NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Petrofyzik


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
1706

Garancia
Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu

Alternatívne názvy
Pre zamestnanie nie sú známe alternatívne názvy

Charakteristika
Petrofyzik navrhuje komplex karotážnych meraní na vrtoch a sondách, dozoruje ich realizáciu, preberá namerané dáta - kontroluje ich kvalitu a interpretuje výsledky.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Petrofyzik interpretuje výsledky karotážnych meraní na účely prieskumných vrtov s cieľom stanovenia sýtenia horizontov uhľovodíkmi a stanovenia kolektorských vlastnosti hornín, kontroly technického stavu vrtov - kvality cementácie, kontroly perforačných prác. Interpretuje výsledky karotážnych meraní na účely zásobníkových vrtov s cieľom interpretácie kolektorských vlastností zásobníkových objektov a ich sýtenia plynom, vyhodnocuje opakované merania. Interpretuje karotážne merania na účely podzemných opráv sond.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Oprávnenie na vykonávanie niektorých banských činností a činností vykonávaných banským spôsobom podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov (§ 4a ods. 1)

  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Preukaz o odbornej spôsobilosti na vykonávanie geologických prác podľa zákona č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov (§ 9)


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 1 rok

Klasifikácie
ISCO-08: 2114 - Geológovia a geofyzici
SK ISCO-08: 2114011 - Petrofyzik
SK NACE Rev.2: Ťažba uhlia a lignitu
Ťažba ropy a zemného plynu
Dobývanie kovových rúd
Iná ťažba a dobývanie
Pomocné činnosti pri ťažbe
EKR: Úroveň 7
SKKR: Úroveň 7
ISCED: 767

Príslušnosť k povolaniu
Geológ (geofyzik)

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Pokročilá
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Pokročilá
informačná gramotnosť Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
tímová práca Pokročilá
tvorivosť (kreativita) Pokročilá
komunikácia v cudzom jazyku Elementárna
kultivovaný písomný prejav Elementárna
manuálna zručnosť Elementárna
matematická gramotnosť Elementárna
prezentovanie Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí SKKR
geofyzika
7
geológia
7
hydrogeológia
7
zásady vedenia technickej dokumentácie
7

Návrhy na doplnenie EKR
meracie prístroje a systémy
7
metódy geologického projektovania
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
interpretácia karotážnych meraní s cieľom stanovenia sýtenia kolektorských hornín uhľovodíkmi a kontaktov jednotlivých médií v ložisku
7
stanovenie kolektorských vlastností ložiskových hornín
7

Návrhy na doplnenie: EKR
interpretácia karotážnych meraní na účely podzemných opráv sond
7
príprava karotážnych podkladov na účely výpočtu zásob a na účely geologického a matematického modelovania
7
preberanie nameraných dát, kontrola ich kvality a interpretácia výsledkov
(Napr. kontrola technického stavu vrtov, perforačných prác a pod.)
7
interpretácia výsledkov karotážnych meraní na účely zásobníkových vrtov s cieľom interpretácie kolektorských vlastností zásobníkových objektov, ich sýtenia plynom a stanovenia technického stavu vrtu
7
overovanie hermetickosti zásobníkových objektov
7

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE