NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Špecialista v živočíšnej výrobe, zootechnik


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ

Garancia
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov

Alternatívne názvy
Zootechnik

Charakteristika
Špecialista v živočíšnej výrobe analyzuje, riadi a usmerňuje výrobný proces v chove hospodárskych zvierat v rámci poľnohospodárskeho podniku aj vo vzťahu k externým subjektom (dodávateľom, odberateľom).

Podrobná charakteristika zamestnania:
Špecialista v živočíšnej výrobe zodpovedá za správne ustajnenie zvierat, čistotu ustajňovacích priestorov, tvorbu skupín a presuny zvierat. Zodpovedá aj za nastavenie správnej výživy, kontrolu kŕmenia, kvalitu krmív, kontrolu zásob krmív a ich správne uskladnenie. Zabezpečuje výrobu a nákup dostatočného množstva objemových a jadrových krmív. Vedie chov zvierat tak, aby dosiahol chovateľský cieľ a množstvo predpokladanej produkcie. Zodpovedá za správnu plemenitbu a zabezpečuje reprodukciu zvierat. Odovzdáva produkciu a zodpovedá za kvalitu vyrobených produktov. Vedie evidenciu chovaných zvierat v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat a knihu veterinárnych zákrokov. Dohliada na zdravotný stav chovaných zvierat a spolupracuje s veterinárnym lekárom. Zodpovedá za používané technológie a mechanizáciu. Riadi podriadených zamestnancov na svojom úseku výroby. Dodržiava legislatívu súvisiacu s ochranou životného prostredia v prostredí chovu hospodárskych zvierat.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Poznámka:
so zameraním na chov hospodárskych zvierat

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 1 rok

Právne predpisy:Klasifikácie
ISCO-08: 2132 - Špecialisti v oblasti poľnohospodárstva, lesníctva a akvakultúry
SK ISCO-08: 2132002 - Špecialista v živočíšnej výrobe
SK NACE Rev.2: Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
EKR: Úroveň 7
NKR: Úroveň 7
ISCED: 767

Príslušnosť k povolaniu
Špecialista poľnohospodárstva

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Vysoká
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Vysoká
organizovanie a plánovanie práce Vysoká
rozhodovanie Vysoká
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
finančná a ekonomická gramotnosť Pokročilá
informačná gramotnosť Pokročilá
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Pokročilá
kultivovaný písomný prejav Pokročilá
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Pokročilá
motivovanie ľudí Pokročilá
osobnostný rozvoj Pokročilá
prezentovanie Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
tímová práca Pokročilá
vedenie ľudí Pokročilá
matematická gramotnosť Elementárna
vyjednávanie Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
zariadenia a technológie v živočíšnej výrobe
(Pokročilé vedomosti o zariadeniach a technológiách používaných v živočíšnej výrobe - dojárne, kŕmne a napájacie linky, technológie na odpratávanie exkrementov, vzduchotechnika.)
7
welfare zvierat
(Pokročilé vedomosti o potrebách jednotlivých druhov a kategórií hospodárskych zvierat vzhľadom k ich životným potrebám a technológii chovu.)
7
metódy riadenia a plánovania v živočíšnej výrobe
(Znalosť metód riadenia, pokročilé vedomosti o plánovaní v procese chovu jednotlivých druhov a kategórií hospodárskych zvierat.)
7
právne predpisy a základné pojmy v rastlinnej a živočíšnej výrobe
(Znalosť základných právnych predpisov s dopadom na chov hospodárskych zvierat.)
7
zootechnika
(Pokročilé vedomosti o technike chovu jednotlivých druhov a kategórií hospodárskych zvierat.)
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7
zoohygiena a prevencia chorôb hospodárskych zvierat
7
výživa a kŕmenie hospodárskych zvierat
(Pokročilé vedomosti o výžive a kŕmení jednotlivých druhov a kategórií hospodárskych zvierat.)
7
reprodukcia hospodárskych zvierat
(Pokročilé vedomosti o reprodukcii a plemenitbe jednotlivých druhov hospodárskych zvierat.)
7
ochorenia, stavy a úrazy hospodárskych zvierat
(Primerané vedomosti o chorobách a nákazách hospodárskych zvierat a spôsoboch ich prevencie. Starostlivosť o choré zvieratá podľa pokynov veterinárneho lekára, schopnosť vykonávať drobné veterinárne zákroky. Primerané vedomosti o zoonózach (chorobách prenosných zo zvierat na človeka) a ich prevencii.)
7

Návrhy na doplnenie EKR
druhy stavieb pre hospodárske zvieratá
7
druhy evidencie v chovoch hospodárskych zvierat
7
metódy selekcie hospodárskych zvierat
7

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
výroba krmív a kŕmnych zmesí podľa technologického postupu
(Vrátane zabezpečovania nákupu krmív a konzervovania objemových krmív.)
7
komplexné riadenie živočíšnej výroby
(Riadenie jednotlivých úsekov živočíšnej výroby, vrátane vzťahov s dodávateľmi a odberateľmi.)
7
riadenie poľnohospodárskej farmy
(S dôrazom na riadenie živočíšnej výroby.)
7
riadenie plemenárskych prác a procesu reprodukcie hospodárskych zvierat
7
sledovanie a posudzovanie zdravotného stavu hospodárskych zvierat, vrátane stavu gravidných
7
posudzovanie, hodnotenie a kontrola ekonomických výsledkov firmy v agropodnikaní
(S dôrazom na živočíšnu výrobu.)
7
dodržiavanie právnych predpisov vo vzťahu k výkonu činnosti a spoločnej poľnohospodárskej politiky
7
evidencia chovu a kategórií hospodárskych zvierat
(Vedenie základnej chovateľskej dokumentácie.)
7

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE