NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Chovateľ hovädzieho dobytka, oviec a kôz


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
1733

Garancia
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov

Alternatívne názvy
Kŕmič hovädzieho dobytka, oviec a kôz, Ošetrovateľ hovädzieho dobytka, oviec a kôz , Pracovník v živočíšnej výrobe, Zootechnik

Charakteristika
Chovateľ hovädzieho dobytka, oviec a kôz zabezpečuje pri výkone práce prvotnú starostlivosť zvieratám, ktorú poskytuje na základe získaných vedomostí o druhoch hospodárskych zvierat a používanom spôsobe chovu, sleduje správanie sa zvierat (odchýlky od normálneho správania sa), kondičný a zdravotný stav hospodárskych zvierat.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Chovateľ hovädzieho dobytka, oviec a kôz zodpovedá za správne ustajnenie zvierat, čistotu ustajňovacích priestorov, tvorbu skupín a presuny zvierat. Zodpovedá aj za nastavenie správnej výživy, kontrolu kŕmenia, kvalitu krmív, kontrolu zásob krmív a ich uskladnenie. Zabezpečuje výrobu a nákup dostatku objemových a jadrových krmív. Vedie chov zvierat spôsobom, aby dosiahol svoj chovateľský cieľ a množstvo predpokladanej produkcie. Zodpovedá za správnu plemenitbu a zabezpečuje reprodukciu zvierat podľa pripárovacích plánov. Odovzdáva produkciu a zodpovedá za kvalitu vyrobených produktov. Vedie evidenciu chovaných zvierat - CEHZ a knihu veterinárnych zákrokov. Dohliada na zdravotný stav chovaných zvierat a spolupracuje s veterinárnym lekárom. Zodpovedá za používané technológie a mechanizáciu. Riadi podriadených zamestnancov na svojom úseku výroby.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 1 rok

Klasifikácie
ISCO-08: 6121 - Chovatelia hospodárskych zvierat a dojníc (okrem hydiny)
SK ISCO-08: 6121001 - Chovateľ hovädzieho dobytka, oviec a kôz
SK NACE Rev.2: Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
EKR: Úroveň 4
NKR: Úroveň 4
ISCED: 354

Príslušnosť k povolaniu
Chovateľ

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Pokročilá
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Pokročilá
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Pokročilá
manuálna zručnosť Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
rozhodovanie Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
tímová práca Pokročilá
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Elementárna
finančná a ekonomická gramotnosť Elementárna
fyzická zdatnosť Elementárna
kultivovaný písomný prejav Elementárna
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Elementárna
motivovanie ľudí Elementárna
osobnostný rozvoj Elementárna
vedenie ľudí Elementárna
vyjednávanie Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
výživa a kŕmenie hospodárskych zvierat
(Pokročilé vedomosti o výžive a kŕmení zvierat.)
4
reprodukcia hospodárskych zvierat
(Vrátane plemenitby hospodárskych zvierat. Primerané vedomosti o reprodukcii a plemenitbe zvierat. Možnosti zlepšovania parametrov reprodukcie v chove.)
4
ochorenia, stavy a úrazy hospodárskych zvierat
(Primerané vedomosti o chorobách a nákazách vyskytujúcich sa v našich podmienkach a o možnostiach tlmenia nákazy, spôsoboch ich predchádzania a terapie. Starostlivosť o choré zvieratá a drobné veterinárne úkony. Primerané vedomosti o zoonózach (chorobách prenosných na človeka).)
4
zariadenia a technológie v živočíšnej výrobe
(Pokročilé vedomosti o zariadeniach a technológiách používaných v živočíšnej výrobe - dojárne, kŕmne linky, technológie na odpratávanie maštaľného hnoja.)
4
welfare zvierat
(Primerané vedomosti o potrebách zvierat vo vzťahu k životným podmienkam.)
4
zootechnika
(Pokročilé vedomosti o technike chovu jednotlivých druhov hospodárskych zvierat.)
4

Návrhy na doplnenie EKR
druhy stavieb pre hospodárske zvieratá
(Napr. maštaľ, dojáreň, pôrodnica a pod.)
4
evidencia chovu hovädzieho dobytka, oviec a kôz
4

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
ošetrovanie a starostlivosť o zvieratá a ich čistenie
(Starostlivosť o zvieratá pri presunoch a ošetrovaní, ich správna a bezpečná fixácia. Pravidelné ošetrovanie a úprava paznechtov zvierat, odrohovanie dobytka.)
3
príprava a dávkovanie krmiva pre hospodárske zvieratá
(Kŕmenie podľa zadaných kŕmnych dávok, kontrola kvality používaných krmív.)
3
napájanie, kŕmenie a pasenie hospodárskych zvierat
(Správna technika pasenia zvierat, stavanie a kontrola funkčnosti plôtikov, zabezpečenie správneho napájania zvierat a kontrola čistoty a funkčnosti napájacích zariadení.)
3
starostlivosť o choré hospodárske zvieratá podľa veterinárnych zásad
(Základné chovateľské a veterinárne zákroky, spolupráca s veterinárnym lekárom, identifikácia správania zvierat, súvisiaceho so zhoršujúcim sa zdravotným stavom zvierat.)
4
starostlivosť o narodené hospodárske zvieratá a o ich správny rast
(Správne vedenie pôrodov, starostlivosť o narodené zvieratá a matku, správna technika odchovu mladých kategórií zvierat a kontrola odchovu.)
4
údržba stajní a ohrád pre hospodárske zvieratá, posudzovanie mikroklímy v objektoch pre zvieratá
(Vrátane drobných opráv a údržby.)
4
plemenitba hospodárskych zvierat a vedenie pôrodov
(Príprava zvierat na reprodukciu, tvorba skupín, výber plemenníkov, asistencia inseminačnému technikovi, vedenie evidencie súvisiacej s reprodukciou, správne označovanie zvierat.)
4
obsluha zariadení a technológie v živočíšnej výrobe
(Vrátane údržby technológií a mechanizačných prostriedkov používaných v živočíšnej výrobe. Pokročilé zručnosti pri používaní a údržbe technológií a mechanizácií, ich pravidelná údržba a drobné opravy.)
4
evidencia chovu a kategórií hospodárskych zvierat
(Základná evidencia súvisiaca s chovom hovädzieho dobytka, oviec a kôz.)
4

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE