NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Technik v živočíšnej výrobe


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
1765

Garancia
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov

Alternatívne názvy
Zootechnik

Charakteristika
Technik v živočíšnej výrobe organizuje, riadi a kontroluje proces technologických postupov pri chove hospodárskych zvierat a zabezpečuje prevádzku mechanizácie živočíšnej výroby.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Technik v živočíšnej výrobe riadi a kontroluje denný režim chovu, výživu a reprodukciu hospodárskych zvierat. Zabezpečuje zoohygienu chovateľského prostredia a welfare zvierat. Rieši organizáciu práce, riadi procesy získavania, prvotného ošetrenia a uchovávania živočíšnych produktov. Zabezpečuje kompletnú zootechnickú a účtovnú evidenciu, prevádzku strojov a zariadení živočíšnej výroby.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 1 rok

Klasifikácie
ISCO-08: 3142 - Technici v poľnohospodárstve a potravinárstve
SK ISCO-08: 3142003 - Technik v živočíšnej výrobe
SK NACE Rev.2: Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
EKR: Úroveň 4
NKR: Úroveň 4
ISCED: 354

Príslušnosť k povolaniu
Technik poľnohospodárstva

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Vysoká
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Vysoká
organizovanie a plánovanie práce Vysoká
technická gramotnosť Vysoká
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Pokročilá
informačná gramotnosť Pokročilá
manuálna zručnosť Pokročilá
matematická gramotnosť Pokročilá
motivovanie ľudí Pokročilá
osobnostný rozvoj Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
rozhodovanie Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
tímová práca Pokročilá
vedenie ľudí Pokročilá
finančná a ekonomická gramotnosť Elementárna
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Elementárna
kultivovaný písomný prejav Elementárna
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
zoológia
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
normy spotreby práce
(Normy a normatívy v živočíšnej výrobe.)
4
zásady tvorby technologických postupov výroby
4
právne predpisy o životnom prostredí
4
zoohygiena a prevencia chorôb hospodárskych zvierat
(Základné zásady v ochrane zdravia hospodárskych zvierat a starostlivosti o ich zdravie.)
4
reprodukcia hospodárskych zvierat
4
výživa a kŕmenie hospodárskych zvierat
4
spôsoby chovu hospodárskych zvierat a ich produkcia
4
spôsoby obsluhy poľnohospodárskych strojov v živočíšnej výrobe
4
metódy riadenia a plánovania v živočíšnej výrobe
(Metódy riadenia výrobných procesov a technológie v súlade s optimálnymi požiadavkami hospodárskych zvierat.)
4
zariadenia a technológie v živočíšnej výrobe
(Dojárne, kŕmne linky, technológie na odpratávanie maštaľného hnoja a pod.)
4
spôsoby adaptability jednotlivých druhov zvierat na životné prostredie a podmienky v starostlivosti ľudí
4
metódy využitia, údržby, diagnostiky a opravy poľnohospodárskej techniky
(Využívanej v živočíšnej výrobe.)
4
welfare zvierat
(Dobré životné podmienky zvierat, pričom zviera žije v dobrých podmienkach, ak je zdravé, má pohodlie, dobrú výživu, je v bezpečí, môže sa správať prirodzene a netrpí nepríjemnými stavmi, ako je bolesť, strach a úzkosť.)
4
zootechnika
(Vrátane anatómie zvierat, chovu zvierat, ich výživy a reprodukcie.)
4

Návrhy na doplnenie EKR
zásady správnej praxe pri chove hospodárskych zvierat
4
ekonomika a riadenie v živočíšnej výrobe
4
postupy merania efektívnosti výrobného procesu
4
technické procesy v živočíšnej výrobe a technické parametre jednotlivých operácií pri chove hospodárskych zvierat
4
právne predpisy a základné pojmy v živočíšnej výrobe
4
zootechnická dokumentácia
4

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
zabezpečovanie hygienických noriem, bezpečnostných a veterinárnych predpisov a noriem vzťahujúcich sa k oblasti agropotravinárstva
(Vrátane zabezpečenia liečby zvierat, aplikácie veterinárnych zákrokov a pod. )
4
organizácia, riadenie a plánovanie činností s mechanizačnými prostriedkami
4
komplexné riadenie živočíšnej výroby
(Riadenie procesu technologických postupov pri chove, výžive a ochrane hospodárskych zvierat. Analýza a riadenie živočíšnej výroby podľa stanovených parametrov kvality. Organizácia a kontrola pracovného procesu v hospodárskej budove pri kŕmení a ošetrovaní hospodárskych zvierat.)
4
koordinácia potrebných informačných tokov o mechanizačných procesoch, strojných linkách a zariadeniach
(V živočíšnej výrobe.)
4
navrhovanie optimálneho druhu manipulačných a mechanizačných prostriedkov
4
orientácia v technologických postupoch
(Vrátane zabezpečovania chovateľských postupov a technológií chovu hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec a koní.)
4
voľba postupu práce a technologických podmienok pri riadení, obsluhe a bežnej údržbe strojov a zariadení
(Vrátane analyzovania dosiahnutých výsledkov technologických procesov.)
4
spracovávanie komplexných výrobných plánov živočíšnej výroby
4
kontrola dodržiavania veterinárnych hygienických požiadaviek vo výrobe, spracovaní, skladovaní a preprave živočíšnych produktov, posudzovanie výsledkov prehliadok zabíjačkových zvierat
4
zabezpečovanie reprodukcie hospodárskych zvierat
(Vrátane kontroly reprodukcie hospodárskych zvierat.)
4

Návrhy na doplnenie: EKR
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4
navrhovanie a uplatňovanie pracovných postupov v živočíšnej výrobe
4
uplatňovanie ekonomických poznatkov pri riadení živočíšnej výroby
(Finančné plánovanie, kontrola rentability výroby a pod.)
4
kontrola dodržiavania technologických procesov pri chove hospodárskych zvierat
4
zabezpečovanie procesov získavania, prvotného ošetrenia a uchovávania živočíšnych produktov
4
kontrola výživy hospodárskych zvierat
4
kontrola denného režimu chovu hospodárskych zvierat
4
zabezpečovanie kompletnej zootechnickej a účtovnej evidencie v živočíšnej výrobe
4
komunikácia s orgánmi štátnej správy v oblasti živočíšnej výroby
4
určovanie činností v agropodnikaní dodávateľským spôsobom
4
určovanie činností v agropodnikaní s využitím vlastných kapacít
4
riadenie a posudzovanie efektívnosti marketingových procesov v živočíšnej výrobe
4

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE