NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Operátor poľnohospodárskeho stroja a zariadenia (okrem traktoristu a kombajnistu)


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
1719

Garancia
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov

Alternatívne názvy
Mechanik poľnohospodárskych strojov, Opravár poľnohospodárskych strojov, Pomocný mechanik poľnohospodárskych strojov, Pracovník v dielni poľnohospodárskych strojov, Servisný technik poľnohospodárskych strojov

Charakteristika
Operátor poľnohospodárskeho stroja a zariadenia (okrem traktoristu a kombajnistu) vykonáva všetky pomocné a bežné strojové operácie na poľnohospodárskych strojoch a zariadeniach.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Operátor poľnohospodárskeho stroja a zariadenia (okrem traktoristu a kombajnistu) zabezpečuje ich bezproblémový chod a v prípade potreby zabezpečuje práce súvisiace s vedením a obsluhou poľnohospodárskej techniky.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Nižšie stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 6 mesiacov

Právne predpisy:Klasifikácie
ISCO-08: 8341 - Operátori poľnohospodárskych a lesníckych pojazdných zariadení
SK ISCO-08: 8341003 - Operátor poľnohospodárskeho stroja a zariadenia (okrem traktoristu a kombajnistu)
SK NACE Rev.2: Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
EKR: Úroveň 2
NKR: Úroveň 2
ISCED: 253

Príslušnosť k povolaniu
Operátor pojazdného zariadenia

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
fyzická zdatnosť Pokročilá
manuálna zručnosť Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
analyzovanie a riešenie problémov Elementárna
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Elementárna
organizovanie a plánovanie práce Elementárna
samostatnosť Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
2
metódy údržby, diagnostiky a opravy poľnohospodárskych strojov
2
zariadenia a technológie v rastlinnej výrobe
2
zariadenia a technológie v živočíšnej výrobe
2
spôsoby obsluhy poľnohospodárskych strojov v rastlinnej výrobe
2
spôsoby obsluhy poľnohospodárskych strojov v živočíšnej výrobe
2
metódy využitia, údržby, diagnostiky a opravy poľnohospodárskej techniky
2

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
nastavovanie, ošetrovanie, údržba a obsluha strojov a zariadení v živočíšnej výrobe
2
základná údržba, nastavovanie a jednoduché opravy poľnohospodárskych strojov, traktorov a liniek
(Jednoduché opravy poľnohospodárskych strojov a zariadení.)
2
obsluha rôznych mechanizovaných poľnohospodárskych strojov a zariadení
2
zostavovanie súčastí poľnohospodárskych strojov a zariadení a ich montáž
2
voľba postupu práce, potrebných nástrojov, pomôcok a náhradných dielov na vykonávanie montáže, demontáže a opráv poľnohospodárskych strojov a zariadení
2
diagnostikovanie porúch poľnohospodárskych strojov a zariadení
2
meranie parametrov poľnohospodárskych strojov a zariadení, vrátane elektrických veličín
2

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE