NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Farmár v zmiešanom hospodárstve


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
1749

Garancia
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov

Alternatívne názvy
SHR - chovateľ a pestovateľ

Charakteristika
Farmár v zmiešanom hospodárstve zabezpečuje široký rozsah poľnohospodárskych prác na pôde súvisiacich s chovom a ošetrovaním hospodárskych zvierat, základným ošetrením rastlinnej a živočíšnej produkcie a jej spracovaním na výsledný produkt.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Farmár v zmiešanom hospodárstve organizuje denný režim výrobných procesov rastlinnej a živočíšnej produkcii. Zabezpečuje technologicko-ekonomické riešenia rastlinnej výroby v konkrétnych pestovateľských podmienkach, požadovanú úroveň chovu, ošetrovanie a welfare zvierat. Organizuje prácu v procesoch získavania, prvotného ošetrenia a uskladnenia rastlinných produktov a spracovania živočíšnych produktov. Vedie základnú účtovnú evidenciu a rieši realizáciu produkcie.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny T podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 6 mesiacov

Klasifikácie
ISCO-08: 6330 - Farmári samozásobovatelia v zmiešanom hospodárstve
SK ISCO-08: 6330000 - Farmár samozásobovateľ v zmiešanom hospodárstve
SK NACE Rev.2: Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
EKR: Úroveň 4
NKR: Úroveň 4
ISCED: 354

Príslušnosť k povolaniu
Farmár

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
organizovanie a plánovanie práce Vysoká
samostatnosť Vysoká
analyzovanie a riešenie problémov Pokročilá
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Pokročilá
finančná a ekonomická gramotnosť Pokročilá
fyzická zdatnosť Pokročilá
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Pokročilá
manuálna zručnosť Pokročilá
matematická gramotnosť Pokročilá
motivovanie ľudí Pokročilá
osobnostný rozvoj Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
rozhodovanie Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
tímová práca Pokročilá
vedenie ľudí Pokročilá
vyjednávanie Pokročilá
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Elementárna
informačná gramotnosť Elementárna
kultivovaný písomný prejav Elementárna
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
zásady správnej poľnohospodárskej praxe v zmiešanom hospodárstve
(Pri pestovaní rastlín a chove hospodárskych zvierat.)
4
stavby na farme
(Maštaľ, strojáreň, plôtiky, sklady, stavby na spracovanie poľnohospodárskych produktov a pod.)
4
metódy riadenia a plánovania v rastlinnej výrobe
(Spôsoby pestovania poľnohospodárskych plodín, ich zberu, pozberovej úpravy a skladovania. )
4
metódy riadenia a plánovania v živočíšnej výrobe
(Spôsoby chovu hospodárskych zvierat, ich produkcia a jej predaj.)
4
agrochémia
4
welfare zvierat
4
poľnohospodárske plodiny a buriny
4
právne predpisy a základné pojmy v rastlinnej a živočíšnej výrobe
4
metódy výživy rastlín
4
zootechnika
4
spôsoby nakladania a uskladnenia biologického odpadového materiálu
4
výživa a kŕmenie hospodárskych zvierat
4
poľnohospodárske stroje v rastlinnej a živočíšnej výrobe
(Spôsoby obsluhy, údržby a opravy poľnohospodárskych strojov a mechanizmov v rastlinnej a živočíšnej výrobe.)
4
botanika
4
zoológia
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
právne predpisy o životnom prostredí
4
ekonomika podnikateľského subjektu
(V zmiešanom hospodárstve.)
4
účtovné doklady a ich evidencia
4
cenové analýzy, cenová politika, stanovenie ceny
4
postupy prieskumu trhu
4
zmluvy a zmluvné vzťahy
4
obchodné vzťahy
4
metódy ochrany rastlín proti škodcom a likvidácie chorôb
4
zariadenia a technológie v rastlinnej výrobe
4
zariadenia a technológie v živočíšnej výrobe
4
spôsoby pestovania poľnohospodárskych plodín, zberu, pozberovej úpravy a skladovania
4

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
organizovanie a plánovanie výkonov zamestnancov farmy
4
plánovanie marketingových aktivít
4
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4
obsluha rôznych mechanizovaných poľnohospodárskych strojov a zariadení
(Manipulácia so strojmi a zariadeniami používanými v rastlinnej a živočíšnej výrobe, vrátane plánovania generálnych opráv strojov a zariadení a ich samotnej údržby a jednoduchých opráv.)
3
orientácia v predpisoch a pokynoch týkajúcich sa poskytovania poľnohospodárskych dotácií
3
stanovovanie druhu a množstva surovín a materiálu na potravinársku výrobu
3
určovanie spôsobov skladovania surovín
(V zmiešanom hospodárstve.)
4
stanovovanie druhov, typov, značiek a množstva osív, hnojív a poľnohospodárskej techniky pre rastlinnú výrobu
(Vrátane pestovania poľnohospodárskych plodín a zabezpečovania ich ošetrenia.)
4
stanovovanie druhu a množstva hospodárskych zvierat, krmiva a poľnohospodárskej techniky pre živočíšnu výrobu
(Vrátane chovu hospodárskych zvierat a zabezpečovania ich ošetrenia.)
4
rozhodovanie o technologických postupoch v rastlinnej a živočíšnej výrobe
4
predaj poľnohospodárskej produkcie a ďalšie aktivity s cieľom uplatniť sa na trhu
(Spracovanie a predaj dopestovaných plodín, napr. zemiaky, zelenina, ovocie, byliny, huby a úžitkových produktov získaných z chovaných hospodárskych zvierat na spotrebu, napr. maslo, syry, vajcia, mlieko, vlna, perie, mäso.)
4
evidencia poľnohospodárskej prevádzky a poľnohospodárskej produkcie
(Vrátane stanovovania rozpočtu hospodárenia s finančnými prostriedkami a ďalšími zdrojmi a vyhodnocovanie hospodárenia farmy.)
4
riadenie poľnohospodárskej farmy
(Zabezpečovanie plynulého chodu farmy, vrátane dohliadania na údržbu vonkajších priestorov.)
4
uzatváranie obchodných zmlúv v rastlinnej a živočíšnej výrobe
(Uzatváranie dodávateľských a odberateľských zmlúv v oblasti agropodnikania.)
4
riešenie havarijných stavov a krízových situácií
(V zmiešanom hospodárstve.)
4
motivácia a hodnotenie zamestnancov
4
posudzovanie a schvaľovanie obchodných koncepcií organizácie, rozhodovanie o obchodnej stratégii spoločnosti
4
určovanie cien za produkty a služby
(V zmiešanom hospodárstve.)
4
analýza a vypracovávanie výsledkov kontrol a návrhov nápravných opatrení
4
bezpečnosť a hygiena pri práci v rastlinnej a živočíšnej výrobe
4
spracovanie plánov podnikateľských aktivít v oblasti agropodnikania, stanovovanie strategických cieľov rozvoja firmy
4
určovanie postupov pri pestovaní bežných poľnohospodárskych plodín (zasiatie, hnojenie, zber, pozberové a ďalšie práce)
4
určovanie postupov pri pestovaní netradičných poľnohospodárskych plodín (zasiatie, hnojenie, zber, pozberové a ďalšie práce)
4
určovanie spôsobu ustajnenia a kŕmnych dávok v chovoch hospodárskych zvierat
4

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE