhy na doplnenie: EKR
posudzovanie stavov porastov poľnohospodárskych plodín vo všetkých vývojových fázach a určovanie škodlivých činiteľov
7
odoberanie vzoriek na kontrolu
7
navrhovanie preventívnych opatrení na reguláciu škodlivých organizmov
(Pri dodržiavaní zásad integrovanej ochrany plodín.)
7
vypracovávanie protokolov o vykonanej kontrole a kontrolných zisteniach
7
kontrola dodržiavania požiadaviek na klasifikáciu, označovanie a balenie prípravkov na ochranu rastlín
7
kontrola vedenia povinných záznamov o prípravkoch na ochranu rastlín
7
kontrola zavlečenia alebo premnoženia škodlivého organizmu
7
kontrola používania neautorizovaných alebo nepovolených prípravkov
7

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE