NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Banský špecialista projektant


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
1697

Garancia
Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu

Alternatívne názvy
Pre zamestnanie nie sú známe alternatívne názvy

Charakteristika
Banský špecialista projektant vypracováva projekty alebo vykonáva projektové práce pre banskú činnosť a činnosť vykonávanú banským spôsobom. Spracováva plány prípravy, otvárky a dobývania a spolupracuje so štátnou banskou správou pri povoľovaní týchto činností.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
  • Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 208/1993 Z.z. o požiadavkách na kvalifikáciu a o overovaní odbornej spôsobilosti pracovníkov pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom


Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Oprávnenie na vykonávanie niektorých banských činností a činností vykonávaných banským spôsobom podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov (§ 4a ods. 1)

  • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti projektanta podľa vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 208/1993 Z.z. o požiadavkách na kvalifikáciu a o overovaní odbornej spôsobilosti zamestnancov pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom (§ 5)


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
aspoň 2 roky

Právne predpisy:
  • Absolvovanie povinnej odbornej praxe podľa vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 208/1993 Z.z. o požiadavkách na kvalifikáciu a o overovaní odbornej spôsobilosti zamestnancov pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom (§ 2 ods. 6).


Klasifikácie
ISCO-08: 2146 - Špecialisti v ťažobnom, hutníckom, zlievarenskom priemysle a príbuzných odboroch
SK ISCO-08: 2146004 - Banský špecialista projektant
SK NACE Rev.2: Ťažba uhlia a lignitu
Ťažba ropy a zemného plynu
Dobývanie kovových rúd
Iná ťažba a dobývanie
Pomocné činnosti pri ťažbe
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
EKR: Úroveň 7
SKKR: Úroveň 7
ISCED: 767

Príslušnosť k povolaniu
Banský špecialista

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Vysoká
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Vysoká
organizovanie a plánovanie práce Vysoká
osobnostný rozvoj Vysoká
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Vysoká
rozhodovanie Vysoká
samostatnosť Vysoká
technická gramotnosť Vysoká
tvorivosť (kreativita) Vysoká
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Pokročilá
finančná a ekonomická gramotnosť Pokročilá
informačná gramotnosť Pokročilá
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Pokročilá
komunikácia v cudzom jazyku Pokročilá
kultivovaný písomný prejav Pokročilá
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Pokročilá
matematická gramotnosť Pokročilá
tímová práca Pokročilá

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí SKKR
geoinformatika
7
druhy a vlastnosti betónu
5
železobetónové dielce
5
technológia betónovania
4
technológia výroby a montáže železobetónových výstuží
5
metódy plánovania projektov banských stavieb a technologických zariadení
7
hygiena pri práci
6
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
7
pracovné prostredie a pracovné podmienky
6
zásady bezpečnej prevádzky technických zariadení
7
technológie hlbinného dobývania a razenia
7
technológia povrchového dobývania
7
technológie trhacích prác
7
indikačná a detekčná technika
6
banské projektovanie
7
trhacie práce v baniach
7
protiprašná prevencia a ochrana v baniach
7
vetranie v bani a protivýbuchová prevencia
7
banská degazácia a klimatizácia
7
protiprietržová ochrana v baniach
7
metódy úpravy a zušľachťovania nerastov
6
metódy ťažby a úpravy ropy a zemného plynu
7
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v baníctve
7
strojníctvo, banské stroje a zariadenia
6
zásady vedenia technickej dokumentácie
7
doprava v podzemí a na povrchu
6
vplyvy poddolovania
7
metódy zahladenia banskej činnosti a rekultivácie
7
metódy likvidácie baní
7
ekonomika a riadenie v baníctve
7
technológia vrtných prác
7

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
vypracovávanie projektov a koncepcií vetrania bane
7
navrhovanie optimálnych plánov otvárky, prípravy a dobývania ložiska
7
vypracovávanie technických projektov a postupov v prostredí hlbinných baní
7
projektovanie banských činností a povrchových stavieb z hľadiska ochrany proti otrasom a ďalším geomechanickým javom
7
operatívna úprava technologických postupov pre razenie
(a pre iné banské činnosti)
7
navrhovanie odpisov alebo prevodov zásob nerastov do nebilančných zásob
7
spracovanie a príprava podkladov na stanovenie ochranných pilierov povrchových a hlbinných baní v rámci vykonávania základných meračských prác
7
schvaľovanie prevádzkovej a technickej dokumentácie baní
7
vyhotovovanie technologických postupov a pracovných postupov na jednotlivé banské činnosti
7
vyhotovovanie prevádzkovej dokumentácie pre povoľovanie banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom
7
vypracovávanie projektov degazácie a klimatizácie, programov degazácie a degazačných rozváh bane
7

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE