NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Pestovateľ chmeľu


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
1727

Garancia
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov

Alternatívne názvy
Chmeliar

Charakteristika
Pestovateľ chmeľu sa zaoberá pestovaním rastlín chmeľu obyčajného (lat. Humulus lupulus). Vykonáva komplexne činnosti a pestovateľské zásahy na rastlinách chmeľu za účelom dopestovania šištíc a ich ďalšieho použitia.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Pestovateľ chmeľu navrhuje a uplatňuje pracovné postupy pri pestovaní chmeľu s cieľom dosiahnuť priaznivé ekonomické výsledky v tejto oblasti. Riadi výrobné a technologické postupy v súlade s optimálnymi agroenvironmentálnymi požiadavkami. Zabezpečuje agrotechnickú prípravu pôdy, správnosť postupov pri výsadbe a rozmnožovaní chmeľu, ošetrovanie počas vegetácie, sleduje stav porastov, zodpovedá za výživu a aplikáciu chemických ochranných prostriedkov proti chorobám, škodcom a burinám. Zabezpečuje zber, pozberovú úpravu a odbyt chmeľu. Kontroluje a zabezpečuje dodržiavanie pracovných a technologických postupov, predpisov BOZP a hygieny práce.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh podľa zákona č. 405/2011 Z.z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (§ 32 ods. 1)

  • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)

  • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a s toxickými látkami a zmesami, ktoré vydáva regionálny úrad verejného zdravotníctva podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 3 písm. a)

  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny T podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 1 rok

Klasifikácie
ISCO-08: 6112 - Pestovatelia stromových a kríkových plodín
SK ISCO-08: 6112003 - Pestovateľ chmeľu
SK NACE Rev.2: Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
EKR: Úroveň 4
NKR: Úroveň 4
ISCED: 354

Príslušnosť k povolaniu
Pestovateľ poľných plodín

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Pokročilá
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Pokročilá
fyzická zdatnosť Pokročilá
manuálna zručnosť Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
rozhodovanie Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
tímová práca Pokročilá
vedenie ľudí Pokročilá
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Elementárna
finančná a ekonomická gramotnosť Elementárna
informačná gramotnosť Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
pedológia
(Vznik pôdy, jej jednotlivé druhy a typy, mechanické a biologické vlastnosti. Posudzovanie štruktúry pôdy, obsahu humusu a živín v pôde, vedomosti o PH pôdy.)
4
meteorológia
(Klimatické podmienky na pestovanie chmeľu.)
4
spôsoby pestovania chmeľu
(Základné agrotechnické operácie.)
4
biológia
4
zariadenia a technológie v rastlinnej výrobe
(Technický stav strojov, zariadení a technologických liniek používaných pri pestovaní, zbere a pozberovej úprave chmeľu.)
4
metódy využitia, údržby, diagnostiky a opravy poľnohospodárskej techniky
(Používanej pri pestovaní, zbere a pozberovej úprave chmeľu.)
4
spôsoby obsluhy poľnohospodárskych strojov v rastlinnej výrobe
(Používaných pri pestovaní, zbere a pozberovej úprave chmeľu.)
4
manažment závlah
4
právne predpisy o životnom prostredí
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
botanika
4
fyziológia rastlín
(Chmeľu.)
4
zásady správnej poľnohospodárskej praxe pri pestovaní poľnohospodárskych plodín
4
poľnohospodárske plodiny a buriny
4
metódy ochrany rastlín proti škodcom a likvidácie chorôb
4
metódy výživy rastlín
(Chmeľu. Hnojenie chmeľu.)
4
postupy mechanického spracovania pôdy a prípravy substrátov
(Postupy mechanického spracovania pôdy pri pestovaní chmeľu.)
4

Návrhy na doplnenie EKR
postupy zberu, triedenia a spracovania chmeľu
4
právne predpisy a pojmy z oblasti sladovníctva a chmeliarstva
4
ekonomika a riadenie v oblasti sladovníctva a chmeliarstva
4
spôsoby skladovania chmeľu
4
základy marketingu, manažmentu a ekonomiky podniku
4
spôsoby starostlivosti o chmeľ počas vegetačného obdobia
4
parametre kvality v sladovníctve a chmeliarstve
4

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
orientácia v predpisoch a pokynoch týkajúcich sa poskytovania poľnohospodárskych dotácií
(Vrátane vypracovania žiadostí o poskytnutie dotácie.)
4
orientácia v dokumentácii, metódach, normách, právnych a ďalších predpisoch v organizácii
(Orientácia v právnych predpisoch a technických normách v oblasti BOZP a v oblasti životného prostredia (voda, vzduch, odpady, chemické látky a pod.).)
4
obsluha traktorov, poľnohospodárskych strojov a liniek
4
posudzovanie kvality pôdy, odber vzoriek na rozbor
(Vrátane sledovania a posudzovanie kvality sadeníc, procesu rastu a zretia chmeľu.)
4
orientácia v technologických postupoch
(Pestovania, zberu, pozberovej úpravy a odbytu chmeľu.)
4
tvorba plánov hnojenia a ochrany rastlín a ich realizácia
4
predaj poľnohospodárskej produkcie a ďalšie aktivity s cieľom uplatniť sa na trhu
4
komunikácia s odberateľmi a dodávateľmi a príslušnými inštitúciami
(A s orgánmi štátnej správy.)
4
základná údržba, nastavovanie a jednoduché opravy techniky na pestovanie chmeľu
4
pozberová úprava a skladovanie chmeľu
4
zber chmeľu
4
výživa a chemická ochrana chmeľu
(Určovanie chorôb a škodcov chmeľu a ochrana proti nim. Tvorba plánov hnojenia a ochrany rastlín chmeľu. Aplikácia ochranných prostriedkov proti burinám, chorobám a škodcom.)
4
ošetrovanie chmeľu počas vegetácie
4
zakladanie chmelníc, sadenie chmeľu
(Vrátane evidencie o držbe a využívaní pôdy na pestovanie chmeľu.)
4

Návrhy na doplnenie: EKR
organizácia agrotechnických úkonov pri pestovaní chmeľu
(Príprava pôdy, výsadba, rozmnožovanie, rez, vedenie a zavlažovanie chmeľu.)
4
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4
umiestnenie konštrukcií na pestovanie chmeľu
4
komplexné riadenie činnosti v oblasti sladovníctva a chmeliarstva
(Riadenie technologických procesov pri pestovaní, výžive, ochrane, zbere, pozberovej úprave a odbyte chmeľu, vrátane vedenia zamestnancov.)
4
evidencia v oblasti sadovníctva a chmeliarstva
4
vyhodnotenie výsledkov produkcie pri pestovaní chmeľu
4
úprava produktov chmeliarstva na predaj
4

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE