NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Špecialista v rastlinnej výrobe, agronóm


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
1786

Garancia
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov

Alternatívne názvy
Agronóm špecialista

Charakteristika
Špecialista v rastlinnej výrobe koordinuje a riadi rastlinnú výrobu, realizuje obchodnú činnosť, zabezpečuje vedenie príslušnej dokumentácie, poradenskú a metodickú činnosť.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Špecialista v rastlinnej výrobe zabezpečuje pestovateľské postupy a opatrenia v rastlinnej produkcii. Analyzuje problémy a uplatňuje biologické, technické a technologicko-ekonomické poznatky v oblasti manažmentu rastlinnej výroby. Vedie kolektív pracovníkov zabezpečujúcich prevádzku, spolupracuje s marketingovými a servisnými subjektmi a rieši základné problémy organizácie pracovných procesov a mechanizácie výroby.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a s toxickými látkami a zmesami, ktoré vydáva regionálny úrad verejného zdravotníctva podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 3 písm. a)

  • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)

  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 5 rokov

Klasifikácie
ISCO-08: 2132 - Špecialisti v oblasti poľnohospodárstva, lesníctva a akvakultúry
SK ISCO-08: 2132001 - Špecialista v rastlinnej výrobe
SK NACE Rev.2: Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
EKR: Úroveň 7
NKR: Úroveň 7
ISCED: 767

Príslušnosť k povolaniu
Špecialista poľnohospodárstva

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Vysoká
finančná a ekonomická gramotnosť Vysoká
informačná gramotnosť Vysoká
organizovanie a plánovanie práce Vysoká
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Vysoká
rozhodovanie Vysoká
samostatnosť Vysoká
analyzovanie a riešenie problémov Pokročilá
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Pokročilá
kultivovaný písomný prejav Pokročilá
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Pokročilá
motivovanie ľudí Pokročilá
osobnostný rozvoj Pokročilá
prezentovanie Pokročilá
tímová práca Pokročilá
vedenie ľudí Pokročilá
vyjednávanie Pokročilá
fyzická zdatnosť Elementárna
komunikácia v cudzom jazyku Elementárna
matematická gramotnosť Elementárna
technická gramotnosť Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
metódy riadenia a plánovania v rastlinnej výrobe
7
postupy mechanického spracovania pôdy a prípravy substrátov
7
zásady správnej poľnohospodárskej praxe pri pestovaní poľnohospodárskych plodín
7
poľnohospodárske plodiny a buriny
7
metódy výživy rastlín
7
osevné postupy
7
rastlinolekárstvo
7
zariadenia a technológie v rastlinnej výrobe
7
poľnohospodárska technika
7
agrochémia
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
5
pedológia
(Vedomosti o vzniku pôdy, druhoch, typoch a vlastnostiach pôdy, obsahu živín a humusu, pôdnej reakcii a určení PH pôdy.)
7
metódy ochrany rastlín proti škodcom a likvidácie chorôb
7
spôsoby pestovania poľnohospodárskych plodín, zberu, pozberovej úpravy a skladovania
7

Návrhy na doplnenie EKR
základy marketingu, manažmentu a ekonomiky podniku
5
manažment závlah
7
právne predpisy a pojmy v rastlinnej výrobe
7

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
orientácia v dokumentácii, metódach, normách, právnych a ďalších predpisoch v organizácii
(Orientácia v právnych predpisoch a technických normách v oblasti BOZP a v oblasti životného prostredia (voda, vzduch, odpady, chemické látky a pod.).)
7
orientácia v predpisoch a pokynoch týkajúcich sa poskytovania poľnohospodárskych dotácií
(Vrátane vypracovania žiadosti o poľnohospodárske dotácie.)
7
vyhľadávanie a zhromažďovanie odborných informácií potrebných k podnikateľskej činnosti v agropodnikaní
7
vedenie technickej, prevádzkovej, personálnej a účtovnej dokumentácie o poskytovaných službách v oblasti agropodnikania
7
zostavovanie podkladov na účtovanie, kalkulácie a tvorbu cien v rastlinnej výrobe
7
evidencia pôdnej držby a využívanie pôdy v rastlinnej výrobe
(Vrátane posudzovania kvality pôdy a odberu vzoriek na rozbor.)
7
určovanie postupov pri pestovaní bežných poľnohospodárskych plodín pre jednotlivé úseky rastlinnej výroby (výsev, výsadba, hnojenie, zber a pozberové a ďalšie práce)
7
tvorba plánov hnojenia a ochrany rastlín a ich realizácia
7
poradenstvo pri posudzovaní stavu porastu, skladovaného materiálu a návrh ochranných opatrení
7
zostavovanie osevných plánov v celom rozsahu rastlinnej výroby
7
uzatváranie dodávateľských a odberateľských zmlúv v oblasti agropodnikania
7
kontrola skladovania, používania a zneškodňovania prípravkov na ochranu rastlín
(Vrátane identifikácie škodlivých organizmov vo všetkých vývojových štádiách a stanovovania spôsobov a postupov ich likvidácie. )
7
vyhodnocovanie výsledkov rastlinnej výroby
7
spracovanie analýzy výsledkov v rastlinnej výrobe
(Vrátane vykonávania analýz a prognóz cenových podmienok na trhu a vývoja vnútropodnikových veličín ovplyvňujúcich ceny.)
7
komplexné riadenie rastlinnej výroby
(Vrátane riadenia jednotlivých úsekov rastlinnej výroby a ich zamestnancov.)
7

Návrhy na doplnenie: EKR
riadenie zavlažovania podľa potrieb rastlinnej výroby
7
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
7

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE