NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Chovateľ hydiny


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
1737

Garancia
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov

Alternatívne názvy
Hydinár, Chovateľ nosníc, Chovateľ sliepok

Charakteristika
Chovateľ hydiny chová a stará sa o hrabavú a vodnú hydinu. Vykonáva všetky chovateľské úkony za účelom chovu hydiny v požadovanej kvalite a kvantite. Realizuje práce pri liahnutí, odchove, výkrme, chove hydiny a pri produkcii vajec v rôznych podmienkach chovu.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 6 mesiacov

Klasifikácie
ISCO-08: 6122 - Chovatelia hydiny
SK ISCO-08: 6122000 - Chovateľ hydiny
SK NACE Rev.2: Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
EKR: Úroveň 4
NKR: Úroveň 4
ISCED: 354

Príslušnosť k povolaniu
Chovateľ

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
rozhodovanie Vysoká
samostatnosť Vysoká
analyzovanie a riešenie problémov Pokročilá
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Pokročilá
fyzická zdatnosť Pokročilá
informačná gramotnosť Pokročilá
manuálna zručnosť Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
tímová práca Pokročilá
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Elementárna
finančná a ekonomická gramotnosť Elementárna
matematická gramotnosť Elementárna
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
zootechnika
4
etológia
(Hydiny.)
4
spôsoby nakladania a uskladnenia biologického odpadového materiálu
4
typy ochorení, stavy a úrazy hydiny
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
spôsoby kŕmenia a výživy hydiny
4
zariadenia a technológie v živočíšnej výrobe
(V chove hydiny.)
4
welfare zvierat
(Dobré životné podmienky pre chov hydiny.)
4
spôsoby adaptability jednotlivých druhov zvierat na životné prostredie a podmienky v starostlivosti ľudí
4
metódy riadenia a plánovania v živočíšnej výrobe
(V chove hydiny.)
4

Návrhy na doplnenie EKR
metódy dosahovania určenej kvantity a kvality hydinárskej produkcie
4
techniky chovu a spôsoby odchovu hydiny, hydinová produkcia
(Vajcia, mäso.)
4
evidencia chovu hydiny
4
spôsoby plemenárskej práce v chove hydiny
4
druhy stavieb pre hydinu
4

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4
nakladanie s biologickým odpadom
(Vrátane správneho uskladnenia biologického odpadového materiálu - uhynutej hydiny a znečistenej podstieľky.)
4
napájanie, kŕmenie a triedenie hydiny
4
obsluha zariadení a technológie v živočíšnej výrobe
(V chove hydiny - obsluha a servis technologických liniek v chove hydiny.)
4
starostlivosť o zdravie hydiny
4
príprava a dávkovanie krmiva pre hydinu
4
starostlivosť o chorú hydinu podľa veterinárnych zásad
4
zabezpečovanie reprodukcie v chove hydiny
4
asistencia pri insemináciách a veterinárnych zákrokoch u hydiny
4
kontrola a rozpoznanie zdravotného stavu hydiny
4
evidencia chovu a kategorizácia v chovoch hydiny
4
plemenitba v chovoch hydiny
4
údržba, čistenie a dezinfekcia priestorov na chov hydiny
4
zber, ošetrovanie a selekcia vajec
4

Návrhy na doplnenie: EKR
komunikácia s orgánmi štátnej správy pre oblasť chovu hydiny
4
zabezpečovanie podmienok pre pohodu, dobré zdravie, rast a úžitkovosť hydiny
4

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE


Ilustračná fotografia