NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Záhradník krajinár


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
1730

Garancia
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov

Alternatívne názvy
Pre zamestnanie nie sú známe alternatívne názvy

Charakteristika
Záhradník krajinár sa zaoberá činnosťou, ktorá súvisí so záhradnou krajinnou tvorbou a je zameraná na poznávanie, ochranu a pretváranie krajiny.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Záhradník krajinár sa stará o rastliny, dopestováva ich, vykonáva sadovnícke úpravy a dotvára celkové kompozičné riešenie krajiny (voda, pôda, ekológia, ovzdušie). Komunikuje s odborníkmi, orientuje sa v oblasti eurofondov a je spolutvorcom pri zhodnocovaní dotačných finančných prostriedkov.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a s toxickými látkami a zmesami, ktoré vydáva regionálny úrad verejného zdravotníctva podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 3 písm. a)

  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny T podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 3 roky

Klasifikácie
ISCO-08: 6113 - Záhradníci a pestovatelia sadeníc
SK ISCO-08: 6113003 - Záhradník krajinár
SK NACE Rev.2: Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
EKR: Úroveň 6
NKR: Úroveň 6
ISCED: 645

Príslušnosť k povolaniu
Záhradník

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Vysoká
informačná gramotnosť Vysoká
osobnostný rozvoj Vysoká
rozhodovanie Vysoká
samostatnosť Vysoká
tvorivosť (kreativita) Vysoká
analyzovanie a riešenie problémov Pokročilá
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
finančná a ekonomická gramotnosť Pokročilá
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Pokročilá
komunikácia v cudzom jazyku Pokročilá
kultivovaný písomný prejav Pokročilá
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Pokročilá
matematická gramotnosť Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
prezentovanie Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
tímová práca Pokročilá
vedenie ľudí Pokročilá
vyjednávanie Pokročilá
fyzická zdatnosť Elementárna
manuálna zručnosť Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
zásady správnej poľnohospodárskej praxe pri pestovaní záhradníckych rastlín a drevín
5
spôsoby pestovania kvetín a iných rastlín
6
spôsoby pestovania okrasných drevín
6
spôsoby údržby parkov
(Vrátane údržby športových plôch.)
6
floristika, aranžovanie kvetín, kvetinárstvo
4
dendrológia
6
arboristika
6
metódy riadenia a plánovania v záhradníckej a sadovníckej produkcii
6
spôsoby výsadby, údržby a ochrany vegetačných prvkov
(Mobilná zeleň - zeleň v nádobách rôznej veľkosti a rôzneho typu. Spôsoby ošetrovania nádob. Vertikálna zeleň - ťahavé druhy rastlín určené na ploty, strechy a pod. Spôsoby výsadby vegetácie na konštrukciách a starostlivosti o ne.)
6
spôsoby realizácie a údržby zelene
6
stroje a zariadenia v záhradníckej produkcii
6
postupy mechanického spracovania pôdy a prípravy substrátov
5
spôsoby sadovníckych a krajinárskych úprav
5
poľnohospodárske plodiny a buriny
5
metódy ochrany rastlín proti škodcom a likvidácie chorôb
5
metódy výživy rastlín
5
ekológia
5
princípy a metódy ochrany prírody
5
princípy a metódy zachovávania a tvorby krajiny
5
metódy riadenia ochrany národných parkov a voľného života v prírode
5
princípy a zásady hospodárenia s prírodnými zdrojmi, trvalo udržateľný rozvoj
5
pedológia
5
meteorológia
5
postupy zakladania trávnikov a zásady ich ošetrovania
6
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
5
manažment závlah
5

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
zber, triedenie, balenie, skladovanie, expedícia kvetov a ďalšieho okrasného materiálu
5
kontrola a zabezpečovanie dodržiavania pracovných a technologických poriadkov a postupov, predpisov BOZP, hygieny práce a plnenia úloh v stanovených technických a ekonomických parametroch na zverenom úseku
6
ošetrovanie pôdy a príprava substrátov na pestovanie kvetín a záhradných rastlín
5
siatie, vysádzanie a rozmnožovanie kvetín, okrasných kríkov a stromov
6
starostlivosť o kvety, okrasné kríky a stromy
6
aplikácia chemických látok používaných v záhradníctve
6
zakladanie a udržiavanie zelene
6
ošetrovanie okrasných drevín a kvetín
6
hnojenie záhradných rastlín
6
vysádzanie a ošetrovanie rôznych skupín kvetín počas vegetácie vo vonkajších podmienkach a v krytých priestoroch
6
rozmnožovanie kvetín
6
výsadba okrasných rastlín, vrátane ošetrovania po výsadbe
6
zakladanie a údržba trávnatých plôch
(Vrátane zakladania a ošetrovania trávnikov.)
6
ošetrovanie poľnohospodárskych a záhradníckych rastlín
6
zavlažovanie kvetín, okrasných kríkov a stromov
6
rez okrasných drevín na trvalom stanovisku
6
aplikácia ochranných prostriedkov proti chorobám a škodcom okrasných rastlín
6
údržba sadovníckych a krajinárskych úprav
6
údržba záhrad, parkov a krajiny
6
sledovanie stavu porastov počas vegetácie
6
ošetrovanie verejnej zelene
6

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE