NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Riadiaci pracovník (manažér) cestovnej kancelárie, agentúry


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
17781

Garancia
Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch

Alternatívne názvy
Vedúci cestovnej kancelárie (agentúry)

Charakteristika
Riadiaci pracovník (manažér) cestovnej kancelárie, agentúry zabezpečuje tvorbu, prípravu a predaj tuzemských, zahraničných zájazdov a pobytov a ostatných služieb cestovného ruchu (napr. dopravné ceniny, poistenie), zabezpečuje služby pre zahraničných návštevníkov, marketing služieb a produktov cestovného ruchu, rieši prípadné sťažnosti a reklamácie. Vytvára obchodnú stratégiu, pripravuje a dojednáva podmienky zmlúv s dodávateľmi i odberateľmi služieb cestovného ruchu a províznymi predajcami. Koordinuje zabezpečenie zákazok a prevádzku kancelárie. Monitoruje čerpanie nákladov a zodpovedá za optimálne využitie pracovných a finančných zdrojov. Vedie, motivuje a hodnotí interných a externých zamestnancov a kontroluje dodržiavanie bezpečnostných, právnych predpisov a interných noriem.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Na základe zamerania cestovnej kancelárie na domáci cestovný ruch, zahraničný aktívny alebo pasívny cestovný ruch sa profiluje tvorba produktu cestovnej kancelárie a práca s klientelou. Čím je zameranie cestovnej kancelárie širšie, tým väčšie nároky sú kladené na pozíciu riadiaceho pracovníka (manažéra).

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Vyššie odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 1 rok

Právne predpisy:
  • Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v prípade, ak sa zamestnanie vykonáva na základe živnostenského oprávnenia

Poznámka:
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v prípade, ak sa zamestnanie vykonáva na základe živnostenského oprávnenia Príloha č. 2 k zákonu č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, viazané živnosti - skupina 214 - Ostatné; por. č.: 50., 51. Prevádzkovanie cestovnej kancelárie: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a dva roky praxe v odbore alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vyššie odborné vzdelanie a tri roky praxe v odbore alebo úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a štyri roky praxe v odbore. Prevádzkovanie cestovnej agentúry: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a jeden rok praxe v odbore alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vyššie odborné vzdelanie a dva roky praxe v odbore alebo úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a tri roky praxe v odbore.

Klasifikácie
ISCO-08: 1439 - Riadiaci pracovníci (manažéri) v ostatných službách inde neuvedení
SK ISCO-08: 1439009 - Riadiaci pracovník (manažér) cestovnej kancelárie, agentúry
SK NACE Rev.2: Činnosti cestovných agentúr, rezervačné služby cestovných kancelárií a súvisiace činnosti
EKR: Úroveň 5
NKR: Úroveň 5
ISCED: 354

Príslušnosť k povolaniu
Manažér v športových a rekreačných zariadeniach

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Vysoká
finančná a ekonomická gramotnosť Vysoká
motivovanie ľudí Vysoká
rozhodovanie Vysoká
samostatnosť Vysoká
tímová práca Vysoká
tvorivosť (kreativita) Vysoká
vyjednávanie Vysoká
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
informačná gramotnosť Pokročilá
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Pokročilá
komunikácia v cudzom jazyku Pokročilá
kultivovaný písomný prejav Pokročilá
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Pokročilá
matematická gramotnosť Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
osobnostný rozvoj Pokročilá
prezentovanie Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
vedenie ľudí Pokročilá

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
5
prevádzka cestovnej kancelárie
5
cestovný ruch
5
pobytové zájazdy, poskytované služby, ich náplne a pravidlá, príprava a zaisťovanie
5
poznávacie zájazdy, ich program, poskytované služby a ich pravidlá, príprava a zaisťovanie
5
špecifiká reálií danej obce/mesta/regiónu/oblasti
5
technika služieb v cestovnom ruchu
5
manažment
5
zásady vedenia pracovného kolektívu
5
metódy a postupy hodnotenia výkonu zamestnancov
5
postupy a metódy normovania práce a pracovného výkonu
5
finančný manažment
5
ekonómia
5
reklamné ciele a stratégie
5
prostriedky a formy reklamy
5
obchodné vyjednávanie
5
marketing v cestovnom ruchu
5
princípy hospodárenia podnikateľského subjektu, výsledok hospodárenia
5
princípy tvorby kalkulácií a rozpočtov
5
usmerňovanie miezd vo vzťahu k hospodárskym výsledkom podnikateľského subjektu
5
zmluvy a zmluvné vzťahy
5
postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľa
(Zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.)
5

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
poskytovanie podrobných informácií zákazníkom o ponúkaných službách a ich cenách
5
zabezpečovanie styku s úradmi, inštitúciami a pod.
5
prejednávanie zmluvných podmienok s obchodnými partnermi na poskytovanie ubytovacích a súvisiacich služieb
5
zabezpečovanie realizácie obchodných vzťahov a zákaziek
5
príprava, organizovanie, finančné a technické zabezpečovanie zájazdov
5
vyhľadávanie a kontaktovanie nových dodávateľov
5
predaj ponúkaných služieb, vrátane ich kombinácií podľa požiadaviek zákazníka
5
posudzovanie, schvaľovanie a riadenie procesov personálnej politiky organizácie
5
riadenie marketingovej stratégie organizácie/podniku/spoločnosti
5
plánovanie a operatívne riadenie
5
riadenie implementácie a rozvoja obchodnej a odbytovej stratégie organizácie
5
manažovanie obchodných vzťahov s dodávateľmi
5
vybavovanie sťažností a reklamácií v súlade s platnou legislatívou
5

Návrhy na doplnenie: EKR
plánovanie obchodnej stratégie
5

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE