NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Chovateľ a cvičiteľ psov


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
1757

Garancia
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov

Alternatívne názvy
Pre zamestnanie nie sú známe alternatívne názvy

Charakteristika
Chovateľ a cvičiteľ psov sa stará o psov a vykonáva ich výcvik, a to s ohľadom na ich budúce využitie. Usmerňuje chovateľov cvičených psov, ako majú postupovať v starostlivosti o nich.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Chovateľ a cvičiteľ psov aplikuje poznatky z kynológie a etológie na výcvik psov. Ovláda metódy a techniky výcviku psov v rámci špecifických nárokov jednotlivých špecializovaných plemenných skupín psov. Zodpovedá za správnu výživu a kontroluje zdravotný stav psov. Výcvik zabezpečuje v súlade s cieľom využitia psa, pri zohľadnení etologických požiadaviek a welfare podľa plemennej príslušnosti.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Preukaz výcvikár - figurant I., II., III. triedy
    Špecifikácia:
    Preukaz vydá Zväz športovej kynológie Slovenskej Republiky na základe interných smerníc.


Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 1 rok

Klasifikácie
ISCO-08: 5164 - Pracovníci zabezpečujúci starostlivosť o zvieratá
SK ISCO-08: 5164005 - Chovateľ a cvičiteľ psov, psovod
SK NACE Rev.2: Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
EKR: Úroveň 3
NKR: Úroveň 3
ISCED: 353

Príslušnosť k povolaniu
Ošetrovateľ, tréner zvierat

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
fyzická zdatnosť Vysoká
manuálna zručnosť Vysoká
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Vysoká
samostatnosť Vysoká
analyzovanie a riešenie problémov Pokročilá
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Pokročilá
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Pokročilá
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
prezentovanie Pokročilá
rozhodovanie Pokročilá
tímová práca Pokročilá
tvorivosť (kreativita) Pokročilá
technická gramotnosť Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
etológia
(Psov.)
3
welfare zvierat
(Základné vedomosti o životných podmienkach psov.)
3
fyziológia a anatómia rôznych druhov zvierat
(Psov.)
3
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
3

Návrhy na doplnenie EKR
spôsoby kŕmenia a výživy psov
3
plemená psov, charakter a vlastnosti psov
3
spôsoby poskytovania veterinárnych úkonov a prvej pomoci psom
3
ochorenia, stavy a úrazy psov
3
druhy stavieb a pomôcok pre psov
3
evidencia súvisiaca s chovom a výcvikom psov
3
kynológia
(Vedomosti o psoch, ich pôvode a genetike, šľachtiteľstve psích plemien, výcviku psov a práci so psami, psích športoch, chove a odchove psov, ošetrovaní a starostlivosti o psov a okrajovo aj o časti veterinárneho lekárstva.)
3
metódy reprodukcie psov
3
vedomosti o tvorbe podmienených reflexov a signálnej sústave psov
3
spôsoby a techniky výcviku psov
(Podľa špecifických nárokov na špecializované plemenné skupiny.)
3

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
starostlivosť o zdravie zvierat
(Poskytovanie základných veterinárnych úkonov a prvej pomoci psom.)
3
zabezpečovanie reprodukcie zvierat
(Psov.)
3
vedenie požadovanej dokumentácie v oblasti výučby a výcviku psov
3

Návrhy na doplnenie: EKR
výcvik psov v súlade s cieľom využitia psa
(Výcvik služobných a pracovných zvierat je zameraný napr. na stráženie, pátranie, stopovanie, záchranu, obranu, či vodenie.)
3
príprava a dávkovanie krmiva pre psov
3
starostlivosť o narodené šteňatá a o ich správny rast
3
chov psov
(Starostlivosť o rôzny druhy psov, ich kŕmenie a čistenie.)
3
údržba psích príbytkov
3
evidencia súvisiaca s chovom a výcvikom psov
3
rady a konzultácie v rámci výučby a výcviku psov
3

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE