NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Palubný sprievodca v leteckej doprave


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ

Garancia
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby

Alternatívne názvy
Letuška, Stevard

Charakteristika
Palubný sprievodca v leteckej doprave poskytuje informácie a služby cestujúcim a posádke na palube lietadla. Podieľa sa na zaisťovaní bezpečnosti cestujúcich a posádky a uspokojovaní ich potrieb a požiadaviek počas letu.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Kontroluje palubné lístky a usmerňuje cestujúcich pri príletoch a odletoch. Pred odletom demonštruje cestujúcim bezpečnostné pokyny, počas letu servíruje občerstvenie a stará sa o pohodlie cestujúcich. Rieši krízové situácie a mimoriadne udalosti počas letu a v prípade potreby poskytuje cestujúcim prvú pomoc. Zodpovedá za udržiavanie poriadku a čistoty na palube lietadla.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
  • Zákon č. 143/1998 Z.z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Preukaz odbornej spôsobilosti člena leteckého personálu podľa zákona č. 143/1998 Z.z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 19 ods. 3)


Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie

Poznámka:
Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore komerčný pracovník v doprave. Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore komerčný pracovník v doprave - letecká doprava.

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 1 rok

Klasifikácie
ISCO-08: 5111 - Obsluhujúci pracovníci v leteckej a lodnej doprave
SK ISCO-08: 5111001 - Palubný sprievodca v leteckej doprave
SK NACE Rev.2: Letecká doprava
EKR: Úroveň 4
NKR: Úroveň 4
ISCED: 354

Príslušnosť k povolaniu
Stevard

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Pokročilá
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
fyzická zdatnosť Pokročilá
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Pokročilá
komunikácia v cudzom jazyku Pokročilá
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Pokročilá
manuálna zručnosť Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
rozhodovanie Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
tímová práca Pokročilá
tvorivosť (kreativita) Pokročilá
vedenie ľudí Pokročilá
vyjednávanie Pokročilá
finančná a ekonomická gramotnosť Elementárna
informačná gramotnosť Elementárna
osobnostný rozvoj Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
druhy cestovných dokladov
4
metódy zaisťovania bezpečnosti letovej prevádzky
4
zásady poskytovania prvej pomoci
4
všeobecne záväzné a vnútroorganizačné predpisy upravujúce vykonávanie jednotlivých činností prevádzkových zložiek letiska
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
pravidlá koordinácie cestujúcich pri príletoch a odletoch
4

Návrhy na doplnenie EKR
právne predpisy a základné pojmy v oblasti leteckej dopravy
4
podmienky prepravy osôb a batožiny
(Práva a povinnosti cestujúcich, predpisy na cestovnú batožinu v osobnej leteckej doprave (rozmery, hmotnosť a obsah zapísanej a príručnej batožiny – množstvo tekutín, obaly na tekutiny, elektronické zariadenia, medicínske prístroje a zariadenia, nadrozmerné predmety, hudobné nástroje, lieky, detská strava, zakázané predmety ako zbrane, omračujúce zariadenia, predmety s ostrým hrotom alebo ostrou hranou, výbušniny a zápalné látky a zariadenia a pod.).)
4
bezpečnostné pokyny pre cestujúcich a posádku lietadla
(Spôsoby fungovania a obsluhy bezpečnostných zariadení a záchranných prostriedkov lietadla (bezpečnostných pásov, kyslíkových masiek, záchranných viest, hasiacich prístrojov, únikových šmykľaviek a pod.).)
4
postupy riešenia krízových situácií a mimoriadnych udalostí počas letu
(Metódy a postupy evakuácie cestujúcich, spôsoby komunikácie s agresívnymi alebo rozrušenými cestujúcimi, teroristickými útočníkmi a pod.)
4
odborná terminológia používaná v letectve
(Aj v cudzom jazyku.)
4
špecifiká stravovania jednotlivých kultúr a náboženstiev
4

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
podávanie pripravených jedál a nápojov na palube dopravného lietadla, organizácia obsluhy a koordinácia prác medzi palubným a leteckým personálom
(Servírovanie jedál a nápojov z palubného bufetu.)
4
komunikácia so zákazníkmi počas prepravy
(Poskytovanie informácií cestujúcim v lietadle, odpovedanie na otázky týkajúce sa letu. Komunikácia s cestujúcimi v cudzom jazyku.)
4
riešenie problémov vyskytujúcich sa na palube dopravného lietadla a týkajúcich sa bezpečnosti a potrieb cestujúcich alebo posádky
4
organizovanie nastupovania a vystupovania cestujúcich z dopravného lietadla, spolupráca na zaisťovaní bezpečnosti cestujúcich a posádky v priebehu letu
4
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4
koordinácia cestujúcich pri príletoch a odletoch
(Organizovanie nastupovania a vystupovania cestujúcich z lietadla, usádzanie cestujúcich na príslušné miesta v lietadle, ich nasmerovanie k východom z lietadla a pod.)
4
asistencia pri príletoch a odletoch cestujúcim so zdravotným postihnutím
4

Návrhy na doplnenie: EKR
kontrola palubných lístkov
4
asistencia pri príletoch a odletoch cestujúcim s maloletými deťmi a maloletým deťom bez sprievodu dospelej osoby
4
asistencia pri ukladaní príručnej batožiny a kontrola jej bezpečného uloženia pred odletom
4
demonštrácia bezpečnostných pokynov pre cestujúcich a posádku lietadla
(Názorné ukážky bezpečnostných pokynov v lietadle pred odletom, týkajúcich sa predovšetkým použitia bezpečnostných zariadení a záchranných prostriedkov lietadla, únikových východov a pod.)
4
kontrola cestujúcich a posádky počas letu
(Kontrola pohodlia cestujúcich, ich fyzického a psychického stavu (nevoľnosť, závraty, úzkostné stavy,...), bezpečného pripútania a pod.)
4
riešenie krízových situácií a mimoriadnych udalostí počas letu
(Agresivita alebo rozrušenie cestujúcich, teroristické útoky, evakuácia cestujúcich, silné turbulencie a pod.)
4
poskytovanie prvej pomoci
(V prípade potreby poskytovanie prvej pomoci cestujúcim v lietadle.)
4
zabezpečovanie a kontrola vybavenia pre cestujúcich na palube lietadla
(Záchranných viest pod sedadlami, prikrývok, vrecúšok pre prípad nevoľnosti, jedál a nápojov v palubnom bufete, novín, časopisov, letákov a pod.)
4
udržiavanie poriadku a čistoty na palube lietadla
4

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE