NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Pomocný pracovník v živočíšnej výrobe


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
1712

Garancia
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov

Alternatívne názvy
Sezónny pracovník v živočíšnej výrobe, Sezónny robotník v živočíšnej výrobe

Charakteristika
Pomocný pracovník v živočíšnej výrobe vykonáva jednoduché práce spojené s kŕmením, napájaním, pasením, ošetrovaním a kontrolou zdravotného stavu zvierat. Pomáha pri zákrokoch a činnostiach na farme. Čistí a nastieľa ustajňovacie priestory pre zvieratá a udržiava čistotu v priestoroch živočíšnej výroby.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Pomocný pracovník v živočíšnej výrobe napája, kŕmi a pasie hospodárske zvieratá. Vykonáva práce súvisiace s čistením zvierat, asistuje pri pôrodoch a zabezpečuje manuálnu starostlivosť o choré hospodárske zvieratá podľa pokynov veterinára. Zabezpečuje presuny zvierat počas pasenia, kŕmenia, napájania a dojenia pri dodržiavaní zásad bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci pri zaobchádzaní so zvieratami. Vykonáva pomocné práce pri nastavovaní a údržbe strojov a zariadení v živočíšnej výrobe. Zabezpečuje odstraňovanie maštaľného hnoja, čistenie manipulačných chodieb a prípravovne krmív, nastieľanie podstieľky, čistenie a dezinfekciu ustajňovacích priestorov. Vykonáva práce súvisiace s údržbou vonkajších priestorov maštalí, úpravou výbehov a terénu pre zvieratá, stavanie plôtikov na pasenie zvierat a kosenie trávy.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Nižšie stredné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax

Klasifikácie
ISCO-08: 9212 - Pomocní pracovníci v živočíšnej výrobe
SK ISCO-08: 9212000 - Pomocný pracovník v živočíšnej výrobe
SK NACE Rev.2: Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
EKR: Úroveň 1
NKR: Úroveň 1
ISCED: 244

Príslušnosť k povolaniu
Pomocný pracovník v poľnohospodárstve a lesníctve

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
fyzická zdatnosť Vysoká
manuálna zručnosť Vysoká
samostatnosť Pokročilá
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Elementárna
technická gramotnosť Elementárna
tímová práca Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
zdravie a hygiena pri práci
1
zásady, metódy a postupy dezinfekcie a sterilizácie
(V živočíšnej výrobe.)
1
zootechnika
(Základné vedomosti o chove hospodárskych zvierat.)
2
spôsoby kŕmenia a výživy hospodárskych zvierat
(Základné vedomosti o spôsobe podávania krmív a výžive zvierat.)
1
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
(Základné protipožiarne opatrenia.)
1
zariadenia a technológie v živočíšnej výrobe
(Mechanizácia v chove hospodárskych zvierat - základné vedomosti o mechanizácii používanej pri chove hospodárskych zvierat - kŕmne linky, zhrňovacie lopaty na odpratávanie maštaľného hnoja, dojacie zariadenia a pod. Spôsoby údržby zariadení v živočíšnej výrobe.)
1
spôsoby obsluhy poľnohospodárskych strojov v živočíšnej výrobe
(Možnosti použitia strojov v živočíšnej výrobe.)
1
spôsoby ošetrovania a starostlivosti o hospodárske zvieratá
(Spôsoby presunov zvierat, pasenia, kŕmenia, napájania a dojenia zvierat.)
1

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
ošetrovanie a starostlivosť o zvieratá a ich čistenie
1
napájanie, kŕmenie a pasenie hospodárskych zvierat
(Vykonáva sa podľa pokynov nadriadeného.)
2
pomocné práce pri nastavovaní a údržbe strojov a zariadení
(Pomocné práce pri pravidelnej údržbe strojov a technológií.)
1
starostlivosť o choré hospodárske zvieratá podľa veterinárnych zásad
(Pomoc pri veterinárnych zákrokoch a starostlivosti o choré zvieratá a pomoc pri ošetrovaní paznechtov. )
1
dodržiavanie zásad BOZP (bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci) pri zaobchádzaní so zvieratami
1

Návrhy na doplnenie: EKR
čistenie ustajňovacích priestorov a odstraňovanie maštaľného hnoja
(Odstraňovanie maštaľného hnoja, nastieľanie podstieľky, čistenie a dezinfekcia ustajňovacích priestorov.)
1
údržba farmy
(Údržba vonkajších priestorov maštalí, stavanie plôtikov na pasenie zvierat, kosenie trávy, čistenie manipulačných chodieb a prípravovne krmív, pomoc pri údržbe a natieranie priestorov.)
1

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE