NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Technik v oblasti záhradníctva


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
1763

Garancia
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov

Alternatívne názvy
Záhradník

Charakteristika
Technik v oblasti záhradníctva zabezpečuje odborné činnosti týkajúce sa pestovania všetkých druhov záhradníckych rastlín.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Technik v oblasti záhradníctva zabezpečuje odborné činnosti pri pestovaní záhradníckych rastlín vo vonkajších podmienkach, aj krytých priestoroch. Zabezpečuje agrotechnickú prípravu pôdy, substrátov a ošetrenie osiva a sadby. Dohliada na správnosť postupov pri vegetatívnom a generatívnom rozmnožovaní rastlín. Riadi výsev, výsadbu a komplexné ošetrovanie rastlín počas vegetácie. Sleduje stav porastu a zodpovedá za správnu výživu rastlín a aplikáciu ochranných prostriedkov proti chorobám, škodcom a burinám. Zabezpečuje zber, pozberovú úpravu záhradníckych produktov a pripravuje ich na expedíciu. Kontroluje a zabezpečuje dodržiavanie pracovných a technologických postupov, predpisov BOZP, hygieny práce a plnenia úloh v stanovených technických a ekonomických parametroch.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny T podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)

  • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a s toxickými látkami a zmesami, ktoré vydáva regionálny úrad verejného zdravotníctva podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 3 písm. a)


Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 1 rok

Klasifikácie
ISCO-08: 3142 - Technici v poľnohospodárstve a potravinárstve
SK ISCO-08: 3142004 - Technik v oblasti záhradníctva
SK NACE Rev.2: Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
EKR: Úroveň 4
NKR: Úroveň 4
ISCED: 354

Príslušnosť k povolaniu
Technik poľnohospodárstva

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Vysoká
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Vysoká
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Vysoká
organizovanie a plánovanie práce Vysoká
technická gramotnosť Vysoká
fyzická zdatnosť Pokročilá
informačná gramotnosť Pokročilá
manuálna zručnosť Pokročilá
osobnostný rozvoj Pokročilá
rozhodovanie Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
tímová práca Pokročilá
tvorivosť (kreativita) Pokročilá
vedenie ľudí Pokročilá
finančná a ekonomická gramotnosť Elementárna
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Elementárna
kultivovaný písomný prejav Elementárna
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
pedológia
(Vznik pôdy, jej jednotlivé druhy a typy, mechanické, biologické a hydrologické vlastnosti. Posudzovania štruktúry pôdy, obsahu humusu a živín v pôde, vedomosti o PH pôdy. Spôsoby prípravy a spracovania substrátov.)
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
poľnohospodárske plodiny a buriny
4
metódy výživy rastlín
4
ovocinárstvo
4
manažment závlah
4
metódy ochrany rastlín proti škodcom a likvidácie chorôb
4
spôsoby údržby parkov
(Spôsoby údržby trávnikov, športových plôch a ostatnej zelene.)
4
právne predpisy a normy v oblasti pestovateľských postupov v záhradníctve
4
stroje a zariadenia v záhradníckej produkcii
4
floristika, aranžovanie kvetín, kvetinárstvo
3
dendrológia
4
arboristika
4
metódy riadenia a plánovania v záhradníckej a sadovníckej produkcii
4
spôsoby výsadby, údržby a ochrany vegetačných prvkov
4
právne predpisy o životnom prostredí
4
botanika
4
fytotechnika
4
zásady tvorby technologických postupov výroby
4
normy spotreby práce
(Normy a normatívy v oblasti záhradníctva.)
4

Návrhy na doplnenie EKR
zásady správnej poľnohospodárskej praxe pri pestovaní záhradníckych rastlín a drevín
4
spôsoby pestovania rastlín
(Rôzne druhy kvetín, zeleniny, okrasných a ovocných drevín a ďalších rastlín vo vonkajších podmienkach aj krytých priestoroch.)
4
manažment záhradných stavieb
(Skleníky, fóliovníky, pareniská a pod.)
4
technológie a prevádzka skleníkových systémov
4
ekonomika a riadenie v oblasti záhradníctva
4
technické procesy v záhradníctve a technické parametre jednotlivých operácií pri pestovaní záhradníckych rastlín
4
postupy merania efektívnosti výrobného procesu
4
parametre kvality v oblasti záhradníctva
4

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
kontrola a zabezpečovanie dodržiavania pracovných a technologických poriadkov a postupov, predpisov BOZP, hygieny práce a plnenia úloh v stanovených technických a ekonomických parametroch na zverenom úseku
4
aplikácia základných ochranných prostriedkov proti chorobám a škodcom záhradníckych rastlín
4
aplikácia chemických látok používaných v záhradníctve
4
zakladanie a udržiavanie zelene
(Vrátane trávnatých plôch, záhrad, parkov a krajiny.)
4
hnojenie záhradných rastlín
4
zavlažovanie kvetín, okrasných kríkov a stromov
4
údržba sadovníckych a krajinárskych úprav
4
sledovanie stavu porastov počas vegetácie
4
pestovanie škôlkarského materiálu vo voľnej pôde aj v kontajneroch
4
ošetrovanie škôlkarského materiálu, vrátane rezov
4
komplexné riadenie záhradníckej výroby
(Vrátane riadenia jednotlivých úsekov záhradníckej výroby a ich zamestnancov. Riadenie zberu, pozberových úprav a expedície záhradníckych produktov.)
4
orientácia v dokumentácii, metódach, normách, právnych a ďalších predpisoch v organizácii
(Orientácia v právnych predpisoch a technických normách v oblasti BOZP a v oblasti záhradníctva a životného prostredia (voda, vzduch, odpady, chemické látky a pod.).)
4
zostavovanie komplexných plánov záhradníckej výroby
4
organizácia, riadenie a plánovanie činností s mechanizačnými prostriedkami
4
navrhovanie optimálneho druhu manipulačných a mechanizačných prostriedkov
(V záhradníctve.)
4
koordinácia potrebných informačných tokov o mechanizačných procesoch, strojných linkách a zariadeniach
(V záhradníctve.)
4
posudzovanie a stanovovanie technických a technologických požiadaviek na mechanizačné prostriedky na ochranu rastlín v rámci dozoru nad ich funkčnou spôsobilosťou
4
voľba postupu práce a technologických podmienok pri riadení, obsluhe a bežnej údržbe strojov a zariadení
(Vrátane analyzovania dosiahnutých výsledkov technologických procesov.)
4
nastavovanie, ošetrovanie, údržba náradia a jeho využívanie pri aranžovaní v záhradníctve
4

Návrhy na doplnenie: EKR
zber, triedenie, balenie, skladovanie, expedícia kvetov a ďalšieho okrasného materiálu
4
zabezpečovanie predpestovania sadby a rozmnožovania rastlín
(Vrátane generatívneho a vegetatívneho rozmnožovania škôlkarského materiálu v ovocných škôlkach a rozmnožovania rastlín v laboratóriu metódou \"in vitro\".)
4
zabezpečovanie výsadby, pestovania a ošetrovania rastlín v záhradníctve
(Ide o rôzne druhy kvetín, zeleniny, okrasných a ovocných drevín a ďalších rastlín vo vonkajších podmienkach aj krytých priestoroch.)
4
kontrola dodržiavania technologických procesov pri pestovaní, výžive a ochrane rastlín
4
komunikácia s orgánmi štátnej správy v oblasti záhradníctva
4
navrhovanie a uplatňovanie pracovných postupov v záhradníctve
4
uplatňovanie ekonomických poznatkov v oblasti záhradníctva
4
organizácia agrotechnických úkonov v oblasti záhradníctva
4
ošetrovanie a príprava pôdy, príprava substrátov na pestovanie kvetín a záhradných rastlín
4

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE