NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Vinohradník


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
1725

Garancia
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov

Alternatívne názvy
Špecialista v odbore pestovania viniča hroznorodého, Špecialista v odbore vinohradníctva

Charakteristika
Vinohradník riadi, organizuje a koordinuje celý proces pestovania viniča hroznorodého v celoročnom období. Vinič pestuje podľa stanovených technologických postupov a realizuje ďalšie činnosti, ktoré s pestovaním viniča súvisia. Zabezpečuje starostlivosť o vinič, ošetrovanie rastlín, aplikáciu hnojív a ochranných prostriedkov proti chorobám a škodcom viniča. Obsluhuje vinohradnícke stroje a zariadenia a vykonáva potrebné agrotechnické úkony.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Vinohradník zabezpečuje agrotechnické operácie - prípravu pôdy, správnosť postupu výsadby, rezu, rozmnožovania, formovania, kompletného ošetrovania viniča. Sleduje stav porastov, zodpovedá za výživu a aplikáciu chemických ochranných prostriedkov proti škodlivým činiteľom. Zabezpečuje zber, spracovanie, skladovanie a úpravu produktov (hrozno, odrezky, vrúble, viničné sadenice) na predaj.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)

  • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a s toxickými látkami a zmesami, ktoré vydáva regionálny úrad verejného zdravotníctva podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 3 písm. a)

  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny T podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 1 rok

Klasifikácie
ISCO-08: 6112 - Pestovatelia stromových a kríkových plodín
SK ISCO-08: 6112001 - Vinohradník
SK NACE Rev.2: Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
EKR: Úroveň 4
NKR: Úroveň 4
ISCED: 354

Príslušnosť k povolaniu
Ovocinár, vinohradník

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Vysoká
manuálna zručnosť Vysoká
organizovanie a plánovanie práce Vysoká
rozhodovanie Vysoká
samostatnosť Vysoká
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Pokročilá
finančná a ekonomická gramotnosť Pokročilá
fyzická zdatnosť Pokročilá
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Pokročilá
motivovanie ľudí Pokročilá
osobnostný rozvoj Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
tímová práca Pokročilá
vedenie ľudí Pokročilá
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Elementárna
informačná gramotnosť Elementárna
matematická gramotnosť Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
biológia
(Systematika, základy morfológie, ekológie rastlín rodu Vitis.)
4
fyziológia rastlín
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
právne predpisy o životnom prostredí
4
normy spotreby práce
4
malé a stredné podnikanie
(Podnikanie vo vinohradníctve.)
4
pedológia
(Vznik pôdy, jej jednotlivé druhy a typy, mechanické a biologické vlastnosti. Posudzovanie štruktúry pôdy, obsahu humusu a živín v pôde, vedomosti o PH pôdy. Spôsoby prípravy a spracovanie substrátov.)
4
botanika
4
zariadenia a technológie v rastlinnej výrobe
(Technológie, stroje a zariadenia používané pri pestovaní viniča. )
4
zásady správnej poľnohospodárskej praxe pri pestovaní poľnohospodárskych plodín
4
spôsoby pestovania vínnej révy
(Konvenčný, ekologický, integrovaný systém pestovania viniča.)
4
manažment závlah
4
náuka o druhoch viniča a charakteristika odrôd
4
metódy ochrany rastlín proti škodcom a likvidácie chorôb
4
vinohradníctvo
4

Návrhy na doplnenie EKR
parametre kvality vo vinohradníctve
4
právne predpisy a pojmy z oblasti vinohradníctva
4
výživa a hnojenie viniča
4
ekonomika a riadenie v oblasti vinohradníctva
4
spôsoby strihania, rezu a vedenia viniča
4
spôsoby starostlivosti o vinič počas vegetačného obdobia
4
postupy zberu, triedenia a spracovania hrozna
4

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
kontrola výskytu chorôb a škodcov a posudzovanie vhodných ochranných opatrení
4
aplikácia základných ochranných prostriedkov proti chorobám a škodcom vínnej révy
(Príprava roztokov a chemickej ochrany viníc (zadymovanie a postrek).)
4
riadenie prác vo vinohrade počas vegetácie
(Starostlivosť o vinič počas vegetácie.)
4
ošetrovanie sadeníc vínnej révy pred výsadbou, technológia výsadby
4
rez vínnej révy
(Prerezávanie a štepenie viniča)
4
starostlivosť o pôdu vo vinici
(Agrotechnické úkony súvisiace s prípravou pôdy na výsadbu viniča. Posudzovania kvality pôdy. )
4
orientácia v predpisoch a pokynoch týkajúcich sa poskytovania poľnohospodárskych dotácií
(Vrátane vyplňovanie žiadostí o poskytnutie podpory.)
4
výživa a hnojenie viniča
4
vymeriavanie a kolíkovanie pozemkov
(Vinohradov.)
4
orientácia v právnych predpisoch a technických normách v oblasti BOZP a v oblasti životného prostredia (voda, vzduch, odpady, chem. látky a pod.)
4
nastavovanie, ošetrovanie a údržba vinohradníckych strojov a zariadení
4
obsluha mechanizačnej techniky na obrábanie vinohradu
(Vrátane kultivačných prác s ručným náradím.)
4

Návrhy na doplnenie: EKR
kontrola a posudzovanie zrelosti, kvality a cukornatosti hrozna
4
komunikácia s orgánmi štátnej správy v oblasti vinohradníctva
4
navrhovanie a uplatňovanie pracovných postupov vo vinohradníctve
4
uplatňovanie ekonomických poznatkov z oblasti vinohradníctva
4
organizácia agrotechnických úkonov v oblasti vinohradníctva
4
organizácia, riadenie a plánovanie činností s mechanizačnými prostriedkami
4
výstavba opornej konštrukcie viniča
4
zber, triedenie, spracovanie hrozna
4
sledovanie a posudzovanie kvality sadeníc, procesu rastu a zretia plodov
(Vrátane kontroly zretia vínneho a stolového hrozna.)
4
vinohradnícka evidencia
(Zhromažďovanie údajov o pracovných postupoch a výsledkoch produkcie.)
4
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4
vedenie pomocných pracovníkov pri prácach vo vinohrade
4
úprava produktov na predaj
4

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE