NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Mineralóg, petrológ


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
1704

Garancia
Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu

Alternatívne názvy
Pre zamestnanie nie sú známe alternatívne názvy

Charakteristika
Mineralóg, petrológ študuje, hodnotí a popisuje minerály/nerasty a horniny, ich genetické vzťahy, zákonitosti vzniku a premeny. Analyzuje a klasifikuje minerály a horniny na základe terénnych a laboratórnych výsledkov štúdia; interpretuje podmienky ich vzniku, rieši genetickú interpretáciu minerálov a hornín v geodynamickom vývoji litosféry. Je zameraný na identifikáciu chemického zloženia, štruktúry, veku a pôvodu minerálov i hornín s využitím moderných laboratórnych metód.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Mineralóg, petrológ sa zaoberá popisom a charakterizovaním povrchových vlastností minerálov a hornín, ich vnútornou štruktúrou a chemickým zložením. Skúma a popisuje ich vznik, výskyt, ako aj zákonitosti, procesy a javy vedúce k ich vzniku a premenám.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
  • Zákon č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov


Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Preukaz o odbornej spôsobilosti na vykonávanie geologických prác podľa zákona č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov (§ 9)
    Špecifikácia:
    §9 ods. 2 písmeno a Preukaz o odbornej spôsobilosti je nutný, ak mineralóg, petrológ vykonáva geologický výskum.


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
aspoň 3 roky

Právne predpisy:
  • Zákon č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov

Poznámka:
§ 9 ods. 6 písmeno a

Klasifikácie
ISCO-08: 2114 - Geológovia a geofyzici
SK ISCO-08: 2114005 - Mineralóg, petrológ
SK NACE Rev.2: Dobývanie kovových rúd
Iná ťažba a dobývanie
Vedecký výskum a vývoj
EKR: Úroveň 7
SKKR: Úroveň 7
ISCED: 767

Príslušnosť k povolaniu
Geológ (geofyzik)

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Vysoká
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Vysoká
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Vysoká
informačná gramotnosť Vysoká
osobnostný rozvoj Vysoká
samostatnosť Vysoká
tvorivosť (kreativita) Vysoká
fyzická zdatnosť Pokročilá
kultivovaný písomný prejav Pokročilá
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Pokročilá
manuálna zručnosť Pokročilá
matematická gramotnosť Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
prezentovanie Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
rozhodovanie Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
finančná a ekonomická gramotnosť Elementárna
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Elementárna
komunikácia v cudzom jazyku Elementárna
tímová práca Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí SKKR
geológia
7
geochémia
7
mineralógia
7
petrografia
7
gemológia
7

Návrhy na doplnenie EKR
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
vypĺňanie a vedenie požadovanej dokumentácie a evidencie
7

Návrhy na doplnenie: EKR
analyzovanie a klasifikovanie minerálov a hornín na základe terénnych a laboratórnych výsledkov štúdia
7
identifikácia chemického zloženia, štruktúry, veku a pôvodu minerálov aj hornín s využitím moderných laboratórnych metód
7
realizácia a vyhodnocovanie chemických, fyzikálno-mechanických, izotopových a iných laboratórnych rozborov geologických materiálov a látok anorganického a organického pôvodu
7
skúmanie a popisovanie minerálov a hornín, ich genetické vzťahy, zákonitosti vzniku a premeny
7
objasňovanie podmienok vzniku minerálov a hornín, riešenie ich genetickej interpretácie v geodynamickom vývoji litosféry
7
geologický výskum
7

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE