NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Traktorista (poľnohospodárstvo)


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
1718

Garancia
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov

Alternatívne názvy
Vodič traktora

Charakteristika
Traktorista (poľnohospodárstvo) riadi, obsluhuje, stará sa a udržiava traktor a aj ťahané zariadenie v poľnohospodárstve. Pracuje s poľnohospodárskou technikou slúžiacou na práce v poľnohospodárstve tak v rastlinnej, ako aj živočíšnej výrobe.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Traktorista (poľnohospodárstvo) v oblasti rastlinnej výroby pri práci využíva závesné zariadenia, ako pluhy, sejačky, kosy, mulčovače, rozmetadlá hnojív, postrekovače, či veľkotonážne prívesy. V oblasti živočíšnej výroby práca s traktorom zabezpečuje prevoz kŕmnych zmesí, slamy, či vývoz hnoja.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Doklad o zdravotnej spôsobilosti vodiča a Doklad o psychickej spôsobilosti vodiča podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 86 až 89)

  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny T podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh podľa zákona č. 405/2011 Z.z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (§ 32 ods. 1)


Požadovaný stupeň vzdelania
Nižšie stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 1 rok

Klasifikácie
ISCO-08: 8341 - Operátori poľnohospodárskych a lesníckych pojazdných zariadení
SK ISCO-08: 8341002 - Traktorista (poľnohospodárstvo)
SK NACE Rev.2: Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
EKR: Úroveň 2
NKR: Úroveň 2
ISCED: 253

Príslušnosť k povolaniu
Operátor pojazdného zariadenia

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Pokročilá
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Pokročilá
fyzická zdatnosť Pokročilá
manuálna zručnosť Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Elementárna
rozhodovanie Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
2
zásady správnej poľnohospodárskej praxe pri pestovaní poľnohospodárskych plodín
2
poľnohospodárska technika
(Zloženie traktora, jeho konštrukčné časti a prídavné zariadenia. )
2
poľnohospodárske plodiny a buriny
(Spôsoby pestovania a ošetrovania plodín, ich zber a pozberová úprava.)
2
metódy údržby, diagnostiky a opravy poľnohospodárskych strojov
(Postupy údržby traktora, vrátane prívesného a závesného zariadenia.)
2
poľnohospodárske stroje v rastlinnej a živočíšnej výrobe
(Spôsoby miešania a prepravy krmív, prevozu hospodárskych zvierat a vývozu vedľajších živočíšnych produktov a odpadov traktorom.)
2

Návrhy na doplnenie EKR
pohonné hmoty, oleje a mazivá používané v poľnohospodárstve
2
technológie používané v poľnohospodárstve
2
spôsoby obsluhy traktora
2
spôsoby vedenia technickej dokumentácie traktora
2
spôsoby obsluhy traktora
(Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 45/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri poľnohospodárskej práci.)
2

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
strojový zber poľnohospodárskych plodín
(Vrátane ošetrovania poľnohospodárskych plodín a pozberovej úpravy za pomoci traktora. )
2
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
2
spracovanie pôdy v rastlinnej výrobe
(Orba, sejba, kultivácia pôdy.)
2
obsluha traktorov, poľnohospodárskych strojov a liniek
2

Návrhy na doplnenie: EKR
kontrola prevádzkyschopnosti vozidiel pred začatím jazdy
2
nastavovanie, ošetrovanie a údržba traktora, ako aj ťahaného zariadenia v poľnohospodárstve
2
vedenie technickej dokumentácie traktora
(Evidencia motorového vozidla, spotreby pohonných hmôt, mazív, olejov a pod.)
2
príprava krmív, preprava hospodárskych zvierat, odstraňovanie vedľajších produktov živočíšnej výroby za pomoci traktora
2

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE


Ilustračná fotografia