NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Ošetrovateľ koní a jazdec


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
1753

Garancia
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov

Alternatívne názvy
Pre zamestnanie nie sú známe alternatívne názvy

Charakteristika
Ošetrovateľ koní a jazdec sa komplexne stará o kone a vykonáva práce súvisiace s ich chovom a správnym ustajnením. Zabezpečuje základný výcvik koní a vedie evidenciu o ich zdravotnom stave.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Ošetrovateľ koní a jazdec pripravuje a dávkuje krmivo, kŕmi a napája kone, pasie ich a kontroluje ich zdravotný stav. O choré kone sa stará podľa veterinárnych zásad a pokynov veterinára. Zabezpečuje starostlivosť o narodené žriebätá, základný výcvik koní a prvotnú evidenciu o koňoch. Čistí, upratuje, dezinfikuje a podstieľa ustajňovacie priestory.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 1 rok

Klasifikácie
ISCO-08: 5164 - Pracovníci zabezpečujúci starostlivosť o zvieratá
SK ISCO-08: 5164003 - Ošetrovateľ koní
SK NACE Rev.2: Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
EKR: Úroveň 4
NKR: Úroveň 4
ISCED: 354

Príslušnosť k povolaniu
Ošetrovateľ, tréner zvierat

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
fyzická zdatnosť Vysoká
manuálna zručnosť Vysoká
samostatnosť Vysoká
analyzovanie a riešenie problémov Pokročilá
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Pokročilá
finančná a ekonomická gramotnosť Pokročilá
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Pokročilá
motivovanie ľudí Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
osobnostný rozvoj Pokročilá
rozhodovanie Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
tímová práca Pokročilá
informačná gramotnosť Elementárna
kultivovaný písomný prejav Elementárna
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Elementárna
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Elementárna
tvorivosť (kreativita) Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
spôsoby chovu koní
4
plemená koní
(A vlastnosti koní.)
4
anatómia, fyziológia a morfológia koní
4
spôsoby starostlivosti o kone
4
sortiment podkov, podkovákov a podkováčskych potrieb
4
spôsoby adaptability jednotlivých druhov zvierat na životné prostredie a podmienky v starostlivosti ľudí
4
welfare zvierat
(Dobré životné podmienky koní.)
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
spôsoby kŕmenia a výživy koní
4
spôsoby výcviku koní
4
ochorenia, stavy a úrazy koní
4

Návrhy na doplnenie EKR
metódy reprodukcie koní
4

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
príprava a dávkovanie krmiva pre kone
4
napájanie, kŕmenie a pasenie koní
4
starostlivosť o zdravie a pohodu (welfare) koní
(Vrátane čistenia koní.)
4
starostlivosť o kopytá, zabezpečovanie fixácie koňa pri práci podkúvača
(Pomocné práce pri podkúvaní a korekciách kopýt, prípadne samotné podkúvanie zdravých kopýt.)
4
práca s koňom na ruke, predvádzanie na ruke a lonžovanie (metóda výcviku koňa)
4
nasadzovanie ohlávky (kantára), uzdy a postrojov
4
starostlivosť o všetky kategórie koní podľa veku a využitia
(Starostlivosť o plemenné kobyly a žrebcov, žriebätá a mladé kone a pod.)
4

Návrhy na doplnenie: EKR
dohliadanie na správny a vyvážený sed jazdca na koni
4
ošetrovanie koní podľa zooveterinárnych zásad
(Základné ošetrovanie koní po zranení, chorých koní a koní k poťažnej práci.)
4
evidencia koní a ich zdravotného stavu
4
nastieľanie podstieľky a odstraňovanie exkrementov koní
4
základný výcvik koní
4
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4
čistenie, upratovanie, dezinfekcia a sterilizácia ustajňovacích priestorov
4

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE