NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Technik v rastlinnej výrobe


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
1761

Garancia
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov

Alternatívne názvy
Agronóm

Charakteristika
Technik v rastlinnej výrobe organizuje, riadi a kontroluje proces technologických postupov pri pestovaní, výžive a ochrane poľnohospodárskych plodín, ovocia, zeleniny, húb, kvetín a okrasných drevín a zabezpečuje prevádzku mechanizácie rastlinnej výroby.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Technik v rastlinnej výrobe navrhuje a uplatňuje pracovné postupy v rastlinnej výrobe. Riadi výrobné procesy a technológie v súlade s optimálnymi agroenvironmentálnymi požiadavkami poľnohospodárskych plodín. S ohľadom na prognózovaný rozvoj rastlinnej produkcie analyzuje a riadi technologické procesy a poľnohospodárske systémy podľa stanovených parametrov kvality. Uplatňuje ekonomické poznatky pri riadení rastlinnej výroby.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny T podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 1 rok

Klasifikácie
ISCO-08: 3142 - Technici v poľnohospodárstve a potravinárstve
SK ISCO-08: 3142002 - Technik v rastlinnej výrobe
SK NACE Rev.2: Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
EKR: Úroveň 4
NKR: Úroveň 4
ISCED: 354

Príslušnosť k povolaniu
Technik poľnohospodárstva

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Vysoká
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Vysoká
organizovanie a plánovanie práce Vysoká
technická gramotnosť Vysoká
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Pokročilá
informačná gramotnosť Pokročilá
manuálna zručnosť Pokročilá
matematická gramotnosť Pokročilá
motivovanie ľudí Pokročilá
osobnostný rozvoj Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
rozhodovanie Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
tímová práca Pokročilá
vedenie ľudí Pokročilá
finančná a ekonomická gramotnosť Elementárna
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Elementárna
kultivovaný písomný prejav Elementárna
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
manažment závlah
4
normy spotreby práce
(A normatívy v rastlinnej výrobe.)
4
pedológia
(Vedomosti o vzniku pôdy, jej jednotlivých druhoch a typoch, mechanických, biologických a hydrologických vlastnostiach. Posudzovanie štruktúry pôdy, obsahu humusu a živín v pôde, vedomosti o PH pôdy. Spôsoby prípravy a spracovania substrátov.)
4
spôsoby pestovania poľnohospodárskych plodín, zberu, pozberovej úpravy a skladovania
4
metódy riadenia a plánovania v rastlinnej výrobe
(Metódy riadenia výrobných procesov a technológie v súlade s optimálnymi agroenvironmentálnymi požiadavkami poľnohospodárskych plodín.)
4
zásady správnej poľnohospodárskej praxe pri pestovaní poľnohospodárskych plodín
4
poľnohospodárske plodiny a buriny
4
metódy ochrany rastlín proti škodcom a likvidácie chorôb
4
metódy výživy rastlín
(Poľnohospodárskych plodín, ovocia, zeleniny, húb, kvetín a okrasných drevín.)
4
osevné postupy
4
rastlinolekárstvo
4
zariadenia a technológie v rastlinnej výrobe
(Technický stav strojov a zariadení v rastlinnej výrobe.)
4
metódy využitia, údržby, diagnostiky a opravy poľnohospodárskej techniky
4
spôsoby obsluhy poľnohospodárskych strojov v rastlinnej výrobe
4
právne predpisy o životnom prostredí
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
fytotechnika
4
botanika
4
zásady tvorby technologických postupov výroby
4

Návrhy na doplnenie EKR
ekonomika a riadenie v rastlinnej výrobe
4
technické procesy v rastlinnej výrobe a technické parametre jednotlivých operácií pri pestovaní poľnohospodárskych plodín, ovocia, zeleniny, húb, kvetín a okrasných drevín
4
postupy merania efektívnosti výrobného procesu
4
parametre kvality v rastlinnej výrobe
4

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
riadenie poľnohospodárskej farmy
(Podieľanie sa na zabezpečení plynulého chodu farmy.)
4
komplexné riadenie rastlinnej výroby
(Riadenie procesu technologických postupov pri pestovaní, výžive a ochrane poľnohospodárskych plodín, ovocia, zeleniny, húb, kvetín a okrasných drevín. Analýza a riadenie poľnohospodárskych systémov podľa stanovených parametrov kvality.)
4
organizácia, riadenie a plánovanie činností s mechanizačnými prostriedkami
4
zabezpečovanie bezpečnosti a hygieny práce, ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany pri používaní poľnohospodárskej mechanizácie
4
navrhovanie optimálneho druhu manipulačných a mechanizačných prostriedkov
4
koordinácia potrebných informačných tokov o mechanizačných procesoch, strojných linkách a zariadeniach
(V rastlinnej výrobe.)
4
posudzovanie a stanovovanie technických a technologických požiadaviek na mechanizačné prostriedky na ochranu rastlín v rámci dozoru nad ich funkčnou spôsobilosťou
4
orientácia v technologických postupoch
4
voľba postupu práce a technologických podmienok pri riadení, obsluhe a bežnej údržbe strojov a zariadení
(Vrátane analyzovania dosiahnutých výsledkov technologických procesov.)
4
spracovávanie komplexných výrobných plánov rastlinnej výroby
4

Návrhy na doplnenie: EKR
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4
zabezpečovanie prevádzky, údržby a opráv poľnohospodárskej techniky v rastlinnej výrobe
4
navrhovanie a uplatňovanie pracovných postupov v rastlinnej výrobe
4
organizácia agrotechnických úkonov v rastlinnej výrobe
4
uplatňovanie ekonomických poznatkov pri riadení rastlinnej výroby
(Finančné plánovanie, kontrola rentability výroby a pod.)
4
kontrola dodržiavania technologických procesov pri pestovaní, výžive a ochrane rastlín
4
komunikácia s orgánmi štátnej správy v oblasti rastlinnej výroby
4

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE