NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Vyberač predajných automatov


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
17778

Garancia
Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch

Alternatívne názvy
Pre zamestnanie nie sú známe alternatívne názvy

Charakteristika
Vyberač predajných automatov plní predajné automaty tovarom a vyberá z nich peniaze. Pri každom výbere kontroluje, či suma vybraných peňazí zodpovedá množstvu predaného tovaru. Kontroluje či automaty nie sú poškodené, nemajú skrytú poruchu alebo či neboli na nich robené neoprávnené zásahy. Robí ich bežnú prevádzkovú údržbu.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel podskupiny B1 podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Požadovaný stupeň vzdelania
Nižšie stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax

Klasifikácie
ISCO-08: 9623 - Odpočtári z meracích prístrojov a vyberači predajných automatov
SK ISCO-08: 9623002 - Vyberač predajných automatov
SK NACE Rev.2: Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
EKR: Úroveň 2
NKR: Úroveň 2
ISCED: 253

Príslušnosť k povolaniu
Pomocný pracovník v službách

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Elementárna
finančná a ekonomická gramotnosť Elementárna
fyzická zdatnosť Elementárna
manuálna zručnosť Elementárna
matematická gramotnosť Elementárna
organizovanie a plánovanie práce Elementárna
rozhodovanie Elementárna
samostatnosť Elementárna
technická gramotnosť Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
2
všeobecné zásady a postupy starostlivosti o stroje a zariadenia
(základné vedomosti o fungovaní predajného automatu)
2

Návrhy na doplnenie EKR
metódy a postupy manipulácie s tovarom v predajných automatoch
2
zásady a postupy bežnej údržby predajných automatov
2
metódy a postupy manipulácie s peňažnou hotovosťou z predajných automatov
2
metódy a postupy kontroly peňažnej hotovosti a tovaru v predajných automatoch
2

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
2
evidencia skladového tovaru, vrátane evidencie pohybu zásob a spracovania prehľadu o zásobách
(v prípade, ak plní predajné automaty viacerými tovarmi nápoje, potraviny a pod.)
2
preberanie dodaného tovaru, vrátane kontroly správnosti cien a dokladov o dodanom tovare
(v prípade, ak plní predajné automaty viacerými tovarmi ako napr. nápoje, potraviny a pod.)
2

Návrhy na doplnenie: EKR
kontrola stavu zásob a hotovosti v predajných automatoch
2
čistenie, opravy a údržba predajných automatov
2
kontrola prevádzkového stavu predajných automatov
2
manipulácia s peňažnou hotovosťou z predajných automatov
2

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE