NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Včelár


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
1738

Garancia
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov

Alternatívne názvy
Chovateľ včiel

Charakteristika
Včelár sa zaoberá chovom včiel, poskytuje im komplexnú zooveterinárnu starostlivosť, ošetruje a upravuje včelie produkty, vedie evidenciu o ich zdravotnom stave, výsledkoch produkcie a pracovných postupoch, ktoré vykonáva v súlade s platnými právnymi normami viažucimi sa k zakladaniu včelstiev, k ich chovu, ochrane a obnove.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny T podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 3 roky

Klasifikácie
ISCO-08: 6123 - Včelári
SK ISCO-08: 6123000 - Včelár
SK NACE Rev.2: Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
EKR: Úroveň 3
NKR: Úroveň 3
ISCED: 353

Príslušnosť k povolaniu
Včelár

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
fyzická zdatnosť Pokročilá
manuálna zručnosť Pokročilá
analyzovanie a riešenie problémov Elementárna
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Elementárna
informačná gramotnosť Elementárna
organizovanie a plánovanie práce Elementárna
osobnostný rozvoj Elementárna
samostatnosť Elementárna
technická gramotnosť Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
metódy ochrany rastlín proti škodcom a likvidácie chorôb
3
spôsoby chovu včiel a získavanie včelích produktov
(Vedomosti o včelách, ich ochoreniach, metódach liečenia a používaní liečebných prostriedkov.)
3
spôsoby adaptability jednotlivých druhov zvierat na životné prostredie a podmienky v starostlivosti ľudí
3
spôsoby výživy ľudí
3
biológia
(Včiel.)
3
právne predpisy a základné pojmy v rastlinnej a živočíšnej výrobe
(Znalosť základných právnych noriem o chove a ochrane včelstiev.)
3
ekonomika podnikateľského subjektu
(Základy podnikateľskej činnosti.)
3
projektový manažment
(Spôsoby podávania projektov na získanie príspevku, dotácie (štátnej, z EÚ).)
3
včelie produkty
3
včelia pastva
(Vedomosti z oblasti botaniky a biológie rastlín, meteorológie, klimatológie a fenológie, podmienky odborného pestovania rastlín.)
3
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
3

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
chov, výmena a značenie včelích matiek
3
doprava a usadzovanie úľov do vhodných lokalít
3
spájanie a rozširovanie včelstiev
3
starostlivosť o včelstvo v priebehu celého včelárskeho roku
3
odborná identifikácia chorôb a škodcov včiel a praktické liečenie
3
odchyt cudzích rojov a ich následná likvidácia
3
posudzovanie stavu a kvality včelstva a včelích produktov
3
údržba včelárskych zariadení a ďalšieho vybavenia
(Stavby a zariadenia včelníc - stavba a údržba včelích obydlí, ich častí, príslušenstvo a doplnky. )
3
vedenie evidencie súvisiacej so včelárstvom
(Údaje o včelách, ich ochoreniach a liečení a pod. )
3
zabezpečovanie reprodukcie zvierat
(Zabezpečovanie reprodukcie včiel. )
3
bezpečnosť a hygiena pri práci v rastlinnej a živočíšnej výrobe
3
získavanie včelích produktov, ich úprava, skladovanie a príprava na predaj
3
starostlivosť o zdravie zvierat
3

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE