NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Ložiskový inžinier


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
1701

Garancia
Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu

Alternatívne názvy
Ložiskový špecialista

Charakteristika
Ložiskový inžinier zabezpečuje efektívne využitie ložísk uhľovodíkov vo fáze ich rozvoja a ťažby, ako aj ich konverziu na uskladňovanie a geologicky riadi proces otvárky, ťažby a uskladňovania uhľovodíkov.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Ložiskový inžinier ohodnocuje zásoby uhľovodíkov a spracováva údaje na rozvoj ťažby ložísk uhľovodíkov. Určuje výkonové parametre sond, vypracováva predikcie využitia zásob ložiska a navrhuje ich optimálne využitie. Sleduje množstvo a kvalitu ložiskových médií, navrhuje a riadi hydrodynamické výskumy sond, navrhuje stimulácie ložísk uhľovodíkov. Vypracováva podklady na konverziu ložísk na podzemné skladovanie a vypracováva predikcie využitia skladovacích kapacít. Vykonáva geologické riadenie otvárky, ťažby a podzemného uskladňovania uhľovodíkov. Vypracováva podklady na napĺňanie požiadaviek geologickej a banskej legislatívy, vedie, doplňuje a uchováva geologickú dokumentáciu.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Oprávnenie na vykonávanie niektorých banských činností a činností vykonávaných banským spôsobom podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov (§ 4a ods. 1)

  • Preukaz o odbornej spôsobilosti na vykonávanie geologických prác podľa zákona č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov (§ 9)

  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 3 roky

Klasifikácie
ISCO-08: 2146 - Špecialisti v ťažobnom, hutníckom, zlievarenskom priemysle a príbuzných odboroch
SK ISCO-08: 2146011 - Ložiskový špecialista
SK NACE Rev.2: Ťažba uhlia a lignitu
Ťažba ropy a zemného plynu
Dobývanie kovových rúd
Iná ťažba a dobývanie
Pomocné činnosti pri ťažbe
EKR: Úroveň 7
SKKR: Úroveň 7
ISCED: 767

Príslušnosť k povolaniu
Banský špecialista

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Pokročilá
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
informačná gramotnosť Pokročilá
komunikácia v cudzom jazyku Pokročilá
matematická gramotnosť Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
osobnostný rozvoj Pokročilá
prezentovanie Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
rozhodovanie Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
tímová práca Pokročilá
tvorivosť (kreativita) Pokročilá
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Elementárna
kultivovaný písomný prejav Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí SKKR
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v baníctve
6
ložisková geológia
7
metódy ohodnotenia zásob uhľovodíkov
7
metódy otvárky, ťažby a úpravy uhľovodíkov
7
metódy určovania výkonnosti sond a kvality otvárky ložiska
7
metódy spracovania geologických modelov
7
metódy koordinácie činností pri ťažbe a uskladňovaní uhľovodíkov
7
zásady vedenia geologickej dokumentácie
7
právne predpisy a normy v oblasti baníctva a geológie
7
metódy určovania kvality ložiskového prostredia a ložiskových médií
7

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
navrhovanie intenzifikačných prác pri ťažbe ložísk
7
spracovávanie výpočtov zásob uhľovodíkov
7
vypracovávanie plánov ťažobnej otvárky a ťažby uhľovodíkov, plánov zabezpečenia a likvidácie banských diel a dokumentácie osobitných zásahov do zemskej kôry
7
výpočty výkonových parametrov sond
7
stanovenie a vyhodnocovanie hydrodynamických testov
7
geologické riadenie a vyhodnocovanie čerpacích skúšok
(Pri vykonávaní geologických prác a banskej činnosti.)
7
zabezpečovanie geologických podkladov na spracovanie plánu ťažby ložiska a skladovanie zemného plynu
(Spracovanie časového plánu dobývania, vrátane bansko-technických ukazovateľov.)
7
ložisková analýza a prognózy ťažby ložiska
7
hodnotenie fyzikálno-mechanických vlastností hornín
7

Návrhy na doplnenie: EKR
spracovávanie, aktualizácia a archivácia geologickej dokumentácie
7
dodržiavanie zásad BOZP v baníctve
7

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE