NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Ošetrovateľ v zoologickej záhrade


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
1750

Garancia
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov

Alternatívne názvy
Ošetrovateľ v ZOO

Charakteristika
Ošetrovateľ v zoologickej záhrade ošetruje a chová zvieratá v zariadeniach určených pre chov zvierat.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Ošetrovateľ v zoologickej záhrade kŕmi, ošetruje, chová zvieratá a vykonáva práce s tým súvisiace. Zaisťuje základné potreby zvierat chovaných v zoologickej záhrade (kŕmenie, napájanie, ustajnenie, čistenie). Pripravuje krmivá pre zvieratá a sleduje ich kvalitu. Čistí a dezinfikuje zariadenia určené pre zvieratá, zabezpečuje asanáciu výbehu, kontroluje teplotný a vlhkostný režim, vetranie a tiež technické prvky zamedzujúce možný únik zvierat. Manipuluje so zvieratami, zabezpečuje ich odchyt a prípravu na transport. Spolupracuje pri zaisťovaní umelých odchovov a asistuje pri veterinárnych zákrokoch. Kontroluje celkový zdravotný stav chovaných zvierat, sleduje a hlási atypické, biologické a etologické prejavy správania sa zvierat. Vedie dennú evidenciu udalostí (hlásení) o zvieratách na určenom pracovisku zoologickej záhrady.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 6 mesiacov

Právne predpisy:Klasifikácie
ISCO-08: 5164 - Pracovníci zabezpečujúci starostlivosť o zvieratá
SK ISCO-08: 5164001 - Ošetrovateľ v zoologickej záhrade
SK NACE Rev.2: Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
EKR: Úroveň 3
NKR: Úroveň 3
ISCED: 353

Príslušnosť k povolaniu
Ošetrovateľ, tréner zvierat

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
fyzická zdatnosť Pokročilá
manuálna zručnosť Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
analyzovanie a riešenie problémov Elementárna
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Elementárna
organizovanie a plánovanie práce Elementárna
osobnostný rozvoj Elementárna
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Elementárna
rozhodovanie Elementárna
technická gramotnosť Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
charakter a vlastnosti zvierat chovaných v zoologickej záhrade
3
zoológia
(Zvierat chovaných v zoologickej záhrade.)
3
etológia
(Zvierat chovaných v zoologickej záhrade.)
3
metódy vyšetrovania zvierat
(Zvierat chovaných v zoologickej záhrade.)
3
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
3
welfare zvierat
(Stará sa o dobré životné podmienky zvierat; zviera žije v dobrých podmienkach, ak je zdravé, má pohodlie, dobrú výživu, je v bezpečí, môže sa správať prirodzene a netrpí nepríjemnými stavmi ako je bolesť, strach a úzkosť.)
3
fyziológia a anatómia rôznych druhov zvierat
3
metódy vedenia pôrodu zvierat
3
spôsoby adaptability jednotlivých druhov zvierat na životné prostredie a podmienky v starostlivosti ľudí
3
zásady výživy zvierat
(Spôsoby kŕmenia a výživy zvierat v zoologickej záhrade.)
3

Návrhy na doplnenie EKR
spôsoby kŕmenia a výživy zvierat v zoologickej záhrade
3

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
starostlivosť o zdravie zvierat
(Kontrola zdravotného stavu zvierat v zoologickej záhrade, spolupráca a konzultácie s veterinárnym lekárom zvierat, asistencia pri veterinárnych zákrokoch. )
3
ošetrovanie a starostlivosť o zvieratá a ich čistenie
(Zabezpečovanie starostlivosti o zvieratá v zoologickej záhrade (kŕmenie, napájanie, ustajnenie a pod.). Manipulácia so zvieratami v zoologickej záhrade, zabezpečovanie ich prevozu. )
3
dodržiavanie zásad BOZP (bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci) pri zaobchádzaní so zvieratami
3

Návrhy na doplnenie: EKR
príprava krmív, sledovanie ich kvality, dávkovanie a podávanie krmív pre zvieratá v zoologickej záhrade
3
evidencia záznamov o zvieratách v zoologickej záhrade
3
vykonávanie vyšetrenia zvierat podľa pokynov veterinárneho lekára, vedenie a pomoc pri pôrodoch zvierat chovaných v zoologickej záhrade
2
starostlivosť o zariadenia určené pre zvieratá v zoologickej záhrade
(Príprava a čistenie výbehov zvierat v zoologickej záhrade.)
3
kontrola dobrých životných podmienok zvierat
(Posudzovanie správania zvierat, či netrpia nepríjemnými stavmi, ako je bolesť, strach a úzkosť.)
3

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE