NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Vrtný špecialista


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
1702

Garancia
Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu

Alternatívne názvy
Vrtný inžinier

Charakteristika
Vrtný špecialista zabezpečuje prípravu, výkon a ukončenie vrtných a likvidačných prác, podzemných opráv alebo intenzifikácií sond. Zabezpečuje vypracovanie technického projektu vrtu, opravy vrtu alebo intenzifikácie sondy a príslušných rozpočtov. Podieľa sa na príprave realizácie - riešenia vstupov a stretov záujmov, odlesnenia, trhacích prác malého rozsahu a pod. Určuje rozsah prípravných a likvidačných prác.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Vrtný špecialista zabezpečuje (objednáva, vykonáva dozor, riadi, kontroluje a preberá) všetky požadované činnosti - pracovné operácie, servis, špeciálne operácie, materiály. Kontroluje plnenie plánu vrtných prác po vecnej a finančnej stránke. Vypracováva záverečné správy o vrtnej činnosti.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Oprávnenie na vykonávanie niektorých banských činností a činností vykonávaných banským spôsobom podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov (§ 4a ods. 1)


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 3 roky

Klasifikácie
ISCO-08: 2146 - Špecialisti v ťažobnom, hutníckom, zlievarenskom priemysle a príbuzných odboroch
SK ISCO-08: 2146012 - Vrtný špecialista
SK NACE Rev.2: Ťažba uhlia a lignitu
Ťažba ropy a zemného plynu
Dobývanie kovových rúd
Iná ťažba a dobývanie
Pomocné činnosti pri ťažbe
EKR: Úroveň 7
SKKR: Úroveň 7
ISCED: 767

Príslušnosť k povolaniu
Banský špecialista

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Pokročilá
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Pokročilá
finančná a ekonomická gramotnosť Pokročilá
informačná gramotnosť Pokročilá
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Pokročilá
kultivovaný písomný prejav Pokročilá
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
prezentovanie Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
rozhodovanie Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
tímová práca Pokročilá
vedenie ľudí Pokročilá
manuálna zručnosť Elementárna
matematická gramotnosť Elementárna
osobnostný rozvoj Elementárna
vyjednávanie Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí SKKR
technológie údržby a opráv banských strojov a zariadení
7
ekonomika a riadenie v baníctve
7
banské záchranárstvo
7
technológia vrtných prác
7
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v baníctve
7
banská geológia
7
petrografia
7
banské projektovanie
7
metódy sondovania
7
metódy plánovania projektov banských stavieb a technologických zariadení
7
zásady vedenia technickej dokumentácie
( v baníctve )
7
technológia podzemných opráv sond
7

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
vypracovávanie a prerokovávanie prípravných dokumentácií a projektov banských stavieb a technologických zariadení vrátane ich prerokovania s príslušnými orgánmi a organizáciami
7
zabezpečovanie schvaľovania bansko-technických projektov orgánmi banského dozoru
7
zabezpečovanie spolupráce s odbornými orgánmi v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a hygieny práce
(V ťažobnom priemysle. )
7
vedenie príslušnej dokumentácie v oblasti projektovania objektov a zariadení, ktoré sú súčasťou banskej činnosti
7
obsluha geologicko-prieskumných zariadení
7
riadenie geologicko-prieskumných a sondážnych prác
7
spracovanie podkladov na vykonávanie geologicko-prieskumných a sondážnych prác
7
spolupráca pri geologicko-prieskumných a sondážnych prácach v oblasti hlbinnej ťažby a stavebného inžinierstva
7
zmáhanie tlakových prejavov
7

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE