NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Úradný veterinárny asistent


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
1778

Garancia
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov

Alternatívne názvy
Úradný veterinárny technik

Charakteristika
Úradný veterinárny asistent vykonáva prehliadku ante mortem (pred porážkou) a post mortem (po smrti), dohliada na správnu hygienickú prax. Dokumentuje postupy a zistenia z prehliadky ante a post mortem spôsobom, ktorý umožní úradnému veterinárnemu lekárovi overiť, že boli dodržané príslušné normy.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
  • Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 854/2004, ktorým sa ustanovujú osobitné predpisy na organizáciu úradných kontrol produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu

  • Zákon č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov


Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie o skúške podľa nariadenia Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 854/2004, ktorým sa ustanovujú osobitné predpisy na organizáciu úradných kontrol produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu (príloha I. oddiel III. kapitola IV. písm. B.)
    Špecifikácia:
    Certifikát vydáva príslušný štátny orgán, ktorý je zodpovedný za úradné veterinárne kontroly na bitúnku. Osvedčenie nemusí byť vydané absolventom vyššieho odborného vzdelania s náplňou požadovaných odborných predmetov.

  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie

Poznámka:
Zákon č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (§ 10 ods. 15 písm. a) b)) Veterinárny asistent musí byť absolventom: a) vysokoškolského štúdia v odbore zoológie, fyziológie živočíchov, živočíšnej produkcii, všeobecnej živočíšnej produkcii alebo špeciálnej živočíšnej produkcii, alebo b) strednej odbornej školy v odbore poľnohospodárstvo alebo veterinárske vedy podľa osobitného predpisu.

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 6 mesiacov

Klasifikácie
ISCO-08: 3240 - Veterinárni technici a asistenti
SK ISCO-08: 3240002 - Úradný veterinárny asistent
SK NACE Rev.2: Veterinárne činnosti
EKR: Úroveň 3
NKR: Úroveň 3
ISCED: 353

Príslušnosť k povolaniu
Veterinárny technik

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Pokročilá
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Pokročilá
fyzická zdatnosť Pokročilá
manuálna zručnosť Pokročilá
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Elementárna
matematická gramotnosť Elementárna
osobnostný rozvoj Elementárna
rozhodovanie Elementárna
samostatnosť Elementárna
tímová práca Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
fyziológia a anatómia rôznych druhov zvierat
(Fyziologické procesy u jatočných zvierat, základné anatomické rozdelenie tiel jatočných zvierat.)
3
metódy vyšetrovania zvierat
(Základné metódy veterinárnej prehliadky živých zvierat - posúdenie ich celkového zdravotného stavu, vylúčenie príznakov choroby.)
3
ochorenia, stavy a úrazy hospodárskych zvierat
(Základné príznaky ochorení jatočných zvierat, spôsoby posúdenia stupňa závažnosti poranení a úrazov počas transportov zvierat na bitúnok a pri ich vykládke.)
3
welfare zvierat
(Pohoda zvierat na farme a počas prepravy na bitúnok.)
3
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
3
metodika odberov biologických vzoriek na laboratórne vyšetrenia
3

Návrhy na doplnenie EKR
metódy a postupy zabíjania zvierat, veterinárnej prehliadky
3
zdravotné a hygienické prehliadky
3
laboratórne metódy vyšetrovania na trichinelózy
3
zásady používania liekov a vakcín, testovanie ich reziduí
3
spôsoby likvidácie tiel uhynutých zvierat, biologického odpadu
3
princípy HACCP na bitúnkoch
3
základné typy ochorení, najmä zoonózy – vírusy, baktérie, parazity a pod.
3
zákony, právne predpisy a správne ustanovenia v oblasti veterinárstva
3
mikrobiológia
3

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
evidencia a označovanie hospodárskych zvierat
(Kontrola identifikácie jatočných zvierat na bitúnku.)
3
príprava podkladov a spracovávanie materiálov v oblasti starostlivosti o zdravie zvierat v rámci štátneho dozoru
(Vyhotovovanie záznamov o kontrole zdravotného stavu zvierat pred zabitím, príprava dokumentácie o kontrole hygieny počas zabíjania pre potreby úradného veterinárneho lekára.)
3
kontrola dodržiavania hygienických podmienok v chovoch zvierat a na zabíjačkách, prehliadka zabíjačkových zvierat, vyšetrovanie na trichydy
3

Návrhy na doplnenie: EKR
prehliadky ante mortem
3
prehliadky post mortem
3
vyšetrovanie na trichinely
3
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
3
asistencia úradnému veterinárnemu lekárovi pri odbere biologických vzoriek, zabezpečenie analýzy vzoriek
3

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE