NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Chovateľ v zmiešanom hospodárstve


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
1742

Garancia
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov

Alternatívne názvy
Kŕmič, Zootechnik

Charakteristika
Chovateľ v zmiešanom hospodárstve sa zaoberá komplexnou starostlivosťou o zvieratá vo zverenom chove a ich prípravu na ďalšie hospodárske využitie. Jeho hlavnou úlohou je kŕmenie, napájanie a pasenie zvierat tak, aby sa dosiahla potrebná kvalita a zároveň zachovalo zdravie zvierat.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Chovateľ v zmiešanom hospodárstve zodpovedá za správne ustajnenie zvierat, čistotu ustajňovacích priestorov, tvorbu skupín a presuny zvierat. Zodpovedá aj za nastavenie správnej výživy, kontrolu kŕmenia, kvalitu krmív, kontrolu zásob krmív a ich správne uskladnenie. Zabezpečuje výrobu a nákup dostatku objemových a jadrových krmív. Vedie chov zvierat tak, aby dosiahol chovateľský cieľ a množstvo predpokladanej produkcie. Zodpovedá za správnu plemenitbu a zabezpečuje reprodukciu zvierat. Odovzdáva produkciu a zodpovedá za kvalitu vyrobených produktov. Vedie evidenciu chovaných zvierat v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat a knihu veterinárnych zákrokov. Dohliada na zdravotný stav chovaných zvierat a spolupracuje s veterinárnym lekárom. Zodpovedá za používané technológie a mechanizáciu. Riadi podriadených zamestnancov na svojom úseku výroby.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 1 rok

Klasifikácie
ISCO-08: 6130 - Pestovatelia a chovatelia v zmiešanom hospodárstve
SK ISCO-08: 6130000 - Pestovateľ a chovateľ v zmiešanom hospodárstve
SK NACE Rev.2: Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
EKR: Úroveň 4
NKR: Úroveň 4
ISCED: 354

Príslušnosť k povolaniu
Chovateľ

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Pokročilá
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Pokročilá
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Pokročilá
kultivovaný písomný prejav Pokročilá
manuálna zručnosť Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
rozhodovanie Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
tímová práca Pokročilá
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Elementárna
finančná a ekonomická gramotnosť Elementárna
fyzická zdatnosť Elementárna
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Elementárna
motivovanie ľudí Elementárna
osobnostný rozvoj Elementárna
vedenie ľudí Elementárna
vyjednávanie Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
welfare zvierat
(Primerané vedomosti o potrebách jednotlivých druhov a kategórií hospodárskych zvierat vzhľadom k ich životným potrebám a technológii chovu.)
4
zootechnika
(Pokročilé vedomosti o technike chovu jednotlivých druhov a kategórií hospodárskych zvierat.)
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
zoohygiena a prevencia chorôb hospodárskych zvierat
4
spôsoby chovu hospodárskych zvierat a ich produkcia
4
právne predpisy a základné pojmy v rastlinnej a živočíšnej výrobe
4
suroviny na výrobu krmív, ich skladovanie a úprava
4
zariadenia a technológie v živočíšnej výrobe
(Pokročilé vedomosti o zariadeniach a technológiách používaných v živočíšnej výrobe - dojárne, kŕmne a napájacie linky, technológie na odpratávanie exkrementov, vzduchotechnika.)
4
výživa a kŕmenie hospodárskych zvierat
(Pokročilé vedomosti o výžive a kŕmení jednotlivých druhov a kategórií hospodárskych zvierat.)
4
reprodukcia hospodárskych zvierat
(Primerané vedomosti o reprodukcii a plemenitbe jednotlivých druhov hospodárskych zvierat.)
4
ochorenia, stavy a úrazy hospodárskych zvierat
(Primerané vedomosti o chorobách a nákazách hospodárskych zvierat a spôsoboch ich prevencie. Starostlivosť o choré zvieratá podľa pokynov veterinárneho lekára, schopnosť vykonávať drobné veterinárne úkony. Primerané vedomosti o zoonózach (chorobách prenosných zo zvierat na človeka) a ich prevencii.)
4

Návrhy na doplnenie EKR
druhy stavieb pre hospodárske zvieratá
4
náležitosti evidencie v chovoch hospodárskych zvierat
4
produkcia v živočíšnej výrobe
(Mlieko, mäso, vajcia, vlna, perie a pod.)
4

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
nakladanie s biologickým odpadom
(Vrátane správneho uskladnenia biologického odpadového materiálu.)
4
údržba stajní a ohrád pre hospodárske zvieratá, posudzovanie mikroklímy v objektoch pre zvieratá
(Zabezpečenie opráv a úpravy mikroklímy.)
4
plemenitba hospodárskych zvierat a vedenie pôrodov
(Príprava zvierat na reprodukciu, tvorba skupín a výber plemenníkov. Asistencia inseminačnému technikovi, vedenie evidencie súvisiacej s reprodukciou, správne označovanie hospodárskych zvierat. Vedenie pôrodov.)
4
obsluha zariadení a technológie v živočíšnej výrobe
(Vrátane drobných opráv a údržby zariadení a technológie používanej v živočíšnej výrobe. )
4
príprava a dávkovanie krmiva pre hospodárske zvieratá
(Kŕmenie zvierat podľa stanovených kŕmnych dávok, kontrola kvality používaných krmív.)
4
evidencia chovu a kategórií hospodárskych zvierat
(Vedenie základnej evidencie vyžadovanej v chovoch jednotlivých druhov hospodárskych zvierat.)
4
napájanie, kŕmenie a pasenie hospodárskych zvierat
(Správna technika pasenia hospodárskych zvierat, stavanie a kontrola funkčnosti plôtikov. Zabezpečenie správneho napájania hospodárskych zvierat, kontrola čistoty a funkčnosti napájacích zariadení.)
4
starostlivosť o choré hospodárske zvieratá podľa veterinárnych zásad
(Základné chovateľské a veterinárne zákroky, spolupráca s veterinárnym lekárom, základná identifikácia zdravotného stavu zvierat.)
4
ošetrovanie a starostlivosť o zvieratá a ich čistenie
(Starostlivosť o zvieratá pri presunoch a ošetrovaní. Správna a bezpečná fixácia zvierat. Pravidelné ošetrovanie a úprava paznechtov zvierat, odrohovanie zvierat.)
4

Návrhy na doplnenie: EKR
ošetrovanie, spracovávanie a predaj produkcie v živočíšnej výrobe
(Mlieko, mäso, vajcia, vlna a pod.)
4

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE