NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Kombajnista


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
1717

Garancia
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov

Alternatívne názvy
Mechanizátor, Pracovník obsluhy kombajnu, Šofér kombajnu

Charakteristika
Kombajnista vykonáva činnosti súvisiace s riadením, obsluhou a udržiavaním kombajnu v poľnohospodárstve na zberové práce v rastlinnej výrobe.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Kombajnista kombajnom zberá poľnohospodárske plodiny (obilie, kukuricu, slnečnicu, repku, mak, hrach, ľan, trávy a ďateliny na semeno, ....).

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
  • Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Doklad o absolvovaní výchovy a vzdelávania na obsluhu vybraných poľnohospodárskych strojov a zariadení podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)
    Špecifikácia:
    Obsluhovať vybrané poľnohospodárske stroje a zariadenia - obilné kombajny, špeciálne stroje na zber poľnohospodárskych plodín a samohybné rezačky môžu len osoby odborne spôsobilé s platným dokladom na uvedené stroje a zariadenia.

  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny T podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Požadovaný stupeň vzdelania
Nižšie stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 1 rok

Klasifikácie
ISCO-08: 8341 - Operátori poľnohospodárskych a lesníckych pojazdných zariadení
SK ISCO-08: 8341001 - Kombajnista
SK NACE Rev.2: Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
EKR: Úroveň 2
NKR: Úroveň 2
ISCED: 253

Príslušnosť k povolaniu
Operátor pojazdného zariadenia

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Pokročilá
fyzická zdatnosť Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Elementárna
manuálna zručnosť Elementárna
organizovanie a plánovanie práce Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
spôsoby nastavovania žacieho, mláťacieho a triediaceho mechanizmu
2
spôsoby zisťovania a znižovania zberových strát pri práci s kombajnom
2
pohonné hmoty, oleje a mazivá používané v poľnohospodárstve
2
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
2
spôsoby zberu plodín kombajnom
(Zber poľahnutého porastu a zber vo svahu.)
2
spôsoby pestovania poľnohospodárskych plodín, zberu, pozberovej úpravy a skladovania
(Poľnohospodárske plodiny a určenie agrotechnického termínu zberu kombajnom.)
2
spôsoby obsluhy poľnohospodárskych strojov v rastlinnej výrobe
(Obsluha a riadenie kombajnu.)
2
metódy údržby, diagnostiky a opravy poľnohospodárskych strojov
(Údržba, diagnostika a oprava kombajnu.)
2
poľnohospodárska technika
(Zloženie kombajnu, konštrukčné časti kombajnu a prídavné zariadenia, adaptér.)
2

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
kontrola prevádzkyschopnosti vozidiel pred začatím jazdy
2
strojový zber poľnohospodárskych plodín
(Zber poľnohospodárskych plodín kombajnom.)
2
riadenie a obsluha kombajnu
(Riadenie kombajnu na cestných komunikáciách a poľných cestách.)
2
nastavovanie, ošetrovanie a údržba poľnohospodárskych strojov a zariadení
(Jednoduchá údržba a oprava kombajnu. Nastavenie žacieho, mláťacieho a triediaceho mechanizmu kombajnu.)
2
strojové siatie a sadenie poľnohospodárskych plodín
2

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE