NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Riadiaci pracovník (manažér) v ťažobnom priemysle


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
1708

Garancia
Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu

Alternatívne názvy
Manažér ťažby, Riaditeľ ťažby v hlbinnej a povrchovej bani

Charakteristika
Riadiaci pracovník v ťažobnom priemysle organizuje a riadi banskú výrobu v ťažobných prevádzkach, t.j. v hlbinných baniach a povrchových lomoch, pieskovniach, štrkovniach a tehelniach.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Riadiaci pracovník v ťažobnom priemysle organizuje a riadi banské činnosti na zabezpečenie kapacity banskej výroby. V súčinnosti s geologicko-hydrogeologickou službou navrhuje a zriaďuje banské pracoviská, riadi a zabezpečuje ťažobné aktivity na činných pracoviskách bane a lomu (razenie chodieb, ťažobné bloky, uhoľné poruby, lomové steny). Organizuje dopravu výstavbových a pomocných materiálov na činné pracoviská, riadi a zabezpečuje prepravu ťažobných, raziacich a pomocných zariadení. Riadi a zabezpečuje geotechnické a výstavbové aktivity v bani a lome. Organizuje dodávky a zabezpečuje energetické vybavenie pracovísk. Riadi činnosti súvisiace s banskou výrobou a postupom ťažby v dobývacom priestore bane a lomu, ťažbou v uzavretom systéme dobývania a vo vymedzenom technologickom úseku. Zároveň zabezpečuje, riadi a organizuje ľudské zdroje pre jednotlivé aktívne pracoviská.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
  • Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 208/1993 Z.z. o požiadavkách na kvalifikáciu a o overovaní odbornej spôsobilosti pracovníkov pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom


Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti vedúceho pracovníka podľa vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 208/1993 Z. z. o požiadavkách na kvalifikáciu a o overovaní odbornej spôsobilosti zamestnancov pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom (§ 5)


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Poznámka:
Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 208/1993 Z.z. o požiadavkách na kvalifikáciu a o overovaní odbornej spôsobilosti pracovníkov pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom (§ 2 ods. 5) Vysokoškolské vzdelanie príslušného smeru, v ktorom sa vyučujú technické predmety potrebné na vykonávanie banskej činnosti alebo činnosti vykonávanej banským spôsobom.

Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
aspoň 2 roky

Právne predpisy:
  • Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 208/1993 Z.z. o požiadavkách na kvalifikáciu a o overovaní odbornej spôsobilosti pracovníkov pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom

Poznámka:
Vedúci pracovník určený na zaistenie odborného a bezpečného riadenia inej banskej činnosti alebo činnosti vykonávanej banským spôsobom, než je uvedená v odsekoch 3 a 4, musí mať vysokoškolské vzdelanie príslušného smeru a najmenej dva roky praxe v príslušnom odbore alebo úplné stredné odborné vzdelanie príslušného smeru a najmenej štyri roky praxe v príslušnom odbore.

Klasifikácie
ISCO-08: 1322 - Riadiaci pracovníci (manažéri) v ťažobnom priemysle a geologickom prieskume
SK ISCO-08: 1322001 - Riadiaci pracovník (manažér) v ťažobnom priemysle
SK NACE Rev.2: Ťažba uhlia a lignitu
Ťažba ropy a zemného plynu
Dobývanie kovových rúd
Iná ťažba a dobývanie
Pomocné činnosti pri ťažbe
Vedenie firiem, poradenstvo v oblasti riadenia
EKR: Úroveň 7
SKKR: Úroveň 7
ISCED: 767

Príslušnosť k povolaniu
Manažér v ťažbe

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Vysoká
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Vysoká
informačná gramotnosť Vysoká
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Vysoká
kultivovaný písomný prejav Vysoká
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Vysoká
motivovanie ľudí Vysoká
organizovanie a plánovanie práce Vysoká
osobnostný rozvoj Vysoká
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Vysoká
rozhodovanie Vysoká
samostatnosť Vysoká
vedenie ľudí Vysoká
vyjednávanie Vysoká
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
finančná a ekonomická gramotnosť Pokročilá
komunikácia v cudzom jazyku Pokročilá
prezentovanie Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
tímová práca Pokročilá
fyzická zdatnosť Elementárna
matematická gramotnosť Elementárna
tvorivosť (kreativita) Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí SKKR
strojníctvo, banské stroje a zariadenia
7
postupy a metódy vedenia porád
7
zásady vedenia pracovného kolektívu
7
pracovnoprávne predpisy v oblasti miezd, platov a zaraďovania zamestnancov
7
metódy a postupy plánovania ľudských zdrojov
7
finančné plánovanie
7
zmluvy a zmluvné vzťahy
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7
technológie hlbinného dobývania a razenia
(Technologický postup a postup prác na činnom pracovisku. Zásady technologického postupu na dobývanie, razenie a vrtno-trhacie práce. Spôsoby navrhovania technických parametrov pre pracovisko ťažby v uhoľnom porube a ťažobnom bloku. Technologické postupy budovania banských objektov.)
7
technológia povrchového dobývania
(Spôsoby klasifikácie činných a nečinných pracovísk povrchového lomu a základných geometrických, technických a prevádzkových parametrov pri povrchovom dobývaní. Technická charakteristika spôsobov lomového dobývania a spôsoby vypracovania technologických postupov a postupov prác na pracoviskách.)
7
spôsoby dopravy pracovníkov
(Technologické dopravné zariadenia na dopravu ľudí na ťažbu v bani (uhoľné poruby, ťažobné bloky, dobývky) a lome (lomové steny a etáže). Metódy organizačného zabezpečenia dopravy pracovníkov na činné pracoviská bane a lomu.)
7
technológie dopravy uhlia pásovými dopravníkmi
(Uzavretý systém mechanizovaného dobývania, prístupové cesty na pracovisko uhoľného porubu a ťažobného bloku, dopravný poriadok bane a lomu, dopravné a komunikačné prepojenie činných pracovísk bane a lomu.)
7
pracovné prostredie a podmienky na pracoviskách v bani a na povrchu
(Technické a bezpečnostné parametre činných pracovísk hlbinnej bane a povrchového lomu.)
7
technológia výroby a spracovania surovín
(Kapacitné parametre banskej výroby. )
7
geomechanické javy v baniach
(Geomechanické prejavy horninového masívu na pracoviskách. Bansko-geologické a hydrogeologické podmienky dobývania. Geotechnické prejavy pri ťažbe a dobývaní ložiska.)
7
metódy plánovania projektov banských stavieb a technologických zariadení
(Projekty geotechnických stavieb a objektov bane a lomu. Spôsoby klasifikácie konštrukčných materiálov potrebných na ťažobnú prevádzku.)
7
zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci s výbušninami
(Výbušniny používané na trhacie a ohňostrojné práce.)
7
technická dokumentácia v ťažobnom priemysle
(Bansko-technická dokumentácia ťažby nerastov. Metódy vyhodnocovania banských a geologických máp a technickej dokumentácie razenia a dobývania. Technické systémy bane a lomu, technické projekty.)
7
ekonomika a riadenie v baníctve
(Riadiace a kontrolné systémy ťažobnej prevádzky. Princípy navrhovania, projektovania, plánovania a ekonomického hodnotenia banskej výroby. Organizácia banskej výroby. Právne predpisy v ťažobnom priemysle.)
7

Návrhy na doplnenie EKR
metódy hodnotenia stavov nebezpečného ohrozenia na technologických pracoviskách bane a lomu
7
postupy riadenia a koordinácie činností pri ťažbe
7
postupy razenia a výstavby geotechnických objektov bane
7
postupy organizácie a riadenia banskej výroby v štruktúre ťažobnej organizácie
(Počty a profesijná skladba pracovníkov na činných pracoviskách. Potrebné mechanizmy a zariadenia na pracovisko bane a lomu. Metódy prepočítavania kapacity nakladacích, odťažbových a dopravných zariadení bane a lomu. Metódy definovania kapacitných a kvalitatívnych požiadaviek banskej výroby.)
7
spôsoby ochrany a využívania ložísk nerastov
7
postupy požiarnej ochrany v podzemí
7
postupy zabezpečenia chránených objektov a záujmov pred účinkami banskej činnosti alebo činnosti vykonávanej banským spôsobom
7
zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti prevádzky, bezpečnosti technických zariadení a pracovné podmienky pri banskej činnosti alebo činnosti vykonávanej banským spôsobom
7

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
spracovanie podkladov pre odmeňovanie zamestnancov
(Vypracovanie koncepcie odmeňovania zamestnancov. Rozpočtovanie vykonávaných prác na technologických pracoviskách bane a lomu. Platové tarify a profesné triedy zamestnancov na ťažbe. Hodnotenie produktivity práce.)
7
motivácia a hodnotenie zamestnancov
7
zabezpečovanie predpísanej odbornej spôsobilosti pracovníkov riadeného organizačného úseku alebo technologického úseku organizácie
(Kontrola technologickej disciplíny na činných pracoviskách bane a lomu.)
7
riadenie a formulovanie personálnej politiky organizácie
(Personálne zabezpečenie činných pracovísk bane a lomu.)
7
spolupráca pri realizácii technologických zmien vo výrobnom procese
(Koordinácia činností a pracovníkov pri technologických zmenách banskej výroby.)
7

Návrhy na doplnenie: EKR
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
7
zabezpečovanie materiálnych prostriedkov ťažobnej činnosti pre pracoviská bane a lomu
7
vypracovávanie časových plánov razenia a dobývania ložiska
7
analyzovanie bansko-technickej a bansko-geologickej situácie pri ťažbe v bani a lome
7
riadenie a koordinácia prác v ťažobnom priemysle
(Riadenie ťažobných aktivít na činných pracoviskách bane a lomu. Zabezpečovanie súčinnosti jednotlivých pracovných úsekov ťažobnej spoločnosti. Dohliadanie na prácu revírnikov a majstrov vo vymedzenom technologickom úseku (pri hĺbení banských jám, razení banských diel, dobýjaní, vybavovaní a likvidácii porubov so zložitými bansko-geologickými podmienkami a pod.).)
7
operatívne riešenie organizačných a prevádzkových problémov v ťažobnom priemysle
7
spracovávanie investičných zámerov vo väzbe na obchodnú, prevádzkovú a technickú stratégiu ťažobnej spoločnosti
7
orientácia v oblasti rozpočtovania a financovania v ťažobnom priemysle
7
monitorovanie kvality vykonaných prác pri razení a ťažbe
7
organizovanie hlavných a pomocných činností pri razení chodieb a výstavbe podzemných objektov
7
organizovanie hlavných a pomocných činností pre systém dobývania v ťažobnom bloku
7
organizovanie dobývania v uhoľnom porube a ťažobných úsekoch
7
zriaďovanie banských pracovísk
7
organizácia geotechnických a výstavbových aktivít v bani a lome
7
organizácia dopravy výstavbových a pomocných materiálov na činné pracoviská
7
organizácia dodávok a zabezpečovanie energetického vybavenia pracovísk
7

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE