NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Špecialista pre banskú mechanizáciu


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
1699

Garancia
Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu

Alternatívne názvy
Pre zamestnanie nie sú známe alternatívne názvy

Charakteristika
Špecialista pre banskú mechanizáciu vypracováva koncepcie na využívanie banskej mechanizácie v banských prevádzkach, metodicky riadi a kontroluje jej využitie v banských podmienkach. Komunikuje s útvarmi banskej výroby pri nasadzovaní techniky do prevádzky a vyhodnocuje efektívnosť jej využívania.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Spracováva technickú a prevádzkovú dokumentáciu a spolupracuje pri vypracovávaní plánov opráv a údržby.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 2 roky

Klasifikácie
ISCO-08: 2146 - Špecialisti v ťažobnom, hutníckom, zlievarenskom priemysle a príbuzných odboroch
SK ISCO-08: 2146005 - Špecialista pre banskú mechanizáciu
SK NACE Rev.2: Ťažba uhlia a lignitu
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
EKR: Úroveň 7
SKKR: Úroveň 7
ISCED: 767

Príslušnosť k povolaniu
Banský špecialista

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Pokročilá
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Pokročilá
informačná gramotnosť Pokročilá
komunikácia v cudzom jazyku Pokročilá
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
osobnostný rozvoj Pokročilá
prezentovanie Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
rozhodovanie Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
finančná a ekonomická gramotnosť Elementárna
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Elementárna
kultivovaný písomný prejav Elementárna
manuálna zručnosť Elementárna
vyjednávanie Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí SKKR
technické kreslenie v strojárstve a v kovovýrobe
7
zásady a postupy starostlivosti o stroje, zariadenia a investičné celky
7
strojné mechanizmy
7
jednotlivé časti motorových vozidiel
7
technológia práce vodiča banských mechanizmov
6
metódy ošetrovania a údržby motorov
6
strojníctvo, banské stroje a zariadenia
7
zariadenia, systémy a mechanizmy banskej koľajovej dopravy
7
technológie hlbinného dobývania a razenia
5
technológia práce vodiča pásových strojov a dopravníkov
5
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v baníctve
5
zásady vedenia technickej dokumentácie
6
technológia opráv a nastavovania motorov
6

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
zabezpečovanie prevádzky, opráv a údržby mechanizmov a strojných zariadení v hlbinných baniach
7
zabezpečovanie spolupráce s odbornými orgánmi v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a hygieny práce
7
vypracovávanie a prerokovávanie prípravných dokumentácií a projektov banských stavieb a technologických zariadení vrátane ich prerokovania s príslušnými orgánmi a organizáciami
6
kontrola dodržiavania pracovnej a technologickej disciplíny pri lomovej ťažbe úžitkových nerastov, dodržiavanie bezpečnostných a hygienických predpisov
7
ošetrovanie a údržba kolesového nakladača v baníctve
5
obsluha banských raziacich, dobývacích, hĺbiacich a nakladacích strojov a dopravných zariadení
6
kontrola technického stavu banských zariadení
6
metodické riadenie a tvorba koncepcií pri nasadzovaní banskej techniky, resp. mechanizácie do banskej prevádzky
7
údržba, opravy a generálne opravy banských strojov a zariadení, ošetrovanie a opravy dobývacieho náradia
7

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE