NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Stevard v osobnej železničnej doprave


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ

Garancia
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby

Alternatívne názvy
Pre zamestnanie nie sú známe alternatívne názvy

Charakteristika
Stevard v osobnej železničnej doprave kontroluje a vystavuje cestovné doklady a doplatky, preberá a odovzdáva súpravy vlaku a podáva informácie cestujúcim. Poskytuje aj doplnkové služby cestujúcim vo vlaku osobnej dopravy počas prepravy (poskytovanie tlače, časopisov, občerstvenia, atď).

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax

Klasifikácie
ISCO-08: 5112 - Sprievodcovia v osobnej doprave (okrem lodnej a leteckej dopravy)
SK ISCO-08: 5112002 - Stevard v osobnej železničnej doprave
SK NACE Rev.2: Pozemná doprava a doprava potrubím
EKR: Úroveň 4
NKR: Úroveň 4
ISCED: 354

Príslušnosť k povolaniu
Stevard

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
prezentovanie Vysoká
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
finančná a ekonomická gramotnosť Pokročilá
informačná gramotnosť Pokročilá
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Pokročilá
komunikácia v cudzom jazyku Pokročilá
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
rozhodovanie Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
matematická gramotnosť Elementárna
osobnostný rozvoj Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
dopravná geografia - železničná sieť ŽSR, elektrizované trate, úzkorozchodné trate
4
podmienky prepravy osôb a nákladu na železnici
4
metódy a postupy výpočtu cestovného, tarify a zliav
4
účtovné doklady a ich evidencia
4
postupy pri evidovaní a účtovaní pokladničných operácií
4
tovaroznalectvo potravín
3
železničný posun
4
zásady poskytovania prvej pomoci
(Poskytnutie prvej pomoci v prípade nevoľnosti, zranenia alebo úrazu.)
4

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
komunikácia so zákazníkmi počas prepravy
4
orientácia v dokumentácii železničnej prepravy
4
vypočítavanie cestovného, dovozného, poplatkov, penále a pokút podľa platných taríf
4
poskytovanie informácií o vlakových spojoch
4
vedenie dokumentácie železničnej prepravy
(Stevard v rámci tejto odbornej zručnosti spisuje vozne, zapisuje príchody vlakov do stanice a odchody vlakov zo stanice a pod.)
4
kontrola a vystavovanie cestovných dokladov a doplatkov
4
preberanie a odovzdanie súpravy vlaku
4
poskytovanie doplnkových služieb cestujúcim počas prepravy
(Stevard v osobnej železničnej doprave poskytuje cestujúcim napr. dennú tlač, časopisy, občerstvenie, prípadne ďalšie služby.)
4

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE